← Terug naar vorige pagina

Stedelijke ontwikkeling: Indoortrampolinehal en soccerhal?


De uitspraak AbRvS 31 juli 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2651) gaat over omgevingsvergunningen verleend voor het wijzigen van het gebruik van gebouwen voor een indoor trampolinehal van ongeveer 1.687 m² en een indoor soccerhal van ongeveer 1.719 m² in Roermond. Daarvoor is een kruimelafwijking als bedoeld in art. 4 onderdeel 9 bijlage II Bor verleend. Aangevoerd wordt dat dit een stedelijk ontwikkelingsproject is als bedoeld in categorie D 11.2, kolom 1, van de bijlage bij het Besluit mer, waardoor de in artikel 5, zesde lid, van bijlage II van het Bor opgenomen uitzondering geldt en de vergunning met een uitgebreide procedure had moeten worden voorbereid.

De Afdeling verwijst naar haar vaste lijn zoals uiteengezet in onder meer de uitspraak van 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2414. De Afdeling is van mening dat deze wijziging van het gebruik, gelet op de aard en omvang, niet kan worden aangemerkt als een stedelijk ontwikkelingsproject. De trampolinehal en de soccerhal worden gerealiseerd in bestaande bebouwing waardoor de functiewijziging niet gepaard gaat met een uitbreiding van bebouwing op de beide percelen. De uitbreiding van de parkeerplaatsen vindt plaats op gronden waar ingevolge het bestemmingsplan parkeerterreinen ten behoeve van volumineuze detailhandel in de branche 'wonen' zijn toegestaan. Het gebruik als trampolinehal en soccerhal verschilt in planologisch opzicht niet van dit gebruik. Detailhandel trvoor ekt ook bezoekers, zij het gedurende andere openingstijden.

 • De kruimelvergunning en het stedelijk ontwikkelingsproject: we zijn weer wat wijzer!

  Mr. L.M.W. van Moorsel

  [...] u te maken heeft met een stedelijk ontwikkelingsproject mag u geen gebruik maken van de kruimelvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Simple as that, zou u zeggen. Helaas is het [...]

  Lees verder
 • ECLI:NL:RVS:2019:2651

  Bij afzonderlijke besluiten van 14 oktober 2016 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunningen verleend voor het gebruik van de percelen [locatie 1] en [locatie 2] te Roermond voor een indoor trampolinehal onderscheidenlijk een indoor soccerhal.

  Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:2651
Datum publicatie 23-08-2019