← Terug naar vorige pagina

Parkeernormen, terrassen niet meenemen


Bij besluit van 18 februari 2019 heeft de raad van de gemeente Zoetermeer het bestemmingsplan "1e Partiële herziening Stadscentrum/Dorpsstraat" gewijzigd vastgesteld. Het plan voorziet in een actueel juridisch-planologisch kader voor een groot deel van het centrum van Zoetermeer. Ook is in het plan de regeling voor het houden van evenementen op onder meer de Markt aangepast.

Appellante woont in de nabijheid van het plangebied. Zij verzet zich tegen het plan voor zover de daarin mogelijk gemaakte ontwikkelingen leiden tot een toename van de parkeerdruk. Volgens appellante hanteert de raad ten onrechte de laagste normen van de bandbreedtes uit de Nota Parkeernormen. Daarnaast is er bij de berekening van de parkeerbehoefte voor horeca ten onrechte geen rekening gehouden met terrassen. Tot slot wordt volgens appellante ten onrechte geen rekening gehouden met de gevolgen van parkeren bij evenementen, aangezien volgens haar sprake is van een structurele situatie.

Volgens de Afdeling heeft de raad op juiste wijze toepassing gegeven aan de Nota parkeernormen. De raad heeft in redelijkheid de laagste normen van de bandbreedte kunnen hanteren. Daarbij heeft de raad onder meer mogen betrekken dat het stadscentrum goed bereikbaar is met openbaar vervoer als gevolg waarvan veel bezoekers niet met de auto komen. Verder wordt de parkeerbehoefte voor horeca berekend per 100 m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Volgens de Afdeling volgt uit de systematiek van de CROW-publicatie 182 dat terrassen in de berekening van het aantal m2 bvo niet in aanmerking hoeven te worden genomen. AbRvS 16 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3513.

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RVS:2019:3513

    Bij besluit van 18 februari 2019 heeft de raad van de gemeente Zoetermeer het bestemmingsplan "1e Partiële herziening Stadscentrum/Dorpsstraat" gewijzigd vastgesteld. Het plan voorziet in een actueel juridisch-planologisch kader voor een groot deel van het centrum van Zoetermeer. Met het plan wordt uitvoering gegeven aan het structuurplan Upgrade Stadshart, waarmee volgens de plantoelichting wordt getracht de negatieve spiraal, waarin het Stadshart van Zoetermeer als gevolg van de economische crisis terecht is gekomen, te doorbreken. Dit houdt onder meer in dat met het plan wordt voorzien in een mogelijkheid om leegstaande kantoren te transformeren in detailhandel, leisure, dienstverlening en/of wonen en in een mogelijkheid om een deel van de ruimten onder de bestaande arcades in het winkelgebied te bebouwen. Ook is in het plan de regeling voor het houden van evenementen op onder meer de Markt aangepast.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:3513
Datum publicatie 18-10-2019