Procedures in het omgevingsrecht

Kennispartner

Procedures spelen een grote rol in het omgevingsrecht. Zo is het van belang om te weten welke voorbereidingsprocedure op een aanvraag voor een (omgevings)vergunning van toepassing is. De duur en wijze van inspraak kunnen per procedure verschillen. Een ander voorbeeld is de vraag wie nu precies belanghebbende is bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan. Alleen belanghebbenden kunnen daar immers tegen op komen.

Kennis van procedures kan bijdragen aan het bespoedigen van besluitvorming over projecten, bijvoorbeeld een nieuw winkelcentrum of woningbouw. Via het instrument van de coördinatieregeling is het mogelijk om de voorbereiding van de voor dat project noodzakelijke besluiten zoveel mogelijk gecoördineerd te laten verlopen. In het geval dat beroep wordt ingesteld tegen een of meer van de besluiten, worden die besluiten als één besluit aangemerkt. In plaats van verschillende procedures hoeft voor dat besluit slechts één beroepsprocedure te worden doorlopen.

Ook zullen onder de nieuwe Omgevingswet procedures in het omgevingsrecht ingrijpend worden gewijzigd. Kortom, voor een goed begrip van het omgevingsrecht – nu en in de toekomst – is kennis van en inzicht in procedures onmisbaar.

Invoeringswet Omgevingswet Tekst & Toelichting

Wro Tekst & Toelichting

Wm Tekst & Toelichting

Bouwbesluit Tekst & Toelichting

Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting

Externe veiligheid en Ruimte

Handboek Milieurecht

Bestuursrechtspraak op thema 2016

Verhuur van zorgvastgoed

Awb en ruimte

Planschade en nadeelcompensatie

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

Permanente bewoning van recreatiewoningen

Werken met de Wabo en omgevingsvergunning 2015

Geluid en ruimte

Natuur en ruimte

Tekstuitgave Omgevingswet: volledig geconsolideerde wettekst

Werken met de Omgevingswet

Inleiding en begrippen

Handboek natuurbeschermingsrecht

Water en ruimte

Parkeren en ruimte

Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed

Omgevingskwaliteit en ruimte

Werken met het omgevingsplan

Asbest