← Terug naar vorige pagina

Aanvrager van een vergunning is niet altijd belanghebbende!


Een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd door een belanghebbende. In de meeste gevallen vormt dit criteria geen enkel probleem. Een vergunningaanvraag wordt over het algemeen namelijk ingediend door de eigenaar van het betreffende perceel en als eigenaar ben je bijna automatisch ook belanghebbende.

Aanvrager geen belanghebbende?

In enkele gevallen kan de vraag of de aanvrager van een vergunning al dan niet als belanghebbende moet worden aangemerkt, echter wel degelijk een discussiepunt vormen. Zo is in augustus van dit jaar nog een uitspraak gewezen door de Raad van State, waarbij deze vraag centraal stond.

In deze zaak was door één van de bewoners van een appartementencomplex een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een drietal balkons aan twee appartementen. Een van beide appartementen was niet zijn eigendom.  Desondanks werd door de gemeente een vergunning verleend. Hier werd vervolgens door de bewoner van het appartement op de begane grond zonder succes bezwaar en beroep tegen aangetekend.

Aannemelijk dat bouwplan niet kan worden verwezenlijkt

In hoger beroep overwoog de Raad van State het volgende: Degene die verzoekt om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt in beginsel ook verondersteld belanghebbende te zijn. Dit is anders indien aannemelijk wordt gemaakt dat het bouwplan niet kan worden verwezenlijkt.

In dit geval had appellant een verklaring van de betreffende bewoners overgelegd, waarin stond dat zij nooit hebben gevraagd om een balkon bij hun appartement te realiseren en dat zij daar ook nooit toestemming voor hebben gegeven. Daarnaast kon de aanvrager geen enkel stuk overleggen waaruit bleek dat hij wel toestemming had om het balkon te bouwen. De Raad van State oordeelde dan ook dat het aannemelijk is dat het bouwplan niet kan worden verwezenlijkt. Mogelijk was het in deze situatie zo dat de eigenaar van het appartement eerder wel mondeling toestemming had gegeven, maar dat hij die mondelinge toestemming naderhand heeft ingetrokken. Er was in ieder geval geen schriftelijk bewijs dat hij toestemming verleende.

Aannemelijk dat bouwplan nimmer kan worden verwezenlijkt

Tot slot nog van belang om hierbij te vermelden is dat voorheen een veel strikter criterium gold, waarbij aannemelijk moest zijn dat het bouwplan nimmer kon worden verwezenlijkt. Er zijn echter maar heel weinig bouwplannen die nooit verwezenlijkt kunnen worden. Met deze nieuwe uitspraak wordt door de Raad van State het soepeler criterium gehanteerd, waarbij slechts aannemelijk hoeft worden gemaakt dat het bouwplan niet kan worden verwezenlijkt. Hierdoor zullen in de toekomst meer aanvragers van een vergunning niet als belanghebbende aangemerkt kunnen worden, zoals ook in bovengenoemde uitspraak het geval was.

Conclusie

Houdt u er bij het aanvragen van een vergunning dus rekening mee dat u belanghebbende moet zijn. Dit geldt met name in gevallen dat u geen eigenaar bent van het betreffende pand. In dat geval zult u zo nodig schriftelijk moeten kunnen aantonen dat het bouwproject met instemming van die eigenaar kan worden uitgevoerd. Bent u voornemens om een vergunning aan te vragen en twijfelt u of u wel als belanghebbende kunt worden aangemerkt? Wij zoeken dit graag voor u uit.

 • Belanghebbende bij een aanvraag?

  Mr. M.E. de Boer

  [...] aanvrager van een omgevingsvergunning is in beginsel belanghebbende bij die aanvraag, volgens vaste rechtspraak. Dat betekent dat het bestuursorgaan een besluit moet nemen op de aanvraag. Maar [...]

  Lees verder
 • Afdeling bevestigt expliciet nieuwe koers bij beoordeling belanghebbendheid aanvrager omgevingsvergunning bouw

  Mr. Y. Demirci

  [...] grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') wordt degene die verzoekt om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een [...]

  Lees verder
 • Belanghebbende bij aanvraag

  Mr. J.S. Haakmeester

  [...] uitspraak van 15 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2717 ziet op de vraag wie belanghebbend is bij het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van 3 balkons aan de [...]

  Lees verder
 • Afdeling bevestigt nieuw criterium belanghebbende bij aanvraag omgevingsvergunning

  [...] basis van jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) geldt het criterium dat de aanvrager van een omgevingsvergunning in beginsel [...]

  Lees verder
 • ECLI:NL:RVS:2018:2717

  Bij besluit van 23 september 2015 heeft het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam aan [belanghebbende] een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van drie balkons aan de achtergevel van de appartementen [locatie 1] en [locatie 2] te Amsterdam. [belanghebbende] heeft op 8 augustus 2015 verzocht om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van drie balkons aan de achtergevel van het pand [locatie 3]. [appellant] woont op [locatie 4], de begane grond van het pand. [appellant] vreest dat de balkons zullen leiden tot een vermindering van de lichtinval in zijn woning en de achtergelegen tuin en een vermindering van de privacy.

  Lees verder

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

ECLI ECLI:NL:RVS:2018:2717
Datum publicatie 11-10-2018