Wanneer moet info worden aangeleverd over tijdig ontruimen bij brand? Bij gebruiksvergunning of melding?

Vraag

Kan er bij een aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik (gebruiksvergunning) gevraagd worden om gegevens en bescheiden aan te leveren waaruit blijkt dat er voldaan wordt aan artikel 7.11a van het Bouwbesluit 2012 (ontruimen bij brand)? En bij een gebruiksmelding?

Antwoord

Bij een aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik is dat mogelijk, bij een melding niet.

Bij een aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik wordt beoordeeld of de brandveiligheid met het oog op het voorziene gebruik van het bouwwerk voldoende verzekerd is (artikel 2.13 Wabo). Het brandveilig gebruiken van een bouwwerk maakt daar onderdeel van uit; er kan dus bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag ook aan artikel 7.11a Bouwbesluit 2012 getoetst worden. Weliswaar staat artikel 7.11a niet bij de indieningsvereisten in artikel 3.3 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) aangegeven, maar die lijst is niet limitatief. In de toelichting op artikel 4.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is hierover het volgende aangegeven:

In het systeem is het dus enerzijds zo dat de gegevens en bescheiden zoals voorgeschreven in de Mor alleen moeten worden overgelegd voor zover deze nodig zijn voor een goede beoordeling van de aanvraag en het nemen van een beslissing daarop. Anderzijds kan het echter in bijzondere omstandigheden voorkomen dat er naast de gegevens en bescheiden die als zodanig in de Mor zijn genoemd, nog andere gegevens en bescheiden nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag. In dit verband verwijst artikel 4.4, eerste lid, naar artikel 4:2, tweede lid, van de Awb. Dit betekent dat het bevoegd gezag de mogelijkheid heeft om, naast de indieningsvereisten uit de ministeriële regeling, andere gegevens te verzoeken. De procedure voor dit verzoek van het bevoegd gezag is geregeld in artikel 4:5 van de Awb.

Als voor het beoordelen van de aanvraag gegevens over ontruiming noodzakelijk zijn, dan kan daar dus informatie over worden opgevraagd. Worden de gevraagde gegevens en bescheiden niet worden aangeleverd, kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld. Als uit de aangeleverde gegevens en bescheiden blijkt dat er met het beoogde gebruik niet aan artikel 7.11a voldaan kan worden, moet de vergunning worden geweigerd.

Bij een melding brandveilig gebruik is geen sprake van een aanvraag waarin om aanvullende gegevens gevraagd kan worden. Het Bouwbesluit 2012 somt in artikel 1.19 limitatief op aan welke indieningsvereisten een gebruiksmelding moet voldoen: artikel 7.11a is hierin niet opgenomen.

Uiteraard kan wel in het kader van toezicht om gegevens gevraagd worden over de invulling van artikel 7.11a, omdat dit voorschrift rechtstreeks van toepassing is (artikel 1b lid 3 Woningwet). De gebouweigenaar kan altijd gevraagd worden om aan te geven op welke manier hij invulling geeft aan artikel 7.11a. De grondslag hiervoor is artikel 5:16 van de Awb. Dit heeft echter geen relatie met het indienen van een gebruiksmelding.

Datum: 28 December 2018
Bron: Helpdesk Bouwregels