Door een verbouwing wijzigt de geluidswering tussen woningen. Is verder onderzoek naar geluidswering nodig?

Vraag

Een portiekflat uit 1958 bestaande uit 3 etages en een onderhuis worden gerenoveerd. De woningen onderling zijn gehorig. De inwendige constructies verandert in die zin dat dat de doorlopende vloeren worden ingekort er ontstaat dus een open spouw van onder naar boven.

De gemeente stelt dat artikel 4 van de Woningwet bepaalt dat de voorschriften in het Bouwbesluit 2012 alleen van toepassing zijn op die delen van het bouwwerk die fysiek worden gewijzigd en niet op een gedeelte van een bestaand bouwwerk dat niet wordt verbouwd. De geluidisolatie tussen appartementen onderling wordt voornamelijk bepaald door de massa van (inwendige) scheidingsconstructies, zoals woning scheidende vloeren en woning scheidende wanden en ook door het binnenspouw blad. Aan zowel de inwendige scheidingsconstructies als het binnenspouw blad wordt niets gewijzigd. De geluidisolatietussen de appartementen onderling wijzigt dientengevolge dan ook niet, waarmee ook dit kwaliteitsniveau niet verslechtert.

Gelet op het bepaalde in artikel 4 van de Woningwet betekent dat dus ook dat onderzoek naar de geluidswering tegen lucht- en contactgeluid tussen de woningen onderling niet nodig is.

In hoeverre is hetgeen de gemeente stelt terecht?

Antwoord

De interpretatie van de gemeente is juist. Een vergunning voor het bouwen heeft betrekking op de uit te voeren bouwactiviteit en de daarmee samenhangende voorschriften. De gemeente moet beoordelen of bij verbouw wordt voldaan aan de geldende verbouw voorschriften. Kortweg komt het er op neer dat bij een verbouwing de huidige kwaliteit niet mag afnemen. Dit wordt het rechtens verkregen niveau genoemd. In uw geval oordeelt de gemeente dat door het verwijderen van de uitstekende delen de geluidwering tussen de woningen niet wordt gewijzigd. Om die reden maakt een toets op de geluidsisolatie dan ook geen onderdeel uit van de beoordeling van de vergunningaanvraag.

Indien u van mening bent dat de geluidwering wel wijzigt dan kunt u dit als bezwaar aanvoeren tegen de verleende vergunning. De gemeentelijke bezwaarcommissie - of uiteindelijk de rechter - zal dan uiteindelijk moeten oordelen of de gemeente juist heeft gehandeld.

Datum: 31 October 2018