Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Bestemmingsplan "Genderen" vastgesteld door raad van Aalburg (thans Altena)

De raad van Aalburg (thans Altena) stelt het bestemmingsplan “Genderen” vast. Het plan voorziet in enkele planologische ontwikkelingen, zoals een aantal nieuwe woonbestemmingen en wijzigingsbevoegdheden daarvoor. Zo luidt planvoorschrift 17.2.1, aanhef en onder b: “Het bevoegd gezag kan (…) de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘wetgevingzone - wijzigingsgebied’ wijzigen in de bestemmingen ‘Wonen’, ‘Tuin’, ‘Verkeer’, ‘Water’ en ‘Groen’, indien:

(…)

b. dit inpasbaar is in het gemeentelijk woningbouwprogramma en -beleid voor wat betreft de woningaantallen en -categorieën, waarbij een relatie wordt gelegd met de bestaande harde plancapaciteit; (…).”

Wertheim, Rob
13 december 2019

In haar uitspraak van 11 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4190, oordeelt de AbRvS dat in een wijzigingsbepaling in voldoende mate dient te worden bepaald in welke gevallen en op welke wijze hiervan gebruik mag worden gemaakt. Een op artikel 3.6 Wro berustende wijzigingsbevoegdheid dient derhalve in deze beide opzichten door voldoende objectieve normen te worden begrensd. De vraag of een wijzigingsbepaling door voldoende objectieve normen wordt begrensd hangt af van de omstandigheden van het geval. Hierbij kan onder meer belang worden gehecht aan de aard van de wijziging, de omvang van het gebied waarop de wijzigingsbevoegdheid ziet en de aanleiding voor het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid. Onder omstandigheden kan voldoende zijn dat duidelijk is welke bij het plan gelegde bestemming in welke andere bestemming kan worden gewijzigd.

Uit de geciteerde wijzigingsbevoegdheid blijkt echter niet om welk gemeentelijk woningbouwprogramma het gaat en of met latere wijzigingen van dat programma gedurende de planperiode rekening moet worden gehouden. Verder wordt verwezen naar beleid, maar het artikel bevat geen regels over de woningbouwmogelijkheden die de wijzigingsbevoegdheid toelaat. Het gebied met de desbetreffende aanduiding is bovendien relatief groot is. Door het ontbreken van regels over aantallen of woningdichtheid kunnen ook veel meer woningen worden gerealiseerd dan de 58 woningen waar in de plantoelichting vanuit is gegaan. Ook ruimtelijke randvoorwaarden voor de (landschappelijke) inpassing van de woningen ontbreken. Kortom, het bestemmingsplan gaat onderuit.

Artikel delen