Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Banner Kennismarkt Omgevingsweb

RES en Omgevingswet: versnelling van de energietransitie

6 oktober | Online

4 online sessies van 1 uur 

⇒ High level: met topsprekers
⇒ Vier sessies van elk één uur, met aan het eind een extra sessie voor discussie
⇒ Keuzemogelijkheid om specifieke- of alle sessies te volgen
⇒ Kunnen we de energietransitie ook juridisch versnellen?
⇒ Hoe gaan we de RES inrichten?
⇒ Hoe helpen de instrumenten van de Omgevingswet bij de energietransitie?

Inleiding

In de loop van 2020 leveren steeds meer regio’s hun energie strategieën op, de RES. De Omgevingswet is de wet die veel van deze energietransitie mogelijk zal moeten maken. De Regionale Energie Strategieën zijn alles: top down, bottom up, middle-out. Dat is geen probleem voor de Omgevingswet, maar de beleidscyclus is niet echt meer aan de orde. De RES laat zien dat overheidsbetrokkenheid ook een rol betekent voor het mededingingsrecht, denk aan aanbestedingen en het verbod op staatssteun. Verder laat de RES bottom up zien dat er een rol is voor privaatrechtelijke afspraken tussen partijen. Laten we daarom de RES als uitgangspunt nemen bij de vraag hoe de Omgevingswet de energietransitie kan versnellen, en wat daarbij tevens de verhouding is tot andere juridische leerstukken. Er is een sterke match tussen de RES en het instrument programma uit de Omgevingswet.

Inhoud en resultaat

In dit webinar gaan we middels vier sessies de versnelling van de energietransitie juridisch en beleidsmatig verkennen. Daarbij komen verschillende vragen aan de orde:

Gaat de Omgevingswet energietransitie versnellen en op welke wijze moet dat juridisch geregeld worden? Is het programma een goed instrument hiervoor? En hoe helpt het omgevingsplan hierbij?

 • Als de Omgevingswet het recht eenvoudiger en beter maakt, helpt dit dan ook om de transitie te versnellen?
 • Helpt het rechtspersonenrecht om te bedenken hoe private, particuliere en publieke partijen zich het beste kunnen organiseren om samen te investeren in productie en distributie van duurzame energie?
 • Helpen andere rechtsgebieden, zoals het aanbestedingsrecht en energierecht?
 • En wat is de rol van elektriciteitsnetten en de netbeheerder?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens een studiedag over RES en Recht.

Opzet

In de ochtend en begin middag laten drie sprekers elk één uur lang hun licht schijnen over de drie belangrijkste onderwerpen RES, Omgevingswet en organisatie. Later in de middag schakelen we door naar de juridische uitvoering. Op het eind is er een extra sessie van 1 uur met ruimte voor vragen en discussie voor diegenen die eerdere sessies hebben gevolgd. Deelnemers betalen per sessie en kunnen de laatste sessie gratis volgen als ze deel hebben genomen aan minstens één eerdere sessie.

Doelgroep

De sessies van dit webinar zijn bedoeld voor beleidsmakers en juristen die op de een of andere manier betrokken zijn bij de energietransitie en dan met name de RES-sen en nu richting uitvoering willen. Dit zijn in de praktijk provinciale en gemeentelijke juristen en beleidsmedewerkers in combinatie met waterschappers, adviesbureaus, netbeheerders, energie coöperaties, energiebedrijven, advocatenkantoren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bedrijven in de energiebranche, warmtebedrijven, NGO’s, bewoners en branche organisaties.

Programma

Elke sessie zoals hieronder beschreven duurt 1 uur.

Per sessie kunt u 1 studiepunt rekenen. 

09:30

Gerrie Fenten
NPRES

De RES

We beginnen met de feiten, de RES. Gerrie Fenten (NPRES) zal een breed overzicht geven van de inhoud van de RES-sen en de planning. Doel is het leggen van de basis voor de rest van de studiedag, opdat iedereen op gelijk niveau kan meepraten over de RES.

10:45

Harm Borgers
KokxDeVoogd

De Omgevingswet en RES

Harm Borgers (KokxDeVoogd) is vanaf het prille begin betrokken geweest bij het opstellen van de Omgevingswet. Hij kent de bestuurlijke aspecten van de wet als zijn broekzak en zal die kennis toepassen op de RES. Hij beantwoordt de vraag hoe we de instrumenten van de Omgevingswet kunnen toepassen om de Regionale Energie Strategieën om te zetten in investeringen.

13:00

Annelies Huygen
TNO

Organisatie van de energietransitie

Energietransitie is investeren door private partijen, maar met veel hulp van publieke partijen, omdat lang niet elke belangrijke investering rendabel is. Particuliere partijen, zeker energiecoöperaties, willen deelnemen, opdat de bewoner invloed heeft op de prijs en op de bestemming van de winst. Hoe gaan zij zich organiseren rond netwerk en productie, rond ontwikkeling en exploitatie, rond vergunning en aanbesteding? Annelies Huygen (TNO) geeft haar ideeën over organisatie op basis van haar studie naar marktordening in de energiesector.

14:15

Jurgen van der Heijden
AT Osborne

De Energiecorporatie

De Energiecorporatie bestaat niet; het is een model om de discussie tijdens de rest van het seminar op scherp te zetten. In dit model komt alles samen: de Energiecorporatie is een bedrijf waarin private, publieke en particulieren partijen kunnen samenwerken aan het programma dat de RES oplegt aan allen in een gebied. Dit is een programma volgens de Omgevingswet, maar ook een investeringsprogramma. De corporatie is een bedrijf dat deze investeringen op gang kan brengen, en kan zorgen dat er een bedrijf komt dat de exploitatie kan doen. De corporatie kan schakelen met bedrijven, overheden en bewoners, en kan een eerlijke prijs en bestemming van de winst waarborgen. Jurgen van der Heijden (AT Osborne) brengt dit model in discussie, zodat daarna de deelnemers ermee aan de slag kunnen.

15:30

Discussie

Zelf aan de slag en nadenken over de juridisch uitvoering van de RES en energietransitie. Deelnemers die eerdere sessies hebben gevolgd kunnen hier aanschuiven om vragen te stellen en in discussie te gaan.

Sprekers

Harm Borgers

KokxDeVoogd

Harm is als manager en adviseur vooral betrokken bij strategische en innovatieve projecten en adviesopdrachten. Hij helpt rijksdiensten, provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bij hun visievorming, beleidsprocessen en bij de versterking van hun uitvoeringsorganisaties. Mijn specialisaties zijn het omgevingsrecht, de Omgevingswet en het bestuurlijk organisatierecht met focus op vraagstukken van sturing, regulering en handhaving.

Jurgen van der Heijden

Senior adviseur Duurzame Energie, AT Osborne

Jurgen heeft vanaf het prille begin opdrachten uitgevoerd rond de totstandkoming van de Omgevingswet. De afgelopen vijftien jaar was hij betrokken bij investeringen in opwekking van alle soorten duurzame energie. Hij doet onderzoek naar deze opwekking als onderdeel van multifunctionele projecten. Als vrijwilliger is Jurgen voorzitter van Energiecoöperatie Westerlicht in Amsterdam-West, van de Vereniging van Energiecoöperaties en -initiatieven in Noord-Holland, en van de Vereniging Participatie Wind op Zee die pleit voor eigendom van de gebruiker van windmolens op de Noordzee.

Annelies Huygen

Bijzonder hoogleraar Ordening van de Energiemarkten Uva, TNO

Annelies is sinds 2007 werkzaam als senior onderzoeker bij TNO. Zij is econoom en jurist en promoveerde in 1999 op het proefschrift: regulering bij concurrentie, de Nederlandse elektriciteitssector. Huygen heeft vele publicaties op haar naam staan, niet alleen over regulering en toezicht op elektriciteitsmarkten, maar ook op andere markten. Op dit moment is zij onder meer deelprojectleider van het internationale, door de EU gefinancierde, interdisciplinaire project SI-drive (Social Innovation Drive). Dit onderzoek gaat over sociale innovatie door toenemende participatie van burgers, zoals in de energiesector en de zorgsector. Huygen is nauw betrokken bij de begeleiding van twee promovendi die vanuit TNO zijn aangesteld bij het Centrum voor Energievraagstukken.

Gerrie Fenten

Thema-expert Ruimte, NPRES

Naast haar werkzaamheden voor de helft van haar tijd bij het NPRES is Gerrie al sinds 2008 vanuit verschillende ministeries betrokken bij de energietransitie. Zo heeft zij als planoloog aan de wieg gestaan van de structuurvisie van het Rijk die het planologisch kader moest bieden voor de grootschalige windmolenparken. In die tijd was zij ook actief betrokken bij de voorbereidingen van een aantal grote windmolenparken. Daarna is zij actief betrokken geweest bij de pilots regionale energie strategieën. De ervaringen in deze pilots zijn de basis geweest voor het nationaal programma RES. Binnen het nationaal programma RES is zij momenteel thema-expert ruimte. Dat betekent enerzijds decentrale overheden stimuleren en ondersteunen om voldoende ruimte te vinden voor energietransitie in relatie tot andere opgaven en belangen. En anderzijds kennis opbouwen en delen met betrekking tot vertaling van RES afspraken in instrumenten van de omgevingswet.

Praktische informatie

 • 6 oktober 2020
 • 09.30 – 16.30
 • Online
 • € 99,- per sessie (excl. 21% BTW) (Bij afname van 4 sessies betaalt u voor 3)
 • De discussie sessie aan het einde is gratis voor deelnemers die minstens één eerdere inhoudelijke sessie hebben gevolgd

Materiaal

Op Omgevingsweb Professional staat een dossier voor u klaar met achtergrondinformatie voor dit seminar. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier

De presentaties van de sprekers worden achteraf digitaal beschikbaar gesteld.

Studiepunten

Voor dit seminar kunt u 5 studie-uren rekenen.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? We staan u graag te woord. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  CONTACTFORMULIER  Ronald Koppers
  Programmamanager
  06 11 880 859