Toezicht en Handhaving

Kennispartner

Met handhavingsinstrumenten kunnen overheidsorganen ervoor zorg dragen dat aan de gestelde regels wordt voldaan. Handhaving gebeurt door de overheid. Bij bestuurlijke handhaving gaat het daarbij per definitie om bestuursorganen. Met handhaving kan worden afgedwongen dat de geadresseerde van gestelde regels de normen gaat naleven. Dan moeten deze normen er wel zijn.
Handhaving is eenrichtingsverkeer. De actie gaat altijd uit van overheidsorganen en is gericht op burgers, ondernemingen of non-profit organisaties. De actie kan worden uitgelokt door belanghebbenden, maar dat is de enige rol die aan niet-overheden wordt toebedeeld. Het doel van de handhaving is de naleving van de (overheids)regels die gelden voor die burgers, ondernemingen of non-profit organisaties. Klaarblijkelijk is het stellen van een norm aan het gedrag van particulieren of ondernemingen niet voldoende. De overheid moet zo nu en dan haar tanden laten zien en vervolgens doorbijten.

Relevant commentaar

Invoeringswet Omgevingswet Tekst & Toelichting

Wro Tekst & Toelichting

Chw Tekst & Toelichting

Wm Tekst & Toelichting

Handboek Milieurecht

Handhaving Omgevingsrecht

Bestuursrechtspraak op thema 2016

Awb en ruimte

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

Permanente bewoning van recreatiewoningen

Werken met de Wabo en omgevingsvergunning 2015

Natuur en ruimte

Tekstuitgave Omgevingswet: volledig geconsolideerde wettekst

Werken met de Omgevingswet

Handboek natuurbeschermingsrecht

De ruimtelijke beheersverordening

Illegaal grondgebruik

Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed

Werken met het omgevingsplan

Asbest

TK Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2018 - Sander Dekker - (01-05-2019)

Kent u de vier vuistregels voor concreet zicht op legalisering of legalisatie? - Thomas Sanders - (29-11-2018)

Versterking aanpak ondermijning - Stand van zaken medio 2018 - Mousa Ichoh - (23-7-2018)

Door wijziging Wet Bibob ook stromannen de pineut - Nusin Higazi - (28-5-2018)

‘Nudgen’ in handhaving: opmars van gedragskennis - ToeZine - (25-5-2018)

Damoclesbeleid bij corporatiewoningen na het aantreffen van een hennepkwekerij - Miranda Pals - (22-05-2018)

Big brother is watching you: cameratoezicht op de bouwplaats - Lonneke Nouwen - (08-05-2018)

Wettelijke taken en bevoegdheden omgevingswet onvoldoende duidelijk verdeeld over de bestuursorganen - Jaarverslag Raad van State - (16-04-2018)

Gevaar voor toezichthouders een reden om geen nader onderzoek te doen? - Thomas Sanders - (27-02-2018)

Bewijs het maar! Dit zijn de bewijseisen bij handhaving - Thomas Sanders - (21-11-2017)

Bestuurlijke waarschuwing een Awb-besluit? - Tom Barkhuysen - (01-10-2017)

Kent u de vuistregels voor wanneer handhaving onevenredig is? - Thomas Sanders - (06-06-2017)

Is het uitvoering geven aan een handhavingsbesluit vergunningplichtig? - Mr. Y. Schönfeld - (19-10-2015)

Wanneer is sprake van (voldoende) concreet zicht op legalisering? – Een overzicht aan de hand van recente jurisprudentie - C. van Mil en P. Cup - (01-07-2015)

Het lijkt (g)een aanmaning, dus het is (g)een aanmaning. Of toch niet? - A. Collignon - (07-08-2015)

Zó moeten we handhaving dus onderbouwen… - H. van Egmond - (29-05-2015)

Introductie Landelijke Handhavingstrategie - bron: InfoMil - (05-06-2014)