Duurzame energie

Kennispartner

Duurzame Energie

In het kader van de overgang naar Duurzame Energie en het vormgeven van de Energietransitie speelt de bebouwde omgeving een belangrijke rol; zowel de bestaande bouw als nieuw te ontwikkelen gebouwen en ook wijken / gebieden zullen anders ingericht (moeten) gaan worden. De wet- en regelgeving is op dit punt in ontwikkeling.

Nieuwbouw

De huidige eisen voor energiezuinigheid van nieuwe gebouwen zijn opgenomen in afdeling 5.1 van het Bouwbesluit met daarin EPC-normen. Deze EPC-normen zullen ter uitvoering van de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen per 1 januari 2020 (voor overheidsgebouwen: 2019) worden vervangen door de BENG-eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen), zo is aangekondigd. Afdeling 5.2 van het Bouwbesluit regelt de minimaal te bereiken Energieprestatie.

Bestaande bouw

Voor bestaande bouw zijn met name de bestaande EPC-eis uit het Bouwbesluit en de wettelijke energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit (art. 2.15) belangrijk. Deze energiebesparingsplicht is inmiddels uitgebreid met de introductie van lijsten met zogenoemde Erkende Maatregelen voor (thans) 19 bedrijfstakken. Daarnaast is een gebruiksverbod aangekondigd voor kantoorgebouwen die per 2023 niet minimaal energielabel C hebben. Vooralsnog (begin 2018) is dit evenwel nog niet in wetgeving geïmplementeerd. Wel geldt de verplichting van een energielabel voor bestaande bouw. Voor bestaande bouw geldt (nog) geen Energieprestatienorm.

Gebiedsontwikkeling

Voor de energietransitie bij gebiedsontwikkeling is de gasaansluitplicht relevant. In januari 2018 is een amendement aangenomen in de Tweede Kamer om de aansluitplicht voor nieuwbouw te schrappen. Vooralsnog geldt de aansluitplicht nog en kan daarvan alleen worden afgeweken indien er een warmtenet is/komt of vanwege de kosten. Verder stuurt de VNG in het kader van de aanhangige wetgevingstrajecten tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (Voortgang Energietransitie) aan op het kunnen aanwijzen door gemeenten van gebieden die in het geheel afgesloten kunnen worden van het gas.