Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Eerste rechterlijke uitspraak waarin nieuwe systematiek Bal van MBA's in de praktijk wordt toegepast

In de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 17 januari 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:26 wordt voor het eerst ingegaan op de systematiek van de milieubelastende activiteiten (MBA's) uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en wordt ook ingegaan op het leerstuk van de functioneel ondersteunende activiteiten.

2 april 2024

Jurisprudentie – Samenvattingen

Alhoewel het bestreden besluit een besluit is genomen op grond van de Wabo en de Wabo per 1 januari 2024 is Wabo ingetrokken vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt er toch in een rechtsoverweging vooruit gekeken naar de systematiek van het Bal (wat voor de praktijk uiteraard erg interessant is). Omdat de aanvraag die heeft geleid tot het bestreden besluit is ingediend voor 1 januari 2024, volgt uit artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet dat dit geschil moet worden beoordeeld aan de hand van het voor die datum geldende recht. In deze zaak was een omgevingsvergunning verleend voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor reiniging en lozing van verontreinigd hemelwater bij een recyclingsbedrijf dat in het verleden is aangeschreven.

De omgevingsvergunning in het bestreden besluit is verleend met betrekking tot een inrichting die een activiteit omvat die is genoemd in categorie 5.3.b onder IV van de bijlage 1 bij de richtlijn industriële emissies (RIE). Dit is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.78 van het Besluit activiteiten leefomgeving (verder: het Bal), namelijk het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of nuttig toepassen van gevaarlijke afvalstoffen. De AWZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie) is een milieubelastende activiteit die dat exploiteren functioneel ondersteunt. Op basis van artikel 3.79 van het Bal is de genoemde milieubelastende activiteit in combinatie met de functionele ondersteunende activiteit vergunningplichtig. De omgevingsvergunning op basis van artikel 2.1, eerste lid onder e, van de Wabo geldt ingevolge artikel 4.13 van de Invoeringswet Omgevingswet als een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1 tweede lid, van de Omgevingswet zodra het bestreden besluit onherroepelijk is. De vergunningsvoorschriften in het bestreden besluit blijven gelden als vergunningsvoorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit. De beperking van de looptijd die is verbonden aan het bestreden besluit geldt als een vergunningsvoorschrift op basis van artikel 4.13 van de Invoeringswet Omgevingswet.

In dit geval gaat het dus om een MBA zoals bedoeld in artikel 3.78 Bal, dat deel uitmaakt van paragraaf 3.3.10 (Afvalbeheer ippc-installaties): een complex bedrijf dus, dat geheel vergunningplichtig blijft.

Artikel delen