Toezicht en Handhaving

Kennispartner

Met handhavingsinstrumenten kunnen overheidsorganen ervoor zorg dragen dat aan de gestelde regels wordt voldaan. Handhaving gebeurt door de overheid. Bij bestuurlijke handhaving gaat het daarbij per definitie om bestuursorganen. Met handhaving kan worden afgedwongen dat de geadresseerde van gestelde regels de normen gaat naleven. Dan moeten deze normen er wel zijn.
Handhaving is eenrichtingsverkeer. De actie gaat altijd uit van overheidsorganen en is gericht op burgers, ondernemingen of non-profit organisaties. De actie kan worden uitgelokt door belanghebbenden, maar dat is de enige rol die aan niet-overheden wordt toebedeeld. Het doel van de handhaving is de naleving van de (overheids)regels die gelden voor die burgers, ondernemingen of non-profit organisaties. Klaarblijkelijk is het stellen van een norm aan het gedrag van particulieren of ondernemingen niet voldoende. De overheid moet zo nu en dan haar tanden laten zien en vervolgens doorbijten.

Relevant commentaar

Invoeringswet Omgevingswet Tekst & Toelichting

Omgevingsbesluit Tekst & Toelichting

Wet ruimtelijke ordening, Tekst & Toelichting

Chw Tekst & Toelichting

Wm Tekst & Toelichting

Handboek Milieurecht

Handhaving Omgevingsrecht

Bestuursrechtspraak op thema 2016

Wet Bibob

Awb en ruimte

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

Permanente bewoning van recreatiewoningen

Drank- en Horecawet

Werken met de Wabo en omgevingsvergunning 2015

Natuur en ruimte

Werken met de Omgevingswet

Asbest

APV & Bijzondere Wetgeving I

Handboek natuurbeschermingsrecht

APV & Bijzondere Wetgeving II

Overig Horecarecht

De ruimtelijke beheersverordening

Illegaal grondgebruik

Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed