BügelHajema Adviseurs

Artikelen

 • 19-04-2019

  Een groene leefomgeving begint bij een facetbestemmingsplan

  Hittestress tegengaan door minder bestrating. Het is eenvoudig te regelen in een facetbestemmingsplan. Toch is van deze optie, voor zover we weten, nog geen gebruik gemaakt. En dat terwijl hiermee met minimale inzet al groot resultaat behaald kan worden. In dit artikel leg ik uit wat de planologische mogelijkheden zijn om verharding en hittestress tegen te gaan binnen een gemeente.

  → lees meer
 • 09-04-2019

  Het realiseren van een zonneveld in cultureel erfgoed

  Zonneveld Maatweg zet een Rijksmonument in het zonnetje. Hoe kunnen zonnevelden samen gaan met Rijksmonumenten? Bij het zonneveld Maatweg in Amersfoort worden zonnepanelen gebruikt om een deel van de Hollandsche Verdedigingslinie zichtbaar te maken. Het veld van circa 10 hectare ligt aan de Grebbelinie en is onderdeel van de inundatiegronden van deze oude verdedigingslinie.

  → lees meer
 • 05-04-2019

  De schrik van de mix

  Wel eens een energiemix onder ogen gehad? Wij schrikken er nog steeds van. Onderhand zouden we toch voorbereid moeten zijn. Op veel plaatsen hielpen we gemeenten en regio’s met vraagstukken rond de energietransitie. Maar het went niet. Terwijl rekening wordt gehouden met stevige opgaven voor energiebesparing (van 25% tot 55%), en met een onwaarschijnlijk hoog aandeel zonnedaken, dan nog is het noodzakelijke aantal windturbines, zonnevelden en biomassaverwerking zeer omvangrijk. Deze opgave wordt weergegeven in een zogenoemde energiemix (voor een dorp, stad, gemeente of regio).

  → lees meer
 • 03-04-2019

  Tien vragen én antwoorden over de energietransitie

  Met de vragen rondom de haalbaarheid en de inhoud van het definitieve pakket klimaatmaatregelen, is de energietransitie in 2019 zichtbaar voor iedereen. Het heeft invloed op de verkiezingsuitslag en voor- en tegenstanders roeren zich steeds scherper. Maar wat houdt deze energietransitie eigenlijk in? En hoe zorgen gemeenten ervoor dat mensen in die verandering stap voor stap mee worden genomen? Welke tools zijn er? En waarom lijkt het zwaartepunt van de energietransitie op lokaal niveau te liggen?

  → lees meer
 • 15-03-2019

  Een nadere kennismaking met de opa van de Omgevingswet

  Hoe het zit met de binnen-buitenplanse omgevingsplanactiviteit (opa). De afgelopen jaren is de wetgever duidelijk anders gaan denken over de inhoud en de inzet van het omgevingsplan. Met de Invoeringswet Omgevingswet (IOw) krijgt het omgevingsplan een bredere functie die meer aansluit bij het bestemmingsplan. Dit blijkt onder meer uit de introductie van het begrip omgevingsplanactiviteit (opa) in de concept-Invoeringswet. Simpel gezegd is een omgevingsplanactiviteit een activiteit die alleen mét omgevingsvergunning mag worden uitgevoerd.

  → lees meer
 • 04-03-2019

  Beweging in mobiliteit! - Wist u het al? De nieuwe publicatie van CROW vervangt nr. 317

  Wat is de verkeersgeneratie bij een nieuwbouwproject en hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig? Om dit vast te stellen, maakt uw gemeente waarschijnlijk gebruik van de publicaties van CROW. Sinds begin dit jaar heeft CROW een nieuwe publicatie die het veelgebruikte boekje uit 2012 (nr. 317, Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) vervangt.

  → lees meer
 • 12-11-2018

  Snijdt het Europese Hof ontwikkelend Nederland de PAS af? Ja, maar er zijn oplossingen!

  Het Hof van Justitie heeft zich op 7 november jl. uitgesproken over de houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof, kortweg het PAS. De uitspraak levert goed en minder goed nieuws op. Het goede nieuws is dat het PAS door het Hof een geschikte methode is bevonden om op landelijk niveau een ordening en vervolgens een toedeling tot stand te brengen in de claims die op de beschikbare stikstofruimte worden gelegd. Het minder goede nieuws is, dat over de gevolgen die de uiteenlopende stikstofclaims voor de Natura-2000 gebieden hebben, nog niet de geringste mate van twijfel of onzekerheid mag bestaan. Precies daar gaat het wringen. Het PAS gaat uit van aannames, het Hof eist zekerheden.

  → lees meer
 • 15-10-2018

  Een woonboot is niet langer een schip... En dus voldoet de bestemming niet meer

  Een woonboot is niet langer een schip. Volgens de wet dan. Dat is sinds 1 januari 2018 bepaald in de nieuwe Wet verduidelijking voorschriften woonboten. Gevolg hiervan is dat bewoners van woonboten en -arken met (ver)bouwplannen een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig hebben. In de wet wordt een woonboot niet langer als schip, maar als drijvend bouwwerk gezien. Op dit moment kan de noodzakelijke omgevingsvergunning vaak niet zonder meer worden verleend. Omdat een woonboot nu als bouwwerk wordt aangemerkt, moet een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen worden getoetst aan het bestemmingsplan. In veel gevallen kent een bestemmingsplan geen bouwregels voor een woonboot. Het (ver)bouwen is dan niet toegestaan en de omgevingsvergunning kan niet worden verleend. Daarom moeten veel bestemmingsplannen worden aangepast.

  → lees meer
 • 22-06-2018

  Een geactualiseerd bestemmingsplan; de beste voorbereiding op de Omgevingswet

  Evenals de Tweede kamer heeft ook de Eerste Kamer op 17 april jl. het wetsvoorstel ten behoeve van het vervallen van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen als een hamerstuk aangenomen. Hieruit blijkt dat onze wetgever het actualiseren van bestemmingsplannen in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 ziet als onnodige ballast. Uit de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat de wetgever gemeenten ruimte wil geven om te starten met het opstellen van een omgevingsplan. Maar, is een actueel bestemmingsplan niet juist de beste voorbereiding op de Omgevingswet?

  → lees meer
 • 11-06-2018

  'Topless zonnen in de tuin'. Privacy in een bestemmingsplan of omgevingsplan

  Een ondernemer heeft een plan met daarin een hoge uitkijktoren. De ondernemer organiseert zelf het gesprek met de omgeving over zijn plan voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Daarin komt naar voren dat de bewoners met name bedenkingen hebben tegen de toren vanwege het uitzicht op hun tuinen en privacy (onder andere het topless zonnen in de tuin wordt aangehaald).

  → lees meer
 • 13-02-2018

  Branchering in bestemmingsplannen wordt steeds lastiger: detailhandel als dienst

  Brancheonderscheid in bestemmingsplannen vroeg altijd al een gedegen onderbouwing. Hoewel het nieuwe Bro (2008) explicieter tot uitdrukking bracht dat het onderscheid wel was toegestaan betekende dit niet dat daarmee branchering makkelijk werd. In zijn recente uitspraak van 30 januari 2018 heeft het Hof van Justitie van de EU aangegeven dat detailhandel een dienst is in de zin van de Dienstenrichtlijn (2006/123) van de EU.

  → lees meer
 • 19-12-2017

  Energie- en klimaatbeleid, goed voor de natuur?

  Een paradox: De natuur komt in de knel door de mooie ontwikkelingen op het gebied van energie en klimaat. Deze ontwikkelingen, gericht op een duurzame toekomst, zijn niet altijd positief voor de plaatselijke flora en fauna. En dat terwijl er volop kansen zijn om natuur mee te koppelen aan nieuw klimaatbeleid. Natuur kan vaak zonder noemenswaardige kosten worden opgenomen in nieuwe duurzaamheidsplannen. Hoe dit kan? Wij zetten vier kansen op een rij, waar u morgen mee aan de slag kunt:

  → lees meer
 • 20-11-2017

  Met succes oefenen met de Omgevingswet: tafeltjesgesprekken!

  De nieuwe Omgevingswet komt eraan! We kunnen rustig wachten tot het 2021 wordt, óf nu al oefenen met de aanstaande veranderingen. Ik probeer in mijn werk altijd te zoeken naar nieuwe aanpakken, nieuwe regelingen of andere vernieuwingen. Dat houdt je werk leuk en brengt je verder. Dus laat mij maar oefenen met de Omgevingswet!

  → lees meer
 • 07-11-2017

  Het combineren van kruimelgevallen in een omgevingsvergunning

  [...] het mogelijk om tegelijkertijd een omgevingsvergunning te verlenen voor de functiewijziging van een bestaand hoofdgebouw en voor de bouw en het gebruik van een bijbehorend bouwwerk op grond van [...]

  → lees meer
 • 31-10-2017

  De aanmeldnotitie bij een vormvrije m.e.r.-beoordeling: 10 (+ 1) vragen en antwoorden

  Is een m.e.r.-aanmeldnotitie bij ieder plan verplicht? En vormvrij? Moet voor plannen die al in voorbereiding zijn ook een m.e.r.-aanmeldnotitie gemaakt worden? Moet een m.e.r.-aanmeldnotitie worden behandeld voordat een plan in procedure gaat?

  → lees meer
 • 25-09-2017

  Duurzaamheidsmaatregelen in ruimtelijke plannen

  Een bestemmingsplan dat zo goed mogelijk anticipeert op de Omgevingswet en duurzaamheid in de leefomgeving centraal stelt. Is dat mogelijk?

  → lees meer
 • 01-08-2017

  De Aanmeldnotitie: een nieuwe procedurestap in de vormvrije m.e.r.-beoordeling

  Op 7 juli 2017 is een wetswijziging van het Besluit milieueffectrapportage inwerking getreden. Eén van de belangrijkste gevolgen van deze wetswijziging is dat vanaf 16 mei 2017 een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden aangevraagd door middel van een aanmeldnotitie. Dit is een extra stap in de procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het nut van deze notitie is dat al in een vroeg stadium beoordeeld wordt of de activiteit belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. De beslissing van het bevoegd gezag of een milieueffectrapportage moet worden opgesteld, vindt plaats op basis van deze notitie.

  → lees meer
 • 11-07-2017

  Met een omgevingsvisie de raadsverkiezingen in?

  Het is nu al eenvoudig mogelijk om een omgevingsvisie op te stellen. De omgevingsvisie is grotendeels vormvrij en als visie op hoofdlijnen ook een logisch begin om vertrouwd te raken met het gedachtegoed van de Omgevingswet. Veel gemeenten gaan aan de slag met dit nieuwe instrument.

  → lees meer
 • 06-07-2017

  Doorschuiven Laddertoets naar moment vaststelling uitwerkingsplan of wijzigingsplan

  De nieuwe Ladder biedt de mogelijkheid om de Laddertoets uit te stellen. Bij het vaststellen van het moederplan met een uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegdheid kan de Laddertoets doorgeschoven worden naar het moment van vaststelling van het uitwerkingsplan of wijzigingsplan zelf (zoals opgenomen in artikel 3.1.6 lid 3 Bro).

  → lees meer
 • 13-06-2017

  Bouwregels geen effect op toetsing aan bestemmingsomschrijving

  [...] opvallende uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2017:1226) in mei dit jaar. Eigenaren van een bedrijfs- en kantoorcentrum aan de Spaarneweg te [...]

  → lees meer
 • 06-02-2017

  Gemeenten mogen straks ook leges heffen op bestemmingsplannen en beheersverordeningen ouder dan 10 jaar.

  Als het wetsvoorstel van de minister 1) om de actualiseringsplicht uit de Wro te schrappen wordt aangenomen, zal dit gemeenten meer tijd en ruimte bieden om te werken aan de Omgevingswet. Het gevoel dat bij gemeenten (en hun adviseurs) leeft dat nu met twee petten op gewerkt wordt, zal daarmee verminderen. Er kan immers meer tijd besteed worden aan de implementatie van de nieuwe wet. De tijdrovende maar verplichte klus om ook aandacht te besteden aan de actualisering van bestemmingsplannen en beheersverordeningen die hun tiende verjaardag gaan vieren, komt te vervallen.

  → lees meer
 • 06-02-2017

  Nieuw (plan)schaderecht onder de Omgevingswet. Wat verandert er?

  In januari 2017 is de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet gepubliceerd. Daarin is in afdeling 15.1 het nieuwe schaderecht opgenomen. Dit vervangt o.a. het huidige planschaderecht uit afdeling 6.1 Wro. Planschade wordt daarmee onder de noemer nadeelcompensatie gebracht. In titel 4.5 van de Awb wordt dit schaderecht in het algemeen geregeld. Deze titel zal ook van kracht worden op het omgevingsrecht voor zover artikel 15.1 e.v. van de Omgevingswet hier tenminste niet zelf al wat voor regelen.

  → lees meer
 • 28-11-2016

  Ontheffingen voor ruimtelijke ingrepen in de nieuwe Wet natuurbescherming

  Op 1 januari 2017 wordt de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt o.a. de Flora- en faunawet. Wat zijn de veranderingen in de procedure van de ontheffing voor ruimtelijke ingrepen? Hieronder een overzicht.

  → lees meer
 • 03-11-2016

  Stad en toekomst

  Welke functie heeft een stad in de toekomst? Bloggend en journalistiek Nederland raakt er niet over uitgepraat. Recent laaide de discussie weer op. Waarom zet Nederland niet in op de ontwikkeling van één wereldstad? In Nederland blijft dit onderwerp actueel door de lang geleden ingezette Randstad-koers.

  → lees meer
 • 01-11-2016

  Vergunningstermijnen in de nieuwe Wet natuurbescherming

  Over twee maanden wordt de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt o.a. de Natuurbeschermingswet 1998. Wat zijn de veranderingen in de procedures? En zijn er ook veranderingen in de rechtsbescherming?

  → lees meer
 • 14-07-2016

  Wat als de ‘mits’ in het bestemmingsplan mist?

  [...] de condities die nodig zijn om een bestemmingsplan uitvoerbaar te maken, worden opgenomen in de regels? Als het aan de Raad van State ligt, is dit wel het geval. Een recente uitspraak [...]

  → lees meer
 • 26-04-2016

  Ontslakken voor duurzaamheidsprojecten

  Veel bewoners, al dan niet in comités georganiseerd, zijn bezig om diverse duurzame ontwikkelingen op touw te zetten: gezamenlijke energieopwekking/-opslag, stadslandbouw, invliegopeningen voor zwaluwen in de gevels van gebouwen, noem maar op. Opvallend vaak zijn gemeenten nog zelden op dergelijke projecten voor duurzaamheid ingericht. Initiatiefnemers lopen tegen diverse zaken aan; de normale gang van zaken wanneer een initiatiefnemer zich bij een gemeente meldt met een idee is dat er wordt getoetst.

  → lees meer
 • 18-04-2016

  Publicatieperikelen: de soep wordt niet zo heet gegeten!

  [...] november leverde ons bureau de gevalideerde IMRO dataset op voor de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan buitengebied van de gemeente Hilvarenbeek. Bij het publiceren van dit [...]

  → lees meer
 • 21-04-2015

  Huisvestingswet 2014 en het bestemmingsplan

  Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Huisvestingswet 2014 van kracht. Net als in de voorgaande Huisvestingswet regelt deze wet de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad binnen gemeenten. De mogelijkheid om dit te doen wordt met deze wet echter ingeperkt. Dat is vooral gebeurd met het oog op het EVRM 1) -grondrecht dat een ieder die wettig verblijft in een lidstaat ook vrij is om zijn verblijfsplaats te kiezen.

  → lees meer
 • 24-02-2015

  Geluidruimte mag worden verdeeld in het bestemmingsplan

  [...] regeling in het bestemmingsplan opnemen voor de toedeling van geluidruimte op een industrieterrein, vindt de rechter aanvaardbaar. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van februari [...]

  → lees meer
 • 30-09-2014

  Veilig naar school. Opschaling scholen vraagt nieuwe aanpak.

  Op 1 oktober a.s. komen betrokkenen uit het onderwijs bijeen om onder de noemer “Verkeersveiligheid voorop” te praten over verkeersveiligheid voor kinderen bij nieuwe huisvesting van scholen. Veilig Verkeer Nederland constateert dat bij planvorming te weinig aandacht wordt besteed aan de verkeersaantrekkende werking van scholen waardoor veiligheidsproblemen ontstaan. Hun vraag is hoe verkeersveiligheid kan worden gewaarborgd bij planvorming.

  → lees meer
 • 24-07-2014

  Een ruimtelijke ‘vastloper’? De raad is sneller dan je denkt!

  Wat te doen met een bedrijventerrein zonder bedrijvigheid? Met hooggespannen verwachtingen maar geen vestiging van innovatieve bedrijven? Met een bestemmingsplan dat uitgaat van aanbod in plaats van de vraag van de ondernemer?

  → lees meer
 • 22-04-2014

  Duurzaamheid in een bestemmingsplan kan wél

  Wie de duurzaamheidsvisies van gemeenten leest, vraagt zich af waarom men zich bij het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zo druk maakt om de klimaatverandering. Het voor zichzelf kunnen zorgen op het gebied van (duurzame) energie, water, hergebruik van grondstoffen en vaak ook het behoud van de biodiversiteit, zijn centrale thema’s in zorgvuldig opgestelde beleidsnota’s. Complete gemeenten worden klimaatneutraal en dit alles zou het liefst al in 2020 moeten zijn bereikt.

  → lees meer
 • 02-04-2014

  Afstemming planMER en bestemmingsplan Buitengebied

  Vanaf 2006 is het opstellen van een planMER bij de voorbereiding van een bestemmingsplan buitengebied verplicht. Althans, in ieder geval als het bestemmingsplan ook ontwikkelingsruimte voor veehouderijen bevat. In de praktijk blijkt het moeilijk om een planMER zo te maken dat het de toets der kritiek van de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna Commissie m.e.r.) kan doorstaan. Vaak heeft dat te maken met de volgende drie onderdelen.

  → lees meer
 • 07-03-2014

  De MRE-scan; een zoektocht naar de kracht van bestaande bedrijventerreinen

  Decennia van economische groei hebben ertoe geleid dat onze bestaande bedrijventerreinen op haast rigide wijze zijn ingedeeld naar milieucategorieën, bedrijfstype en beeldkwaliteit. Terreinen zijn ingedeeld naar toelaatbare milieucategorie, soms in afwijking van de bestaande vergunde bedrijvigheid, soms in afwijking van de feitelijke milieubelasting en soms in strijd met eveneens vergunde milieugevoelige functies.

  → lees meer
 • 03-02-2014

  Aanpak pauzelandschappen, gebieden in de wachtstand

  Pauzelandschappen zijn plekken van onvervulde ambitie. Het gaat om gronden die zijn aangekocht in goede tijden met het oog op woningbouw of werkgelegenheid. Of het gaat om strategische gebieden die hun functie hebben verloren, maar waarvoor een passende functie zich op dit moment niet aandoet.

  → lees meer
Auteurs
BügelHajema Adviseurs is een allround adviesbureau voor ruimtelijke ordening en milieu en behoort met ruim 100 medewerkers tot de grote onafhankelijke ruimtelijke adviesbureaus van ons land, met vestigingen in Assen, Amersfoort en Leeuwarden.

Neem contact op