Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Het omgevingsrecht kan niet los worden gezien van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb is altijd van toepassing, voor zover het omgevingsrecht geen afwijkingen voorschrijft. Juristen noemen deze regel lex specialis derogat legi generali, oftewel: de bijzondere wet gaat voor op de algemene wet. De Awb en het omgevingsrecht moeten in combinatie met elkaar worden toegepast. Daarbij komt, dat veel eisen die aan bijvoorbeeld ruimtelijke ordeningsprocedures en besluiten worden gesteld, in de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn vastgelegd. Deze beginselen zijn deels vastgelegd in de Awb. Met name belangrijk in de Awb zijn de procedures. Verder vermeldt zij ook inhoudelijk waaraan besluiten en handelingen van de overheid moeten voldoen. Zo bevat de Awb veel algemene (zorgvuldigheids-)normen die aan besluiten (zoals bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen) worden gesteld.

Belangrijk voor de praktijk is verder dat de Awb bepaalde begrippen hanteert en daarbij zelf aangeeft hoe die begrippen zouden moeten worden geïnterpreteerd. De begrippen uit de Awb worden in het gehele bestuursrecht toegepast.