Tonnaer

Artikelen

 • 26-06-2019

  Annotatie over definities bouwwerk modelbouwverordening en bestemmingsplan en definiëring bouwwerk in de Omgevingswet

  [...] het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2019/84) is een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht over de uitspraak van de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 27-02-2019

  Omgevingswetproject mogelijk alsnog afgeblazen?

  Gefronste wenkbrauwen. Het staat er toch echt: “een go / no go-moment”. In haar brief van 11 januari jl. aan de Eerste Kamer refereert minister Ollongren aan een eerder verzoek van de Kamer om te komen tot een (wettelijke) voorziening om “een samenhangende parlementaire afweging te kunnen maken over de inwerkingtreding van de Omgevingswet”.

  → lees meer
 • 25-01-2019

  Voorwaardelijke verplichting inzake een ‘schreeuwverbod’ op een terras toegestaan? Annotatie GST. 2019/7

  [...] het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2019/7) is een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht over de uitspraak van de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 10-09-2018

  Worden handhavingsbesluiten in bezwaar ex nunc dan wel ex tunc getoetst?

  [...] het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2018/112) is een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 maart [...]

  → lees meer
 • 21-06-2018

  Wanneer kan handhavend optreden worden aangemerkt als onevenredig?

  [...] het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2018/81) is een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 [...]

  → lees meer
 • 30-03-2018

  Afdeling bestuursrechtspraak stelt strengere eisen aan een aanvraag om een omgevingsvergunning

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 7 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:754, nr. 201702566/1/A1) een voor de praktijk interessante uitspraak gedaan over de vraag of [...]

  → lees meer
 • 21-03-2018

  Het aanjagen van de woningbouwproductie. Een vroege stresstest voor de Omgevingswet.

  Stelselherziening en economische crisis. De economische crisis heeft onmiskenbaar voor een impuls gezorgd bij de totstandkoming van de stelselherziening in het omgevingsrecht. Het regeerakkoord Rutte I (VVD-CDA, 2010) kondigde voorstellen aan tot bundeling en vereenvoudiging van wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht.

  → lees meer
 • 08-03-2018

  Architect belanghebbende bij ontwikkelingen met betrekking tot het door hem ontworpen gebouw?

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 14 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:521) een interessante uitspraak gedaan over de toepassing van het belanghebbende-begrip uit de Awb. [...]

  → lees meer
 • 28-02-2018

  De Omgevingswet: geen project maar een proces. Wen er maar alvast aan!

  Everything should be made as simple as possible, but not simpler”. Albert Einstein. In het najaar van 2017 maakte oud-minister Melanie Schultz van Haegen van het voormalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu (ja, dit wetgevingsproject is zwanger van veranderingen!) bekend dat de invoering van de Omgevingswet niet in 2019 zal plaatsvinden, waarnaar de datum al eerder was verschoven, maar per 1 januari 2021. Daarmee is voorlopig duidelijk geworden wanneer de uitvoeringspraktijk met de nieuwe wet aan de slag kan.

  → lees meer
 • 05-02-2018

  De Omgevingswet: meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor initiatiefnemers. Over de late zegeningen van de economische crisis.

  Bij de stelselherziening rond de komende Omgevingswet is een prominente rol weggelegd voor initiatieven in de fysieke leefomgeving. Vertrouwen van de overheid in initiatiefnemers bij de uitvoering van de wet behoort tot de kernwaarden van de stelselherziening. Dat vertrouwen betekent volgens de memorie van toelichting bij de Omgevingswet (Algemeen deel p. 45) dat het nieuwe stelsel uitnodigend moet zijn voor nieuwe initiatieven.

  → lees meer
 • 16-11-2017

  Annotatie over de interpretatie van het begrip ‘Volumineuze detailhandel’

  In het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2017/171) is een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1439). Dit artikel geeft een samenvatting van de annotatie die u op deze pagina kunt downloaden.

  → lees meer
 • 15-11-2017

  Annotatie over de interpretatie van het begrip Volumineuze detailhandel

  [...] het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2017/171) is een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 mei [...]

  → lees meer
 • 30-10-2017

  Departementale herindeling: desintegratie omgevingsbeleid onder de Omgevingswet?

  Trots en blakend van zelfvertrouwen staat daar op de trappen van paleis Noordeinde de nieuwe zojuist door koning Willem-Alexander beëdigde ministersploeg. Maar liefst 24 bewindslieden van vier partijen van verschillend pluimage gaan samen de komende jaren proberen de politieke kar eenzelfde kant op te trekken.

  → lees meer
 • 23-10-2017

  De Omgevingswet, Maslow en vier fasen van cultuurverandering

  De kogel is door de kerk: per 1-1-2021 zal het nieuwe stelsel van de Omgevingswet in werking treden. Dat heeft Melanie Schultz van Haegen in haar nadagen als minister van IenM op 6 oktober jl. bekend gemaakt. Ze houdt wel nog een slag om de arm: er zijn onzekerheden zoals de nog te verrichten uitvoeringstoetsen en de adviezen van de Raad van State. En ook kan het samenvallen van de parlementaire behandeling van lopende wetstrajecten met de vorming van een nieuwe Eerste Kamer in 2019 nog roet in het eten gooien.

  → lees meer
 • 17-10-2017

  Veranderende maatschappij en veranderend omgevingsrecht. Een kleine filosofie rond kernwaarden.

  “Liberty means responsibility. That is why most men dread it.” (George Bernard Shaw). Bij de aankondiging in 2014 van de ingrijpende herziening van het omgevingsrecht schuwde de regering het gebruik van grote woorden niet. Er is een ‘paradigmawisseling’ noodzakelijk om de bij de tijd gebrachte omgevingswetgeving op een bij de tijd passende wijze tot uitvoering te brengen. Niet alleen anders doen maar ook anders denken en anders overwegen is de boodschap.

  → lees meer
 • 29-08-2017

  Goed nieuws: de Omgevingswet komt er voorlopig niet!

  Gelukkig, nog geen ‘paradigmawisseling’ waarvan niemand weet wat die inhoudt, of nog erger: een cultuurverandering waarbij “alles anders moet”. Niet iedereen en alles betrekken bij de plannen: burgers hebben daar geen tijd voor en trouwens vaak ook geen zin in. Geen omarming van initiatieven waar anderen alleen maar last van hebben.

  → lees meer
 • 31-07-2017

  Veranderende maatschappij en veranderend omgevingsrecht: een kleine filosofie rond kernwaarden

  “Liberty means responsibility. That is why most men dread it.” (George Bernard Shaw). Bij de aankondiging van de ingrijpende herziening van het omgevingsrecht schuwde de regering het gebruik van grote woorden niet. Er is een ‘paradigmawisseling’ noodzakelijk om de bij de tijd gebrachte omgevingswetgeving op een bij de tijd passende wijze tot uitvoering te brengen.

  → lees meer
 • 21-07-2017

  Nieuw omgevingsrecht: geen bruidsschat voor de gemeenten? Over een staatsrechtelijke anomalie.

  De invoering van de Omgevingswet (Ow) gaat met een omvangrijke regeling van het overgangsrecht gepaard. Dit overgangsrecht is grotendeels opgenomen in de Invoeringswet Omgevingswet (IOw) waarvan het ontwerp, na consultatie samen met de Aanvullingswet Natuur en de vier uitvoerings-amvb’s op 30 juni jl. om advies naar de Raad van State is gezonden. Het overgangsrecht, opgenomen in een uitvoerig hoofdstuk 11 van de IOw is dus niet terug te vinden in de Omgevingswet zelf omdat het naar zijn aard een tijdelijk karakter draagt en de wet in principe voorziet in een permanente regeling.

  → lees meer
 • 18-07-2017

  Annotatie over ex nunc of ex tunc toetsing van handhavingsbesluiten in de bezwaarfase

  [...] het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2017/102) is onlangs een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van [...]

  → lees meer
 • 06-06-2017

  Het is nu tijd om werk te maken van de gemeentelijke omgevingsvisie!

  Op 21 maart volgend jaar vinden de reguliere gemeenteraadsverkiezingen plaats. Partijen zijn intussen bezig zich daarvoor op te maken. Dat is het goede moment zich af te vragen wat hun bijdrage zal zijn aan de omgevingsvisie die elke gemeente volgens de Omgevingswet moet vaststellen en die logischerwijze voorafgaat aan het omgevingsplan. Wordt het omgevingsbeleid een centraal aandachtspunt bij de komende coalitievorming en de onderhandelingen? Wat zijn de beleidsambities wat betreft de zorg voor de fysieke leefomgeving in de komende raadsperiode? Hoe pakken we de participatie aan? Hoe wordt de balans bepaald tussen ontwikkelen en beschermen? Door het omgevingsvraagstuk hoog op de lokale verkiezingsagenda te plaatsen wordt recht gedaan aan de intentie van de omgevingswetgever om het zwaartepunt bij de vormgeving van het omgevingsbeleid bij de gemeenten te leggen.

  → lees meer
 • 25-04-2017

  Nieuwe omgevingsregelingen moeten en kunnen toegankelijker: een digitale route-planner?

  Wie zich in de Omgevingswet en de tot nu tot gepubliceerde in- en uitvoeringsregelingen heeft verdiept zal het moeten bevestigen: het is nodig om zich door omvangrijke documenten te worstelen. De wet zelf is met ca. 360 artikelen nog redelijk behapbaar en, gelet op het brede onderwerp, zelfs compact te noemen. Voor het doornemen van de Memorie van Toelichting moest je wel eens goed gaan zitten: 629 pagina’s (incl. 239 pagina’s artikelsgewijze toelichting). En er zijn natuurlijk nog de omvangrijke parlementaire vervolgstukken waaronder de productie van de Tweede Kamer met 118 ingediende amendementen en 38 moties. Maar de wet van de grote getallen laat zich pas echt gelden bij de uitvoeringsregelingen en dan met name bij de vier centrale algemene maatregelen van bestuur (amvb’s). We hebben het dan over ruim 2.600 artikelen, met toelichting opgenomen in 2.330 pagina’s tekst. De vraag of het omvangrijke stelsel in de praktijk nog wel hanteerbaar is, is retorisch.

  → lees meer
 • 05-04-2017

  Interessante uitspraak over kruimelgevallen-omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan

  [...] 22 februari 2017 (nr. 201601791/1/A1, ECLI:NL:RVS:2017:487) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een interessante uitspraak gedaan over de toepassing van de [...]

  → lees meer
 • 04-04-2017

  Raad van State bevestigt: combinatie van ‘kruimels’ mogelijk bij afwijking bestemmingsplan

  [...] haar uitspraak van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:744) bevestigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling), in navolging van enkele rechtbanken (zie o.a. Rb [...]

  → lees meer
 • 30-03-2017

  Voorbeelden van het omgevingsplan

  Al behoorlijk wat gemeenten experimenteren met het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’. Doel van al die experimenten is vooral oefenen met het maken van een omgevingsplan, vooruitlopend op de Omgevingswet. Standaarden zijn er nog niet en er zijn dan ook al verschillende varianten bedacht, voor zowel heel flexibele als meer gedetailleerde plannen.[1]

  → lees meer
 • 23-02-2017

  Annotatie over ondersteunende horeca en toetsing criterium ontoelaatbaar nadelige beïnvloeding woon- en leefklimaat bij APV-exploitatievergunning

  [...] het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2017/23) is onlangs een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van [...]

  → lees meer
 • 07-02-2017

  Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

  Op 26 januari jl. heeft minister Schultz een wetsvoorstel ingediend dat strekt tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Het is nog niet bekend wanneer de voorgestelde wet in werking zal treden, maar uit de parlementaire stukken blijkt wel dat spoedige inwerkingtreding wordt beoogd.

  → lees meer
 • 30-01-2017

  De nieuwe Wet natuurbescherming

  Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet strekt tot vervanging van het wettelijk stelsel zoals neergelegd in de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet door één integraal en vereenvoudigd kader. De inhoud van de wetgeving is voor een groot deel gelijk gebleven, maar de Wet natuurbescherming bevat ook een aantal belangrijke wijzigingen.

  → lees meer
 • 11-01-2017

  De Ladder voor duurzame verstedelijking

  Al sinds 1 oktober 2012 kennen we de Ladder voor duurzame verstedelijking. Deze ladder, die is geregeld in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), beoogt zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren door een motivering verplicht te stellen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen moeten in de toelichting bij het bestemmingsplan worden gemotiveerd aan de hand van drie stappen of treden (artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro):

  → lees meer
 • 28-12-2016

  Wijziging Omgevingsverordening Limburg 2014

  Op 11 november 2016 hebben Provinciale Staten van Limburg de ‘Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014’ vastgesteld. Publicatie heeft plaatsgevonden in het Provinciaal Blad op 20 december 2016 (jaargang 2016, nr 6791) 1) en vervolgens is de verordening op 21 december 2016 in werking getreden. Hierna treft u een korte samenvatting aan van enkele belangrijke wijzigingen.

  → lees meer
 • 23-12-2016

  Zijn uw leges nog veilig?

  De Volkskrant heeft er 16 december jongstleden al een artikel 1) aan gewijd: “gratis (ver)bouwen”. In dit artikel gaat de krant in op het feit dat wanneer voor een bepaald gebied het bestemmingsplan niet meer geldig is, de gemeente voor die gebieden geen leges meer kan vorderen. Dit alles heeft te maken met de levensduur van een bestemmingsplan/beheersverordening.

  → lees meer
 • 22-11-2016

  Vlees op de botten van de Omgevingswet

  Onlangs bracht Frans Tonnaer weer een nieuwe, interessante publicatie uit over de nieuwe Omgevingswet. In het artikel gaat hij in op de context van de vier centrale besluiten van het vernieuwde omgevingsrecht en tevens wordt aandacht besteed aan de relevantie hiervan voor de gemeente. Hij sluit af met een nabeschouwing.

  → lees meer
 • 18-07-2016

  Annotatie uitspraak AbRvS : bevoegd gezag mag niet het initiatief nemen tot overslaan van de bezwaarprocedure, prorogatieregeling Awb (Gst. 2016/85)

  [...] is in het juridische vakblad De Gemeentestem een annotatie verschenen van mr. Yuval Schönfeld bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 februari 2016 [...]

  → lees meer
 • 23-06-2016

  Implementatie Omgevingswet een grote operatie? Dat bepaalt u zelf!

  De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking. Deze wet heeft een grote impact op de gemeentelijke organisatie. 2016 is het jaar dat bij de meeste gemeenten in Nederland op de kalender staat als start voor de voorbereidingen op de Omgevingswet. Wat kunt (en moet) u doen om deze wet op een goede wijze in uw gemeente te implementeren?

  → lees meer
 • 23-06-2016

  Stb. 2016 156: De wetskaravaan is vertrokken. Waarheen?

  Op 23 maart jl. verscheen de tekst van de Omgevingswet in het Staatsblad (nr. 156). Dat vormde eerder het startschot dan het eindstation van een omvangrijk wetgevingsproces op rijksniveau. Dat proces, met de nodige invoerings- en uitvoeringswet- en regelgeving, wordt hierna beschreven. Het startte met de vraag of er eerst nog een raadgevend referendum moest worden gehouden. Tevens vormde het de aanzet voor een niet minder omvangrijke wetgevingsactie die de decentrale overheden moeten uitvoeren. Zij moeten zich meer bewust worden van hun medewetgevende rol waarbij ze het verschil kunnen maken.

  → lees meer
 • 26-04-2016

  Het relativiteitsvereiste, concurrenten en de ladder voor duurzame verstedelijking

  [...] 20 april 2016 (nr. 201403815/1/R4) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: Afdeling) opnieuw uitspraak gedaan over de toepassing van het relativiteitsvereiste in [...]

  → lees meer
 • 29-03-2016

  Wel of geen leges te heffen bij niet tijdig actualiseren bestemmingsplan?

  [...] de Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in werking is getreden is expliciet vastgelegd dat gemeenten hun bestemmingsplannen elke tien jaar dienen te herzien. Wordt daar niet (tijdig) aan [...]

  → lees meer
 • 29-03-2016

  Omgevingswet aangenomen: de cirkel is rond! Terug bij af?

  Met de aanvaarding van de Omgevingswet door de eerste Kamer met een ruime meerderheid op 22 maart jl. heeft het parlement een historische stap gezet. Immers had de Tweede kamer op 1 juli vorig jaar eveneens met grote meerderheid het wetsvoorstel ondersteund.

  → lees meer
 • 23-03-2016

  De Afdeling hanteert sinds 16 maart 2016 een nieuwe jurisprudentielijn ten aanzien van belanghebbendheid bij omgevingsvergunningen milieu

  [...] 16 maart 2016 heeft de Afdeling (nr. 201504206/1/A4) een belangrijke uitspraak gedaan ten aanzien van de vraag wanneer bij een procedure omtrent een omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten [...]

  → lees meer
 • 22-03-2016

  Parlement zet historische stap: Omgevingswet door Eerste Kamer aangenomen

  Zoals was te verwachten heeft de Eerste Kamer vanmiddag (dinsdagmiddag 22 maart) met ruime meerderheid het voorstel voor een Omgevingswet aangenomen, nadat de Tweede Kamer datzelfde op 1 juli vorig jaar deed.

  → lees meer
 • 15-02-2016

  Parkeernormen in bestemmingsplannen

  [...] 9 september 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een richtinggevende uitspraak gedaan over het opnemen van parkeernormen in bestemmingsplannen. Daarbij mag op grond [...]

  → lees meer
 • 12-01-2016

  Annotatie ex nunc of ex tunc beoordeling

  [...] Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 16 september 2015 (nr. 201307886/2/A1) een interessante uitspraak gedaan over de vraag of ‘ex nunc’ of ‘ex tunc’ op een [...]

  → lees meer
 • 15-12-2015

  Handhaving van met het bestemmingsplan strijdige evenementen

  [...] het juridische vakblad de Gemeentestem is onlangs een annotatie verschenen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 juli 2015. In deze uitspraak komen drie [...]

  → lees meer
 • 15-12-2015

  Anticiperen op de Omgevingswet

  De Omgevingswet komt eraan. Hoe vindt de overgang plaats van de thans vigerende ruimtelijke plannen naar één gebiedsdekkend omgevingsplan. Wat zijn de opties van ruimtelijke plannen waarvan de 10-jaren termijn verloopt voordat de Omgevingswet in werking treedt? In dit artikel worden de opties voor u op een rijtje gezet.

  → lees meer
 • 15-12-2015

  Meervoudige voorzorg in de Omgevingswet

  De Tweede Kamer heeft bijgedragen aan de inhoudelijke versterking van de Omgevingswet door een viertal milieubeginselen aan de tekst toe te voegen. Bepaald is dat de regering in de toelichting bij inhoudelijke regels moet motiveren op welke wijze is rekening gehouden met het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het beginsel van bestrijding aan de bron en het beginsel dat de vervuiler moet betalen. Hoewel het positief is dat de wet daardoor iets meer substantie heeft gekregen, is de winst relatief klein. Opvallend is dat het voorzorgsbeginsel al in de wet was opgenomen. Biedt deze dubbele voorzorg meerwaarde of leidt ze tot verwarring?

  → lees meer
 • 17-11-2015

  Status toelichting bestemmingsplan, incidentele evenementen, concreet zicht op legalisering

  [...] het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2015/108) is de annotatie van mr. Yuval Schönfeld bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 juli 2015, nr. [...]

  → lees meer
 • 08-09-2015

  Visie: je zal er maar een hebben.....

  De nieuwe Omgevingswet verplicht elke gemeente om een omgevingsvisie op te stellen. En menig gemeentebestuur slaat dan de schrik om het hart: weer een extra boekwerk, weer een complex proces en vermoedelijk weer een document dat stilletjes in de la verdwijnt. Om maar te zwijgen wat het kost. Maar wat is dan het feitelijke probleem: de investering? Het feit dat je iets voor de langere termijn vastlegt? Of het ontbreken van een eigen visie op de toekomst van jouw gemeente?

  → lees meer
 • 08-09-2015

  Planschade en de uit te werken bestemming: een update

  [...] de nieuwsbrief van 8 september 2013 is een artikel verschenen over de toepassing van de uit te werken bestemming bij de vergelijking van de planologische regimes. De uitspraak van de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 08-09-2015

  Bestemmingsplan vs Bouwbesluit : technische maatregelen borgen in het bestemmingsplan?

  [...] zich een nieuw initiatief aandient dat niet past binnen de mogelijkheden die het geldende bestemmingsplan biedt, dient te worden getoetst aan c.q. dient te worden onderbouwd dat het [...]

  → lees meer
 • 08-09-2015

  Tweede Kamer scherpt Omgevingswet aan

  Zoals bij de beoefenaren van het omgevingsrecht bekend is, heeft de Tweede Kamer op 1 juli jl. met ruime meerderheid het voorstel voor een Omgevingswet aangenomen. Van de ruim honderd ingediende amendementen hebben er uiteindelijk 38 de eindstreep gehaald. Van de 118 ingediende amendementen waren er nog 65 actueel ten tijde van de stemming.

  → lees meer
 • 27-07-2015

  Nieuwe uitspraak 'stedelijke ontwikkeling'

  [...] de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (verder te noemen: Afdeling) is opnieuw uitspraak gedaan over het begrip ‘stedelijke ontwikkeling’ (22 juli 2015, LJN 201405299/1/R3). Een [...]

  → lees meer
 • 01-07-2015

  Annotatie bij ECLI:NL:RVS:2015:2026

  [...] het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst. 2015/108) is de annotatie van mr. Yuval Schönfeld bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 juli 2015, nr. [...]

  → lees meer
 • 16-06-2015

  Maatlat duurzame veehouderij wel toepasbaar onder de Omgevingswet?

  [...] 21 januari heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die typerend is voor een problematiek waar de Omgevingswet een oplossing voor beoogt te bieden.[1] In [...]

  → lees meer
 • 16-06-2015

  De noodzaak van anders

  Verminderen van administratieve lasten voor burger, bedrijf en overheid was een aantal jaren geleden een belangrijk item. Red tape was het begrip en menig adviesorgaan was betrokken bij het bedenken van voorstellen dan wel het beoordelen van die voorstellen om de red tape terug te dringen. In de ruimtelijke ordening was het al niet anders. De oorspronkelijke gedachten rondom de WABO waren ook sterk gestoeld op vereenvoudiging en kostenverlaging voor alle betrokkenen

  → lees meer
 • 16-06-2015

  (Spelender-)Wijs worden over de toekomst van mijn gemeente

  In het kader van de Omgevingswet wordt meer vertrouwen neergelegd bij de burger. Dan lijkt het ook vanzelfsprekend dat de burger een actieve rol krijgt bij de planvorming van de omgevingsvisie. Maar hoe betrek je de burger in het proces en geef je hem of haar een stem, zonder te vervallen in vaktermen en producttermen die een burger vreemd zijn? Hoe genereer je een breed gedragen wens op strategisch niveau? Oftewel hoe voorkom je dat je verzandt in de discussie over stoeptegels en hondenpoep? Maar ook, hoe voorkom je dat de gemeente wordt aangekeken voor zaken buiten de gemeentelijke invloedssfeer?

  → lees meer
 • 08-05-2015

  Stikstofdepositie en bestemmingsplan

  [...] aanzien van stikstofdepositie blijkt uit een uitspraak van 1 april 2015 (ABRvS 1 april 2015, nr. 201311647/1/R2) dat de autonome afname van stikstofdepositie mag worden betrokken bij de passende [...]

  → lees meer
 • 02-03-2015

  Luchtkwaliteit van het 'eigen' agrarische bedrijf moet toch beoordeeld worden bij de plattelandswoning

  [...] 4 februari 2015 (nr. 201306630/5/R3) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een uitspraak gedaan waaruit volgt dat de luchtkwaliteit ter plaatse van een [...]

  → lees meer
 • 03-02-2015

  Tonnaer en de Omgevingswet

  Zoals inmiddels waarschijnlijk wel bekend, is Tonnaer volop bezig met de komst van de nieuwe Omgevingswet. Samen met de gemeente Bussum werken we aan het omgevingsplan voor het gehele grondgebied van die gemeente. In de gemeente Oldenzaal is inmiddels ook het traject om te komen tot een omgevingsplan gestart.

  → lees meer
 • 03-02-2015

  'Liken' in het kader van de omgevingsvisie

  Met het vooruitzicht van de Omgevingswet worden aan de lopende band vaktermen gebruikt. Een professional kan uit de voeten met deze vaktermen. Maar bij het merendeel van de burgers zijn vaktermen als omgevingsvisie, omgevingsplan, en zelfs structuurvisie en bestemmingsplan doorgaans onbekend. In het kader van de Omgevingswet wordt meer vertrouwen neergelegd bij de burger,. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat de burger een actieve rol krijgt bij de planvorming van de omgevingsvisie. Echter hoe betrek je de burger in het proces en geef je hem of haar een stem? In deze bijdrage wordt stilgestaan bij een vernieuwende werkwijze om burgers te betrekken in het proces, zoals in de praktijk uitgevoerd in de pilot van een omgevingsvisie voor de gemeente Meerssen.

  → lees meer
 • 03-02-2015

  Toch nog een verplichte gemeentelijke omgevingsvisie? Het wetgevingsproces verdient alle aandacht!

  Het proces van het tot stand brengen van bestuursrechtelijke wetgeving staat, behalve wellicht in een kleine kring van direct betrokkenen, niet bepaald als spannend en uitdagend bekend. En dat is niet anders bij het met veel tamtam aangekondigde voorstel voor de Omgevingswet dat toch het grootste wetgevingsproject van de afgelopen decennia mag worden genoemd. Een belangrijke opmerking van de Raad van State in zijn advies was dat het voorstel te veel een lege huls was die pas in tweede instantie met de stof uit de uitvoeringsregelingen voldoende gevuld zou worden om er wat van te kunnen zeggen.

  → lees meer
 • 16-12-2014

  Omgevingsvisie en omgevingsplan: een integrale aanpak ook voor de organisatiecultuur

  De Omgevingswet maakt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Regels op het gebied van omgevingsrecht worden gebundeld en vereenvoudigd. Hierdoor is er bijvoorbeeld meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels. Een perfecte doelstelling waar alle belanghebbenden bij een goede ruimtelijke ontwikkeling baat bij hebben. Immers er is straks een betere samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur.

  → lees meer
 • 16-12-2014

  Planschade specials, aflevering 5: taxatie, voordeelverrekening en schade anderszins verzekerd (slot)

  In deze vijfde en laatste aflevering van de planschadespecials wordt ingegaan op het taxeren van planologisch nadeel. Bovendien wordt ingegaan op het leerstuk van het anderszins verzekerd zijn van schade en voordeelverrekening.

  → lees meer
 • 16-12-2014

  Cultureel erfgoed en de vertaling naar ruimtelijke plannen

  Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering Monumentenzorg) zal bij toekomstige ontwikkelingen rekening gehouden moeten worden met de aanwezige cultuurhistorische waarden. Deze waarden zijn laag over laag tot stand gekomen. Soms zijn ze goed zichtbaar, soms zijn ze nauwelijks terug te vinden. In het Besluit ruimtelijke ordening is de verplichting vastgelegd om in de ruimtelijke ordening “rekening te houden met aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten”. Onderzoek naar cultuurhistorische elementen en structuren is derhalve aan te bevelen. Dan kan er een goede beschrijving van worden gemaakt en kunnen de juiste keuzes worden gemaakt voor integratie van deze elementen in nieuwe ruimtelijke plannen. In dit artikel wordt aangegeven op welke wijze dat kan worden vormgegeven.

  → lees meer
 • 16-12-2014

  Goed omgevingsplan vereist ten minste 'omgevingsvisie light'

  In de komende Omgevingswet wordt het omgevingsplan zonder twijfel het belangrijkste instrument voor de gemeentebesturen. Maar ook het instrument van de omgevingsvisie zal een belangrijke rol gaan vervullen in het gemeentelijke omgevingsbeleid. Ten minste als de gemeentebesturen zo’n visie gaan vaststellen.

  → lees meer
 • 18-11-2014

  Vijf jaar Wet dwangsom en direct beroep bij niet tijdig beslissen

  “In het Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht van oktober 2014, nr. 6, is het artikel “Vijf jaar Wet dwangsom en direct beroep bij niet tijdig beslissen” verschenen van mr. Yuval Schönfeld van Tonnaer Adviseurs. Deze publicatie heeft betrekking op het volgende. Op 1 oktober 2009 is de ‘Wet dwangsom en direct beroep bij niet tijdig beslissen’ in werking getreden. In 2008 is in de voorganger van dit tijdschrift, Journaal Bestuursrecht, een artikel in twee delen verschenen over dit onderwerp.

  → lees meer
 • 14-10-2014

  Omgevingswet: gemeentelijke beleidsruimte is afhankelijk van provinciale zelfbeheersing

  In het voorstel voor de komende Omgevingswet is bepaald dat de uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van de wet wordt ‘overgelaten' aan de bestuursorganen van de gemeente, tenzij daarover andere regels zijn gesteld (art. 2.3, eerste lid). Deze term doet denken aan het eerste lid van artikel 124 van de Grondwet en daarop gebaseerde bepalingen van de Gemeentewet (art. 108) en de Provinciewet (art. 105).

  → lees meer
 • 30-09-2014

  Planschade specials, aflevering 4: normaal maatschappelijk risico

  Deze vierde aflevering gaat in op het leerstuk van het normaal maatschappelijk risico dat is vastgelegd in artikel 6.2 Wro. Daarbij zal worden ingegaan op de toepassing van zowel het eerste als het tweede lid van dit artikel. Onderzocht wordt hoe in de jurisprudentie invulling wordt gegeven aan het normaal maatschappelijk risico bij planschade.

  → lees meer
 • 26-08-2014

  Wetsvoorstel Omgevingswet op de valreep gewijzigd: niet zomaar een instructie!

  Wie de tekst van artikel 2.33 van de aan de Tweede Kamer aangeboden versie van de Omgevingswet[1] vergelijkt met de die van de Toetsversie, zal een soortgelijke bepaling in die versie niet terugvinden. Aanpassing van de tekst op de valreep was nodig om voldoende steun van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor het wetsvoorstel te krijgen.[2] Het ging om niet minder dan de mogelijkheid voor de provincie en het Rijk om in te grijpen in de besluiten en handelingen van de gemeente en voor het Rijk om bij de provincies in te grijpen. Daarvoor zijn in het wetsvoorstel instructieregels en instructies opgenomen. Dat ingrijpen is nog steeds mogelijk, maar is bij het gebruik van de instructiebevoegdheid wat moeilijker gemaakt. De kans op beleidswillekeur bij het ingrijpen van hogerhand wordt kleiner.

  → lees meer
 • 26-08-2014

  Wetsvoorstel Omgevingswet: niet alles eenvoudiger en beter

  Onder het motto ‘eenvoudig beter’ heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe Omgevingswet. Het wetsvoorstel is op 16 juni aan de Tweede Kamer aangeboden.[1] Inderdaad draagt het wetsvoorstel bij aan een forse vereenvoudiging van het regelstelsel van het omgevingsrecht.

  → lees meer
 • 26-08-2014

  De acht voordelen voor gemeenten om (nu al) te werken aan een omgevingsvisie

  De aanstaande omgevingswet biedt gemeenten de mogelijkheid voor hun grondgebied een omgevingsvisie, als zelfbindend instrument, op te stellen. Deze omgevingsvisie kan onder andere de huidige structuurvisie(s) vervangen. In tegenstelling tot deze nu voor een gemeente verplichte structuurvisie wordt het niet verplicht om als gemeente over een omgevingsvisie te beschikken. Waarom is het voor een gemeente toch raadzaam om een omgevingsvisie op te stellen? En om deze omgevingsvisie nu op te stellen, al dan niet in de juridische vorm van een structuurvisie?

  → lees meer
 • 01-07-2014

  Enkele tips voor het voorkomen van planschade (deel 2)

  Bij nieuwe planologische ontwikkelingen kunnen de kosten van uit te keren planschadevergoedingen oplopen tot aanzienlijke bedragen. Er bestaan echter enkele manieren om het ontstaan van planschade te voorkomen dan wel te beperken. Deze methoden om planschade te voorkomen dan wel te beperken vloeien voort uit de jurisprudentie. In de vorige aflevering van de Nieuwsbrief hebben wij al twee tips gegeven. Naast de hoofdlijnen op het gebied van planschade- specifiek het leerstuk van de voorzienbaarheid dat in deze aflevering van planschadespecials wordt behandeld - worden in het onderhavige artikel nog enkele praktische tips gegeven voor het voorkomen dan wel beperken van planschade in relatie tot voorzienbaarheid.

  → lees meer
 • 01-07-2014

  Planschade specials, aflevering 3: voorzienbaarheid

  In deze derde aflevering van de planschadespecials wordt in algemene zin ingegaan op het leerstuk van de voorzienbaarheid. Daarbij wordt zowel de passieve als de actieve risicoaanvaarding behandeld. Beschreven wordt hoe het leerstuk van de voorzienbaarheid vorm heeft gekregen in de rechtspraak.

  → lees meer
 • 01-07-2014

  Reparatie van bestemmingsplannen

  Gemeentes zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest met de actualisatie van hun bestemmingsplannen. Inmiddels is dit (grotendeels) voltooid en is ervaring opgedaan met het toetsen aan deze plannen. Het komt voor dat in een aantal situaties concrete planreparaties gewenst, of zelfs vereist zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  → lees meer
 • 21-05-2014

  Besluit hogere grenswaarde en bestemmingsplanprocedure

  [...] in het kader van een bestemmingsplanprocedure een besluit hogere waarden genomen moet worden, dan dient het ontwerp-hogere-waarden-besluit op grond van artikel 110c Wet geluidshinder (Wgh) [...]

  → lees meer
 • 13-05-2014

  Vertrouwen op initiatiefnemers in de Omgevingswet

  “Flexibele regelgeving, een faciliterend bestuur en een flankerend beleid. Dat alles plaatst de ambtelijke apparaten van met name gemeenten, waterschappen en provincies voor grote uitdagingen.” (…) “Het vereist een dienstbaar en deskundig ambtelijk apparaat, dat in een open, constructieve en waar nodig stimulerende houding, maatschappelijke initiatieven professioneel begeleidt en ervoor zorgt dat deze initiatieven bijdragen aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving” (…) “Het is niet zozeer de wet als wel de praktijk die voor zo’n fundamentele omslag moet zorgen. De regering wil de wettelijke belemmeringen met de nieuwe regeling zoveel mogelijk wegnemen. Nu moeten de praktische bezwaren nog worden overwonnen. Zal er een stille revolutie in het omgevingsrecht plaatsvinden of is die al aan de gang?”

  → lees meer
 • 04-04-2014

  Enkele praktische tips voor het voorkomen van planschade: voordeelverrekening en compensatie

  Bij nieuwe planologische ontwikkelingen kunnen de kosten van uit te keren planschadevergoedingen oplopen tot aanzienlijke bedragen. Er bestaan echter enkele manieren om het ontstaan van planschade te voorkomen dan wel te beperken. Deze vloeien voort uit de Wro en jurisprudentie. Naast de hoofdlijnen op het gebied van planschade die in onze reeks van planschadespecials wordt behandeld, worden in dit artikel enkele specifieke en praktische tips gegeven om toekomstige planschadeclaims te voorkomen dan wel te beperken.

  → lees meer
 • 04-04-2014

  Vermogensschade vs. inkomensschade, directe en indirecte planschade en de planologische vergelijking

  In de tweede aflevering van de serie specials over planschade wordt ingegaan op het verschil tussen vermogensschade en inkomensschade en tussen directe en indirecte planschade. Ook wordt beschreven wat in de planologische vergelijking meegenomen dient te worden.

  → lees meer
 • 26-03-2014

  Een facet- of paraplubestemmingsplan archeologie en/of cultuurhistorie

  Sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg en de daaruit voortvloeiende wijziging van de Monumentenwet heeft een gemeente de plicht om bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening te houden met het archeologisch erfgoed.

  → lees meer
 • 21-02-2014

  Verordenend op weg naar het omgevingsplan

  De Raad van State heeft op 13 januari 2014 zijn advies uitgebracht over het wetsvoorstel voor de Omgevingswet. Het ministerie streeft ernaar het (gewijzigde) wetsvoorstel in juni 2014 aan de Tweede Kamer aan te bieden. Dan wordt ook het advies van de Raad van State openbaar.

  → lees meer
 • 04-01-2014

  Eisen waaraan een planschadeverzoek moet voldoen en de planschadeprocedure

  [...] om planschade In artikel 6.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vastgelegd dat een aanvraag om tegemoetkoming in planschade een motivering, alsmede een onderbouwing van de [...]

  → lees meer
Auteurs
Door de combinatie van juridische, beleidsmatige, planologische en stedenbouwkundige kennis en ervaring en de expertise op het terrein van de digitale informatie is juridisch adviesbureau Tonnaer Adviseurs in omgevingsrecht dé partner in de advisering voor overheden, bedrijven, instellingen en particulieren.

Neem contact op