Calamiteiten en milieuhandhaving

Kennispartner

Calamiteiten kunnen ernstige schade veroorzaken voor mens en milieu. Enkele voorbeelden van calamiteiten zijn de vuurwerkramp in Enschede, asbestbranden in Roermond en Westland, waarbij delen van een woonwijk getroffen zijn door asbestverontreiniging, en de brand bij Chemie-Pack, waarbij verontreiniging van de bodem en het oppervlaktewater is ontstaan. Indien zich een calamiteit voordoet komen er allerlei bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke vragen naar voren. Zo moet onder andere worden bezien welke maatregelen moeten worden genomen om de nadelige gevolgen van de calamiteit ongedaan te maken, wie verantwoordelijk is voor het treffen van die maatregelen en wie de kosten van het ongedaan maken van de nadelige gevolgen dient te dragen. Er is veel wet- en regelgeving die in geval van calamiteiten kan worden ingeroepen.

Veiligheidsaspecten van net-niet-BRZO-bedrijven: een verkenning van aandachtspunten - IFV - 05-06-2019

Zware overtredingen bij risicovolle bedrijven verder afgenomen (Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2017) - IPO - 10-07-2018

Beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid: op weg naar een schone, gezonde en veilige leefomgeving - Stientje van Veldhoven - (06-06-2018)

Domino-aanwijzing in de Rotterdamse haven onder Brzo 2015: bedrijven maak tijdig bezwaar! - Eveline Sillevis Smitt - (02-02-'18)

Bestuursrechtelijk en privaatrechtelíjk kostenverhaal bij asbestbranden. Wat is de stand van zaken? - Mr. dr. E.H.P. Brans en mr. K. Winterink (O&A, Afl. 4 december 2016)

Faillissement en milieu, Waartoe is de curator gehouden na faillissement van de onderneming? - Mr. E.H.P. Brans en mr. J.H. van der Weide

Aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging door binnenvaartschepen - Mr. dr. E.H.P. Brans en mr. drs. H.J.S.M. Langbroek (TVR 2014-1)

Chemie-Pack, Lessons learned juridische afhandeling - Mr. dr. E.H.P. Brans (Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2014 - nr. 6)

Asbestbranden, Wat is het juridisch kader? - Mr. dr. E.H.P. Brans (Asbestmagazine augustus 2015)

Het wetsvoorstel tot implementatie van de EU richtlijn Milieuaansprakelijkheid (2004/35/EG) - Mr. dr. E.H.P. Brans (Milieu & Recht Jaargang 34, nr. 9, 2007)

Aansprakelijkheid voor schade door een ‘blowout’ bij olie- of gaswinning op zee - Mr. dr. E.H.P. Brans