Wat wordt precies in het Bouwbesluit onder een technische ruimte verstaan?

Vraag

In het bouwbesluit 2003 wordt gesproken over een technische ruimte. Echter als ik in een bergruimte een schakelkast heb voor de verlichting en beneden in de gezamenlijke berging een aparte meterkast heb, enkel voor mijn appartement, waarin de aansluitingen en watermeter zit, is er dan wel sprake van een technische ruimte volgens eis bouwbesluit 2003.

Antwoord

Het Bouwbesluit 2003 is niet meer van toepassing, inmiddels moeten we uitgaan van het Bouwbesluit 2012. De definitie van het technische ruimte is overigens niet gewijzigd (zie artikel 1):

technische ruimte: ruimte voor het plaatsen van de apparatuur, noodzakelijk voor het functioneren van het bouwwerk, waaronder in ieder geval begrepen een meterruimte, een liftmachineruimte en een stookruimte;

De hierbij gegeven toelichting stelt:

Een technische ruimte is een ruimte voor het plaatsen van apparatuur die noodzakelijk is voor het functioneren van een gebouw. Voorbeelden daarvan zijn een meterruimte, een stookruimte en een liftmachineruimte. […] Niet onder deze begripsbepaling vallen installaties die voor hun functioneren in verblijfsruimten of andere niet technische ruimten moeten worden geplaatst.

Uit de definitie en toelichting volgt dat het moet gaan om installaties behorende bij het gebouw – gebouwgebonden installaties – wat in uw geval zo is. De toelichting geeft aan dat een uitzondering wordt gemaakt voor installaties die naar hun aard in een andere ruimte geplaatst moeten worden. Denk hierbij aan delen van een elektrische installaties die in verblijfsruimten nodig zijn voor het functioneren van die installatie: schakelaars, wandcontactdozen, etc.

Indien u een schakelkast plaatst in een bergruimte dan is dat geen installatie nodig voor het functioneren in die specifieke bergruimte. Daarmee is op grond van de definitie sprake van een technische ruimte. Of dit ook als zodanig moet worden beoordeeld zal naar mijn mening tevens afhangen van de omvang van die installatie. Het is in eerste instantie aan het bevoegd gezag – de gemeente – om hier in geval van twijfel een uitspraak over te doen. Komt u er samen niet uit dan is het aan de bestuursrechter om een uitspraak te doen.

Datum: 13 December 2017