Duurzame energie

Kennispartner

Duurzame Energie

In het kader van de overgang naar Duurzame Energie en het vormgeven van de Energietransitie speelt de bebouwde omgeving een belangrijke rol; zowel de bestaande bouw als nieuw te ontwikkelen gebouwen en ook wijken / gebieden zullen anders ingericht (moeten) gaan worden. De wet- en regelgeving is op dit punt in ontwikkeling.

Nieuwbouw

De huidige eisen voor energiezuinigheid van nieuwe gebouwen zijn opgenomen in afdeling 5.1 van het Bouwbesluit met daarin EPC-normen. Deze EPC-normen zullen ter uitvoering van de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen per 1 januari 2020 (voor overheidsgebouwen: 2019) worden vervangen door de BENG-eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen), zo is aangekondigd. Afdeling 5.2 van het Bouwbesluit regelt de minimaal te bereiken Energieprestatie.

Bestaande bouw

Voor bestaande bouw zijn met name de bestaande EPC-eis uit het Bouwbesluit en de wettelijke energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit (art. 2.15) belangrijk. Deze energiebesparingsplicht is inmiddels uitgebreid met de introductie van lijsten met zogenoemde Erkende Maatregelen voor (thans) 19 bedrijfstakken. Daarnaast is een gebruiksverbod aangekondigd voor kantoorgebouwen die per 2023 niet minimaal energielabel C hebben. Vooralsnog (begin 2018) is dit evenwel nog niet in wetgeving geïmplementeerd. Wel geldt de verplichting van een energielabel voor bestaande bouw. Voor bestaande bouw geldt (nog) geen Energieprestatienorm.

Gebiedsontwikkeling

Voor de energietransitie bij gebiedsontwikkeling is de gasaansluitplicht relevant. In januari 2018 is een amendement aangenomen in de Tweede Kamer om de aansluitplicht voor nieuwbouw te schrappen. Toen de aansluitplicht nog gold, kon daarvan alleen worden afgeweken indien er een warmtenet is/kwam of vanwege de kosten. Per 1 juli 2018 vervalt deze aansluitplicht.
Verder stuurt de VNG in het kader van de aanhangige wetgevingstrajecten tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (Voortgang Energietransitie) aan op het kunnen aanwijzen door gemeenten van gebieden die in het geheel afgesloten kunnen worden van het gas.

De Regionale Energie Strategie: de regio aan zet in de energietransitie! - nr. 73, tijdschrift Gemeentestem - Lianne Barnhoorn, Edward Brans en Aart Jan van der Ven (26-04-2019)

Tien vragen én antwoorden over de energietransitie - Nelleke Linthorst (03-04-2019)

Duurzaamheidsopgaven moeten gaan samenvallen binnen de regio’s - Redactie Omgevingsweb (26-03-2019)

De energietransitie: een puzzel die op regionaal niveau gelegd moet worden - Hester Sjoer (12-03-2019)

Ontwerp van het Klimaatakkoord (21-12-2018)

Magazine Energietransitie - Eindredactie mr. M.Y.C.L. de Wit en mr. J.J. Hoekstra

Gemeenten in de energietransitie - deel 1 - Titia van Leeuwen, Mirjam Tielen en Liesje Harteveld - (03-12-2018)

Het reguleringskader voor de warmtetransitie - Iman Brinkman - 15-11-2018

Geothermie: de wetgever moet haast maken om het ongekende potentieel te verzilveren - Veii Jacobs - 11-10-2018

Handreiking voor aardgasvrije en energieneutrale nieuwbouw - Omgevingsdienst Midden-Holland / VBWTN - (06-08-2018)

Energie-audit en energiebesparende maatregelen ook voor uw onderneming verplicht? - Matthias Kruisselbrink - (31-7-2018)

Akkoord over de Klimaatwet - Edward Brans en Meryem Eddini - (09-07-2018)

Klimaatwet: wat staat er in deze wet? - VNG - (28-6-2018)

Ruimtelijk beleid voor bodem en ondergrond biedt kansen voor duurzame energie - Marije van Mannekes- (13-06-2018)

RVO-factsheet gasaansluitplicht nieuwbouw - RVO / LenteAkkoord- (25-05-2018)

Hoe het gebruik van bodemenergie en geothermie te stimuleren? - Marije van Mannekes - (04-05-2018)

Energietransitie: tegen welke prijs? - Arnout Koeman - (18-04-2018)

De energiebesparingsplicht in de huurverhouding. Plicht van de huurder of verhuurder? - nr 2, Tijdschrift Huurrecht en Praktijk - mr. M.Y.C.L. de Wit - (maart 2018)

Word Omgevingswetproof: vijf tips om nu al mee aan de slag te gaan - Ruimtevolk

Inspiratiegids bestemmingsplan met verbrede reikwijdte - Ministerie van Infrastructuur en Milieu - (juni 2017)

Energie-intensieve industrie: Kamp grijpt in en legt maatregelen op per 1-1-2018 - mr. M.Y.C.L. de Wit - (09-01-2017)

Energieagenda Naar een CO₂-arme energievoorziening - Ministerie van Economische zaken - (december 2016)

De Energieaudit test - mr. M.Y.C.L. de Wit - (22-12-2016)

Energietransitie: nieuwe financieringsfaciliteit ETFF en aankondiging extra maatregelen - mr. M.Y.C.L. de Wit - (24-10-2016)

Energieakkoord voor duurzame groei - bron: SER - (12-07-2016)

Energiebesparingsplicht: Uitbreiding erkende maatregelenlijsten met 5 sectoren. Retail volgt. - mr. M.Y.C.L. de Wit - (07-07-2016)

Handreiking om wind-, zonne- en biomassaenergie in te passen in cultuurlandschap - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - (30-06-2016)

Expertblog: Energiebesparingsplicht, wat nu? - mr. M.Y.C.L. de Wit - (26-05-2016)

Geen rol voor de algemene zorgplicht naast de energiebesparingsplicht - mr. M.Y.C.L. de Wit - (03-05-2016)

Energiebesparingsplicht - mr. M.Y.C.L. de Wit - (09-02-2016)

Het energielabel. nr 5, Tijdschrift Huurrecht en Praktijk - Marleen van Dijkman en Matthijs Terstegge - (juli 2015)

Het energieakkoord en duurzaam vastgoed - mr. M.Y.C.L. de Wit - (13-02-2014)

Duurzaam ontwikkelen en exploiteren van vastgoed - mr. M.Y.C.L. de Wit - (01-12-2009)

Duurzaamheidseisen in de bestaande bouw - G. Aarts - (04-10-2010)