Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Achterhaalde informatie in ruimtelijke onderbouwing is geen reden om besluit/omgevingsvergunning te vernietigen als deze informatie niet ziet op hetgeen waarvoor wordt afgeweken van het bestemmingsplan

13 mei 2024

Samenvatting

Samenvatting

[appellant] betoogt dat de bij de aanvraag gevoegde ruimtelijke onderbouwing van 23 mei 2018 niet volstaat. Hij voert aan dat daarin ten onrechte staat dat de luchtwasser nog niet zal worden aangesloten op de stallen en dat er daarom ten onrechte van wordt uitgegaan dat de bestaande emissiepunten, de emissies en de dierbezetting niet wijzigen. Volgens [appellant] wordt de luchtwasser wel aangesloten op de stallen, wijzigt het emissiepunt, nemen de emissies van geur en ammoniak toe en neemt de veebezetting toe.

Achterhaalde informatie in ruimtelijke onderbouwing is geen reden om besluit/omgevingsvergunning te vernietigen als deze informatie niet ziet op hetgeen waarvoor wordt afgeweken van het bestemmingsplan

hashtag#ABRvS 8 mei 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1960

In de ruimtelijke onderbouwing, die voor het laatst is aangevuld op 23 mei 2018, staat in de inleiding, in paragraaf 3.3 over geurhinder en in de conclusie, inderdaad nog ten onrechte dat de luchtwasser nog niet op de stallen zal worden aangesloten en dat de bestaande emissiepunten, de emissies en de dierbezetting niet wijzigen.

[appellant] voert op zichzelf terecht aan dat dat niet klopt. De ruimtelijke onderbouwing is na 23 mei 2018 niet meer aangepast naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 16 december 2020 en de aanvulling van de aanvraag van 23 mei 2018 voor enkel de bouw van de luchtwasser met de later ingediende aanvraag voor ook het veranderen van de inrichting.

Dit maakt echter niet dat de inhoudelijke onderbouwing van de aangevraagde afwijkingen van het bestemmingsplan, te weten de hogere goothoogte en het platte dak, onjuist of ontoereikend is. De aanwezigheid van een luchtwasser, de aansluiting daarvan op de stallen, de wijziging van het emissiepunt, de toename van de veebezetting en de daarmee gepaard gaande toename van de totale emissies van ammoniak en geur, zijn reeds toegestaan op grond van het bestemmingsplan. Daarop heeft de aangevraagde en verleende omgevingsvergunning, voor zover daarbij vergunning is verleend voor het gebruiken van bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, geen betrekking.

In de ruimtelijke onderbouwing, die is vereist voor het verlenen van die toestemming, hoeft dan ook niet te worden ingegaan op het gebruik van de luchtwasser en de wijziging van het emissiepunt, van de veebezetting en van de emissies. Dat in de ruimtelijke onderbouwing nog ten onrechte staat dat die aspecten niet wijzigen terwijl dat wel het geval is, leidt daarom niet tot het oordeel dat de ruimtelijke onderbouwing niet volstaat.

Artikel delen