Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Het definiëren van het begrip ‘bouwwerk’ onder het motto: waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?

Bestuursrechter volgt netjes de wetgeverIn de nazomer van afgelopen jaar heeft onze hoogste bestuursrechter gezegd dat een ‘bouwwerk’ onder de Wabo niet anders is dan een ‘bouwwerk’ onder de Woningwet.

Max Seelen (Patres) 5 februari 2013

Bestuursrechter volgt netjes de wetgever

In de nazomer van afgelopen jaar heeft onze hoogste bestuursrechter gezegd dat een bouwwerk onder de Wabo niet anders is dan een bouwwerk onder de Woningwet.

Voor een definitie van bouwwerk moet je dus gewoon kijken in de model-bouwverordening. Hier tref je de volgende definitie van een bouwwerk aan: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

En deze consequente uitleg van het begrip bouwwerk is precies volgens de wens van onze wetgever (Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, p. 91-92). Alle jurisprudentie (toegegeven: deze is vrij casuïstisch) die onder de Woningwet over het begrip bouwwerk is uitgesproken kun je dus gewoon onder de Wabo blijven gebruiken.

Minister volgt niet de wetgever

Maar uit de koker van onze minister van Infrastructuur en Milieu komen de standaarden voor de ruimtelijke ordening, zoals de Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen. Bij de RO-mensen beter bekend als het SVBP 2008. Met deze regeling worden alle bestemmingsplannen in Nederland op dezelfde manier opgebouwd en zien ze er hetzelfde uit (paragraaf 1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening).

Nu worden in het SVBP ook definities aan (standaard)begrippen gekoppeld, die je in (artikel 1, de begripsbepalingen van) de meeste bestemmingsplannen terug ziet komen. Deze definities worden door de minister voorgekauwd. Je mag de standaardbegrippen wel aanvullen, maar deze aanvulling mogen de in het SVBP opgenomen begrippen niet tegenspreken.

Terug naar het begrip bouwwerk. In het SVBP 2008 is het begrip bouwwerk als volgt gedefinieerd: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

Vreemd genoeg wijkt deze definitie enigszins af van de definitie van een bouwwerk die door de jurisprudentie (zowel onder de Woningwet, als nu ook onder de Wabo) wordt gedragen.

Aangezien je de definities van het SVBP in je bestemmingsplan moet opnemen én gelet op het feit dat begrippen in het bestemmingsplan doorslaggevend zijn voor de vraag wat je nou precies onder een bepaald bestemmingsplanbegrip moet verstaan (ABRvS 15 september 2004, AB 2004, 356), krijg je dus in de praktijk te maken met afwijkende definities van het begrip bouwwerk in enerzijds een bestemmingsplan en anderzijds in Wabo gerelateerde zaken.

Sterker nog, de minister vergroot (?) nog eens de verschillen tussen het begrip bouwwerk in een bestemmingsplan en het begrip bouwwerk onder de Wabo.

Wanneer je immers vanaf 1 juli 2013 bestemmingsplannen in procedure brengt, moet je gelet op de geactualiseerde versie van het SVBP (2012) - voor het begrip bouwwerk de volgende definitie in je plan opnemen: Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

Enfin, deze verschillende definities van het begrip bouwwerk zullen ongetwijfeld (en onnodig) weer leiden tot verhitte discussies en de nodige jurisprudentie.

Tja, waarom makkelijk doen, als het moeilijk kan, nietwaar?

Bron: onder meer ABRvS 12 september 2012, TBR 2013/12, noot

Door

Max Seelen (Patres)

Artikel delen