Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

De eerste stap in de procedure om te komen tot een omgevingsplan is de kennisgeving (artikel 16.29 Omgevingswet). Zo nodig kan een voorbereidingsbesluit worden genomen (artikel 4.14 Omgevingswet). Om draagvlak voor het omgevingsplan te krijgen is participatie in deze fase belangrijk. Participatie wordt in hoofdstuk 11 van dit boek beschreven. Het omgevingsplan wordt vervolgens voorbereid met de openbare voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht waarbij een ieder zienswijzen kenbaar kan maken. Er kunnen geen zienswijzen worden ingediend als deze betrekking hebben op het deel van het omgevingsplan dat zijn grondslag vindt in een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (artikel 16.31 Omgevingswet). Daarvoor stond namelijk al eerder de mogelijkheid open tot het naar voren brengen van zienswijzen.

Tegen het vastgestelde omgevingsplan staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het omgevingsplan is appellabel in al zijn onderdelen.

In geval van wijzigingen in een omgevingsplan zijn alleen de wijzigingen appellabel. Uit het oogpunt van uniformiteit is Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ook van toepassing bij de afwijzing van een verzoek tot wijziging van een omgevingsplan. De afwijzing is ook appellabel.

In verband met de kenbaarheid zal het omgevingsplan digitaal raadpleegbaar zijn. Dit gebeurt via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit is onder meer de opvolger van www.ruimtelijkeplannen.nl. In hoofdstuk 10 van dit boek wordt het DSO behandeld.