← Terug naar vorige pagina

Verkennings- en opsporingsonderzoek naar gasvoorkomens


De gemeenteraad van Smallingerland (Drachten) stelde een bestemmingsplan vast, waarin niet alleen net als in het daarvoor geldende plan winning van diepe delfstoffen werd verboden, maar ook, in aanvulling daarop verkennings- en opsporingsonderzoek naar delfstoffen. De Raad van State vernietigt in zijn uitspraak van 6 november (ECLI:NL:RVS:2019:3765) dit besluit om verschillende redenen. In de eerste plaats had de raad verzuimd om de Minister een kennisgeving toe te zenden over de terinzagelegging van het ontwerp-plan, hoewel het hier ging om belangen die de Minister van EZ en K behartigt (vgl. art. 3.8, lid 1, onder b, van de Wro). Dat de Minister daardoor geen zienswijze had ingediend, was om die reden geen sta-in-de-weg voor ontvankelijkheid. Wat de inhoudelijke gronden betreft, de raad had het verbod op onderzoek gemotiveerd door te wijzen op het gemeentelijk energiebeleid. Volgens dat beleid was gaswinning op grond van duurzaamheidsoverwegingen niet langer gewenst. Het ging de raad in zoverre dus niet om de onwenselijkheid van de milieugevolgen van het onderzoek zelf, maar om de gevolgen van het eventueel daarop volgende aardgasverbruik als zodanig. Maar dit motief vindt de Raad van State niet ruimtelijk relevant, omdat dit geen betrekking heeft op het ruimtegebruik van de gronden in en rondom het plangebied. Dit laat onverlet, aldus de Raad van State, dat verkenningsonderzoek als zodanig wel ruimtelijke impact kan hebben in de vorm van geluid- en trillinghinder. Deze vorm van onderzoek mag daarom wel in een plan worden geregeld. Maar in dat geval moet er wel een evenwichtige afweging plaatsvinden tussen deze nadelige ruimtelijke gevolgen van dit onderzoek en het belang bij het doen van dergelijke onderzoek. Daarvan was geen sprake, zodat het bestemmingsplan ook op dit punt onderuit ging.

 • Smal­lin­ger­land mag in be­stem­mings­plan on­der­zoek naar nieu­we gas­win­nings­pro­jec­ten niet blok­ke­ren

  Raad van State

  [...] gemeente Smallingerland mag niet via een wijziging van het bestemmingsplan onderzoek naar nieuwe gaswinningsprojecten in haar buitengebied uitsluiten en daarmee gaswinning tegenhouden. Dat heeft [...]

  Lees verder
 • Blokkeren onderzoek naar nieuwe gaswinningsprojecten in bestemmingsplan niet toegestaan

  Mr. D.C.E. de Haas

  [...] uitspraak van 6 november 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de gemeente Smallingerland niet via een wijziging van het bestemmingsplan onderzoek naar [...]

  Lees verder
 • ECLI:NL:RVS:2019:3765

  Bij besluit van 10 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Smallingerland het bestemmingsplan "Buitengebied 2013, 2e herziening" vastgesteld. Het plan is een tweede herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied 2013”, vastgesteld bij besluit van 11 juni 2013 voor het buitengebied van de gemeente Smallingerland. De herziening heeft betrekking op een specifiek onderdeel, namelijk de gaswinning. De gemeente Smallingerland heeft de ambitie om de huidige energie-infrastructuur met aardgas te transformeren naar een infrastructuur met duurzame energiebronnen. Gelet op deze ambitie is het winnen van gas binnen de gemeente Smallingerland niet langer gewenst, zo staat in de plantoelichting. De minister van EZK verzet zich tegen het plan voor zover daarmee is beoogd verkenningsonderzoek uit te sluiten en de mogelijkheid om bij omgevingsvergunning af te wijken van het verbod om de gronden binnen het plangebied te gebruiken en/of in te richten voor exploratie van diepe delfstoffen is geschrapt.

  Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:3765
Datum publicatie 08-11-2019