Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0


Het nieuwe omgevingsplan is een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet – hierin komen alle regels van de fysieke leefomgeving samen. Ondanks het feit dat de Omgevingswet nog niet in werking is getreden en de omgevingsplannen als zodanig dus nog niet bestaan, wordt er wel hard aan de voorbereiding op de omgevingsplannen gewerkt. Langzaam wordt in diverse gemeenten in het land al geëxperimenteerd met het nieuwe plan, het zogenaamde prototype. Op deze wijze wordt al geanticipeerd op het van kracht worden van de Omgevingswet in 2023.

Overstap van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Een van de doelen van de Omgevingswet is om de omgevingsplannen ‘globaler en flexibeler’ in te richten dan de huidige bestemmingsplannen. In zekere zin is het omgevingsplan de verbrede opvolger van het bestemmingsplan: waar het bestemmingsplan vooral ging over ‘goede ruimtelijke ordening’, bevat het omgevingsplan dus regels die de gehele fysieke leefomgeving aangaan. Denk hierbij ook aan regels over activiteiten die gevolgen (kunnen) hebben op de leefomgeving.

De gemeente kan voor ieder gebied zeggen welke activiteiten zij wel of niet toestaat, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. In haar omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt. Ze kan voor een ontwikkelingsgebied kiezen voor een meer algemene beschrijving met randvoorwaarden. Ook geeft de gemeente aan welke regels zij aan de activiteiten stelt. De gemeente zorgt dat de regels in het omgevingsplan samen leiden tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (bron: Informatiepunt Leefomgeving).

Digitaal omgevingsplan

Anders dan het bestemmingsplan, moet het omgevingsplan voldoen aan bepaalde eisen: dit gaat over inhoud, terminologie maar ook digitale toegankelijkheid. Dit is nodig om het omgevingsplan duidelijk en inzichtelijk te maken voor zowel burgers als bedrijven.