Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Externe veiligheid: dit verandert er

In het kader van de Omgevingswet is de belangrijkste verandering voor externe veiligheid het werken met aandachtsgebieden. Er zijn ook een aantal andere wijzigingen. Een aantal besluiten en ministeriële regelingen met regels over externe veiligheid vervallen.

Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) 23 juni 2023

Infographics

Infographics

Belangrijkste veranderingen rond externe veiligheid

  • Gemeenten werken met aandachtsgebieden voor externe veiligheid. Dit is een andere manier van omgaan met het groepsrisico.

  • Een zeer kwetsbaar gebouw is een nieuwe categorie gebouwen die overheden extra moeten beschermen.

  • Het Register Externe Veiligheidsrisico's vervangt het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS).

Nieuw beleid externe veiligheid: aandachtsgebieden

De andere manier van omgaan met het groepsrisico komt voort uit een beleidsvernieuwing voor externe veiligheid die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft doorgevoerd. Het ministerie constateerde dat de begrippen en presentatie van het groepsrisico in de praktijk niet altijd duidelijk waren. De nieuwe benadering van het groepsrisico, met aandachtsgebieden, moet ervoor zorgen dat het gemeentebestuur externe veiligheid eerder in ruimtelijke plannen meeneemt. Aandachtsgebieden laten zien waar extra aandacht nodig is om aanwezigen te beschermen tegen mogelijke ongevallen bij activiteiten met gevaarlijke stoffen.

Aandachtsgebieden laten zien waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen gevaren uit de omgeving. Voorbeelden van die gevaren zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en giftige stoffen in de lucht (gifwolk). Via de aandachtsgebieden worden deze gevaren zichtbaar op de kaart,  zodat direct duidelijk is welke gevaren waar op kunnen treden. Daardoor heeft het bevoegd gezag bij het nemen van besluiten over ruimtelijke ordening de risico's van activiteiten met gevaarlijke stoffen meteen in beeld. Zo kan het bevoegd gezag ze al aan het begin van het planproces meenemen.

Zeer kwetsbare gebouwen

De categorie zeer kwetsbare gebouwen is nieuw en omvat die gebouwen waarvan de gebruikers niet in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen. Denk hierbij aan ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, basisscholen et cetera. In bijlage VI van het Bkl is een limitatief overzicht opgenomen. Het idee is dat deze categorie extra bescherming verdient.

Niet alles verandert

Veel blijft ook hetzelfde onder de Omgevingswet, bijvoorbeeld:

  • De toets aan het plaatsgebonden risico blijft bestaan.

  • Onder de Omgevingswet moet het bevoegd gezag ook rekening houden met het groepsrisico.

Het groepsrisico blijft de kans op het overlijden van een groep van tien of meer personen per jaar als gevolg van een ongewoon voorval. De gemeente moet in het omgevingsplan binnen aandachtsgebieden rekening houden met dit groepsrisico. Hoe ze dat het beste kan doen, is terug te vinden in het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM.

Besluiten rond externe veiligheid die het Rijk intrekt

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervallen de volgende besluiten (algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen) met regels over externe veiligheid:

  • Besluit en regeling externe veiligheid inrichtingen

  • Besluit en regeling externe veiligheid buisleidingen

  • Besluit externe veiligheid transportroutes (de Regeling basisnet blijft bestaan omdat die mede is gebaseerd op de Wet vervoer gevaarlijke stoffen)

  • Besluit en regeling risico's zware ongevallen

  • Registratiebesluit externe veiligheid

Meer informatie

'Was-wordt'-tabel met inhoudelijke veranderingen voor externe veiligheid

Artikel en tabel overgenomen van Informatiepunt Leefomgeving, iplo.nl, op 23-06-2023

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.