← Terug naar vorige pagina

Taxateur, NMR en nauwe verwevenheid schadeoorzaken


In de uitspraak van de AbRvS van 1 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1436 (Dongen) komen drie interessante thema’s aan de orde. Allereerst de inschakeling van een taxateur. Door het gemeentebestuur was een onafhankelijke planschadeadviseur benoemd. De planschadeadviseur had een taxateur ingeschakeld, die gevestigd was in Hoogeveen (Drenthe). Het schadeobject bevond zich in Dongen (Noord-Brabant).

De Afdeling overweegt dat op het gemeentebestuur de taak rust om zich te vergewissen van de deskundigheid van de taxateur en de vraag of de taxatie op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Ter zitting is namens het gemeentebestuur meegedeeld dat hij zich hiervan niet vergewist heeft. Ook werd duidelijk dat de taxateur het schadeobject niet daadwerkelijk heeft bezocht. Gelet hierop had het gemeentebestuur de taxatie niet zonder meer aan het besluit ten grondslag mogen leggen.

Ook de beroepsgrond over de NMR slaagt. Door het gemeentebestuur was bij de vaststelling van de omvang van het NMR doorslaggevende betekenis toegekend aan de geringe afstand tussen de projectlocatie en het schadeobject en de omvang van de schade. Dit is onterecht, aldus de Afdeling. Volgens de Afdeling kan de afstand en omvang van de schade enkel een rol spelen bij het antwoord op de vraag of de ontwikkeling een normale maatschappelijke ontwikkeling betreft die in de lijn der verwachting lag. Bij de bepaling van de omvang van het NMR komt hieraan geen zelfstandige betekenis toe, omdat de korte afstand en de omvang van de schade reeds is verdisconteerd in de hoogte van de geleden planschade.

Tot slot stelt appellant dat het NMR maar een keer toegepast had mogen worden omdat er sprake was van een nauwe verwevenheid tussen de drie schadeveroorzakende besluiten. Hier gaat de Afdeling niet in mee. Het vrijstellingsbesluit, projectbesluit en het bestemmingsplan zagen op verschillende delen van de projectlocatie, waarbij het bestemmingsplan een nog groter gebied bestreek. Daarnaast volgden de maatregelen elkaar in tijd niet snel op, aangezien er 4,5 jaar zat tussen de inwerkingtreding van het vrijstellingsbesluit en het bestemmingsplan. Van een nieuwe verwevenheid, die ertoe moet leiden dat het NMR maar een keer mag worden toegepast, was dan ook geen sprake.

Geen samenvattingen beschikbaar.

  • ECLI:NL:RVS:2019:1436

    Bij besluit van 8 juni 2015 heeft het college aan [appellant sub 1] € 22.300,00, exclusief wettelijke rente, aan tegemoetkoming in planschade toegekend.

    Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:1436
Datum publicatie 03-05-2019