Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Aanbiedingsbrief bij ontwerp Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (22e tranche)

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tweeëntwintigste tranche). Eenzelfde brief is ook gezonden aan de Eerste Kamer.

Ollongren, Kajsa
22 juni 2020

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tweeëntwintigste tranche). Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar ontwerp-nota van toelichting.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Ter voldoening aan artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet is het ontwerpbesluit in de Staatscourant bekend gemaakt om een ieder de gelegenheid te geven om gedurende vier weken wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Ontwerp Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (22e tranche)

Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en het Besluit milieueffectrapportage (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tweeëntwintigste tranche).

Wooncarrière maken in Charlois dankzij de Crisis- en herstelwet

Artikel delen