← Terug naar vorige pagina

Pluimvee en uitstoot van endotoxinen


Het college van burgemeester en wethouders van Vlagtwedde maakt met de vaststelling van een wijzigingsplan de uitbreiding van een bestaand pluimveebedrijf mogelijk, 39.900 extra scharrelvleeskuikens. Omwonenden vrezen onder meer voor hun gezondheid. De Afdeling (ECLI:NL:RVS:2019:1730) geeft in een uitgebreide motivering aan wat men van de argumenten van de omwonenden vindt. In paragraaf 5.12.4 van de plantoelichting is ingegaan op de aspecten fijnstof en endotoxinen. In de plantoelichting staat dat in 2012 door de Gezondheidsraad is geadviseerd om een gezondheidskundige grenswaarde van 30 endotoxine units/m3 lucht in te voeren voor de buitenlucht. Volgens de plantoelichting is er geen rekenprogramma waarmee de concentratie endotoxinen in de lucht kan worden voorspeld. Wel bestaan er rekenprogramma’s voor het voorspellen van de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Fijnstof wordt gezien als belangrijke drager van endotoxinen en is daardoor bruikbaar om het mogelijke effect op de volksgezondheid voor het aspect endotoxinen in beeld te brengen. In de plantoelichting staat voorts dat uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat het pluimveebedrijf ruim aan de normen voor fijnstof voldoet. Volgens de plantoelichting blijkt uit de actuele wetenschappelijke stand van zaken dat de concentratie van endotoxinen rondom stallen sterk afneemt naarmate de stallen verder van een meetpunt zijn gelegen. Op 30 m afstand van een stal worden bij pluimveehouderijen hoge concentratie endotoxinen aangetroffen, op 160 m afstand zijn deze concentraties afgenomen met 90%. In dit verband wordt in de plantoelichting gewezen op de studie van Heederik (2011) naar 335.000 leghennen in volièrehuisvestiging waaruit blijkt dat er op 30 m afstand van de stal (benedenwinds) een concentratie van 45,5 EU/m3 is en op 160 m afstand van de stal de concentratie nog maar 4,7 EU/m3 is. Nu het emissiepunt in de achtergevel van de nieuwe stal op grote afstand van de woningen is voorzien (200 m en meer), is het niet te verwachten dat het plan zorgt voor een significante toename van de concentratie endotoxinen ter plaatse van de omliggende woningen, zo staat in de plantoelichting. Voorts is vermeld dat er vergaande technische maatregelen zullen worden genomen om de fijnstofemissie te reduceren, te weten het plaatsen van een warmtewisselaar, en dat hiermee een afname van de concentratie fijnstof en daarmee ook endotoxinen in de omgeving van het pluimveebedrijf wordt bewerkstelligd. Daarmee blijft het wijzigingsplan in stand. Ondanks – puntje van kritiek – weinig van de toegezegde maatregelen (inclusief ligging emissiepunt) geborgd lijken.

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:1730
Datum publicatie 31-05-2019