Grondexploitatie/kostenverhaal

Sinds afdeling 6.4 Wro, parlementair behandeld als (ontwerp) Grondexploitatiewet , per 1 juli 2008 als geïntegreerd onderdeel van de Wro is ingevoerd hebben gemeenten een publiekrechtelijk kostenverhaalsinstrument: het exploitatieplan. Het daarvoor bestaande instrumentarium schoot volgens de regering tekort. Het exploitatieplan werd geïntroduceerd als publiekrechtelijke oplossing voor kostenverhaal in het geval de gemeente geen eigenaar is van de grond en de eigenaar geen exploitatieovereenkomst wil sluiten.

Mocht de gemeente er niet in slagen om met exploitant(en) een overeenkomst te sluiten over de exploitatiekosten, dan biedt het -in beginsel verplichte- exploitatieplan uitkomst. Het exploitatieplan is aldus de ‘publiekrechtelijke stok achter de deur’ geworden. Verhaal van kosten in verband met de grondexploitatie kunnen B&W verhalen door aan een omgevingsvergunning voor een bouwplan een voorschrift te verbinden dat de vergunninghouder een exploitatiebijdrage aan de gemeente verschuldigd is.

Relevante wetgeving

Afdeling 6.4 Wro:

Artikel

Inhoud

6.12

Introductie exploitatieplan als nieuwe planvorm

6.13

Inhoud exploitatieplan

6.14 en 6.15

Procedure voor vaststelling en herziening exploitatieplan

6.16 t/m 6.22

Systematiek ter bepaling/afdwinging van in rekening te brengen exploitatiebijdrage bij verlening omgevingsvergunning voor bouwplan

6.23 en 6.24

Wettelijk kader voor sluiten overeenkomsten over grondexploitatie

Afdeling 6.2 Bro:

Artikel

Inhoud

6.2.1

Specificatie bouwplan

6.2.1a t/m 6.2.4, 6.2.6

Specificatie kostenverhaal

6.2.5

Specificatie voorzieningen

6.2.9

Regels omtrent het uitvoeren van werken en werkzaamheden

6.2.11

Onderdelen toelichting exploitatieplan

Wet voorkeursrecht gemeenten: Voorkeursrecht gemeenten bij eerste aanbieding grond

Relevant commentaar

Wro Tekst & Toelichting