Omgevingsplan

Kennispartner

Een omgevingsplan is een integraal geheel aan regels dat alle aspecten van de fysieke leefomgeving omvat. In het gemeentelijke omgevingsplan worden bestemmingsplannen, beheersverordeningen en de omgevingsrechtelijke delen van andere verordeningen logisch en samenhangend gebundeld.
Het is dus de verbrede opvolger van het bestemmingsplan.

Het omgevingsplan is een van de belangrijkste instrumenten van de nieuwe Omgevingswet en bestaat dus als zodanig nog niet. Dat betekent niet dat men er nog niet mee bezig is. Langzaam wordt in diverse gemeenten in het land al geëxperimenteerd met het nieuwe plan, het zogenaamde prototype. Op deze wijze wordt al geanticipeerd op het van kracht worden van de Omgevingswet. De ervaringen hiermee worden zoveel mogelijk verzameld in dit dynamische dossier.

Relevante wetgeving

Wetsvoorstel Omgevingswet:

Datum

Titel

Kamerstuk

16 juli 2015

Gewijzigd voorstel van wet Omgevingswet

33 962 nr. A

20 juli 2015

Compare gewijzigd wetsvoorstel/wetsvoorstel

33 962 nr A. versus 33 962 nr. 2

17 juni 2014

Voorstel van wet

33 962 nr. 2

17 juni 2014

Memorie van Toelichting

33 962 nr. 3

17 juni 2014

Nader rapport

33 962 nr. 4

2 juli 2014

Nota van verbetering

33 962 nr. 5

18 februari 2015

Nota van wijziging

33 962 nr. 13

21 mei 2015

Tweede nota van wijziging

33 962 nr. 24


Crisis- en herstelwet art. 2.4
Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet 7, 7a - n

Tekst Omgevingswet met wijzigingen Invoeringswet Omgevingswet - (consultatieversie)

Relevant commentaar

Invoeringswet Omgevingswet Tekst & Toelichting

Besluit kwaliteit leefomgeving, Tekst & Toelichting

Omgevingsbesluit Tekst & Toelichting

Omgevingswet Tekst & Toelichting

Nog geen jurisprudentie op dit onderwerp.