Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Zijn parkeerkencijfers hetzelfde als parkeernormen?

CROW 14 september 2023

Vraag & Antwoord

Nee dat zijn ze niet! Bij de Helpdesk Verkeer en Vervoer krijgen we al jarenlang veel vragen binnen over parkeerkencijfers. Wat opvalt is dat vaak niet duidelijk is wat nu parkeerkencijfers zijn en waar ze voor dienen. Wat zijn kencijfers en wat zijn normen? Wat is nu precies het verschil? En hoe kencijfers toe te passen?

Parkeerkencijfers versus Parkeernormen

In de praktijk wordt vaak veronderstelt dat parkeerkencijfers zijn opgesteld om als norm te dienen. Dit is echter niet het geval. Parkeerkencijfers zijn ontwikkeld als hulpmiddel voor ambtenaren en ontwerpers die zich bezig houden met parkeervraagstukken. Ze helpen om een orde van grootte uit te rekenen voor het bepalen van het aantal aan te leggen parkeerplaatsen bij een bepaalde voorziening (bijvoorbeeld woonwijk of winkelgebied). De parkeerkencijfers zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en praktijkervaringen van gemeenten. De cijfers geven een landelijk gemiddeld beeld van de situatie die bij het onderzoek zijn aangetroffen. Er wordt gesproken over een parkeernorm wanneer door het bevoegd gezag (veelal de gemeente) de hoeveelheid parkeerplaatsen wordt vastgesteld.

Voorbeeld: aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouwplan

Een gemeente stelt bijvoorbeeld voor een nieuw te bouwen supermarkt het aantal parkeerplaatsen vast (parkeernorm). Deze parkeernormen worden dan opgesteld als eis in de aanbesteding. Projectontwikkelaars die inschrijven op de aanbesteding committeren zich hieraan om in aanmerking te komen voor een bouwvergunning. Bij het vaststellen van de parkeernormen houdt de gemeente rekening met het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Een onderdeel hiervan kan bijvoorbeeld zijn: het bevorderen van het gebruik van andere vervoerwijzen dan de auto.

Parkeerkencijfers = basis voor maatwerk

De parkeerkencijfers vormen een landelijk gemiddelde. Hierdoor is niet altijd een kant-en-klaar antwoord te geven op de vraag hoeveel parkeerplaatsen in een bepaalde situatie moeten worden gerealiseerd. Daarom hebben de parkeerkencijfers van CROW een bandbreedte. Door deze bandbreedte ontstaat de mogelijkheid om maatwerk te leveren. Om de juiste kencijfers te bepalen wordt rekening gehouden met de volgende invloedfactoren:

  • Bereikbaarheidskenmerken van de locatie

  • Specifieke kenmerken van de functie

  • Mobiliteitskenmerken van de gebruikers/bezoekers van het gebouw

  • Gemeentelijk parkeerbeleid

Aan de hand van specifieke kenmerken van de betreffende voorziening kan met kennis van zaken beargumenteerd afgeweken worden van de CROW-parkeerkencijfer. Als de lokale situatie daar aanleiding tot geeft, is het juist aan te bevelen om een norm te kiezen die buiten de bandbreedte ligt van de kencijfers.

Kencijfers voor elke voorziening?

Niet voor elke voorziening heeft CROW specifiek parkeerkencijfers opgenomen in haar kennisuitgaven. Dit heeft de volgende redenen:

  • Sommige voorzieningen zijn te specifiek van aard, zoals een kattenhotel.

  • Er zijn te weinig onderzoeksresultaten bekend om betrouwbare kencijfers op te stellen.

  • Er zijn te grote verschillen in parkeerbehoefte tussen voorzieningen die onder dezelfde categorie vallen. Deze voorzieningen hebben zeer uiteenlopende parkeerbehoeften, waardoor geen gemiddeld kencijfer is op te stellen. Bijvoorbeeld: bij musea (een poppenmuseum t.o.v. een kunstmuseum).

Wanneer er voor een voorziening geen parkeerkencijfer is opgesteld zijn er twee mogelijkheden:

Is er een gelijkenis met een voorziening waarvan wel kencijfers zijn opgesteld? Dat kencijfer kunt u dan als basis nemen voor maatwerk.

Is er een (buurt)gemeente met een soortgelijke voorziening? Hoe is binnen deze gemeente de parkeerbehoefte bepaald?

ANTWOORD

KENNISPARTNER

Daniëlle Roelands-Fransen

Daniëlle Roelands-Fransen