Geluid

Kennispartner

Geluidvraagstukken spelen, ongeacht de sector, bij (nagenoeg) elke ruimtelijke ontwikkeling. Dat is ook niet vreemd, omdat geluid per definitie raakt aan de fysieke leefomgeving. Omwonenden zijn doorgaans bevreesd voor geluidhinder van bedrijvigheid en/of infrastructuur (wegen en spoorwegen) die nabij hun woningen worden gerealiseerd. Voor bedrijven staat de ongestoorde voortzetting van de bedrijfsvoering centraal. Hun belang is er doorgaans in gelegen verstoken te blijven van gevoelige functies (zoals woningen) in de nabijheid van het bedrijf. De belangen van de betrokken overheid (als bevoegd gezag voor planvaststelling en/of vergunningverlening) verschillen al naar gelang of een bepaalde ontwikkeling gewenst of ongewenst wordt geoordeeld. Daarnaast speelt voor de betrokken overheid mee dat de mate waarin zij een bepaalde ontwikkeling kan faciliteren of weren afhankelijk is van de juridische mogelijkheden die zij heeft.

Dit themadossier ‘Geluid’ behandelt de juridische aspecten van geluidvraagstukken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen die geluidbelastende functies – zoals windparken, industrie/bedrijvigheid en/of infra – mogelijk maken in de nabijheid van geluidgevoelige objecten. Ook de omgekeerde situatie doet zich voor, namelijk bestemmingsplannen die voorzien in realisatie van geluidgevoelige functies in de nabijheid van (bestaande) geluidbelastende functies. Verder komen in dit themadossier geluidverdelingsvraagstukken (hoe kan ik als overheid schaarse geluidruimte effectief en efficiënt verdelen?) aan bod en is er aandacht voor de geluidaspecten van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Last but not least zullen de op handen zijnde wetswijzigingen de revue passeren. In dit themadossier zal de komende periode veel aandacht zijn voor de geluidaspecten van de Omgevingswet en de veranderingen die deze wet (wat betreft geluid) – ook voor de praktijk – met zich zal meebrengen. In dit verband is er ook aandacht voor de Aanvullingswet geluid, het Aanvullingsbesluit geluid, het Besluit Kwaliteit Leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en het Besluit Activiteiten Leefomgeving.

Relevant commentaar

Invoeringswet Omgevingswet Tekst & Toelichting

Wro Tekst & Toelichting

Wm Tekst & Toelichting

Magazine: Geluid. Onder redactie van: Daniëlla Nijman

Artikelen

Strengere geluidseisen voor buitengeplaatste warmtepompen en airco’s - Kamerbrief Kajsa Ollongren - (22-05-2019)

De Aanvullingswet Geluid: modernisering van het systeem van geluidregulering - Lianne Barnhoorn en Marije van Mannekes - (10-10-2018)

Evenementen en festivals: er is deze zomer niet stilgezeten - Merel Brinkman - (06-09-2018)

Welke geluidregels worden gesteld aan warmtepompen en airco's voor omwonenden? - Kamerbrief Kajsa Ollongren - (03-07-2018)

Wijziging artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 - InfoMil - (30-03-2018)

Omgevingswet: geluidregels in het omgevingsplan - D. Nijman - (20-10-2017)

De evolutie van stille wegdekken: systeem versus praktijk - J. Doorschot en R. van Loon - (13-10-2017)

Surfen direct naast een kerk en klooster? RiF010 gaat (voorlopig) niet door - R. Benhadi - (15-06-2016)

Hardcore in het omgevingsrecht - R. Benhadi - (12-05-2016)

Hinderlijk stemgeluid en de VNG-brochure - R. Benhadi - (11-05-2016)

Het begrip ‘woning’ in de Wet geluidhinder - R. Benhadi - (11-05-2016)

De gemeenteraad als verdeelmeester - R. Benhadi - (02-05-2016)

Aanvullingswetten geluid en bodem en integratie ammoniak en veehouderij in de omgevingswet - W.J. Mansveld - (07-10-2015)

Geluidverkaveling en bestemmingsplan - R. Benhadi - (16-03-2015)

Geluidruimte mag worden verdeeld in het bestemmingsplan - bron: BügelHajema Adviseurs - (17-02-2015)

Industrielawaai en geluidruimteverdeling: waar eindigt het milieurecht en begint de ruimtelijke ordening? - J. Oosterkamp - (april 2012)

Brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu - bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 28 663, nr. 64 - (7 oktober 2015)