Pot Jonker advocaten

Artikelen

 • 08-11-2019

  De warmtetransitie van bestaande bouw

  Als het definitieve Klimaatakkoord is ondertekend, moet in korte tijd de warmtetransitie worden gerealiseerd. Het doel is om in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen te hebben verduurzaamd door deze op andere wijze te verwarmen dan met aardgas. In het Klimaatakkoord is benoemd dat daarvoor de nodige wetgeving moet worden aangepast. Zo wordt de Omgevingswet herijkt en zullen de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet worden herzien en samengevoegd in een nieuwe Energiewet. Deze aanpassingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de gasaansluitingen van bestaande bouw verdwijnen.

  → lees meer
 • 24-10-2019

  Verjaring leidt wel tot wijziging in de eigendomsverhoudingen, maar niet tot wijziging in de bestemming: een bijzondere last onder dwangsom

  [...] al het stikstofgeweld, met rücksichtsloze vernietigingen door de Afdeling bestuursrechtspraak, zou je haast vergeten dat er nog andere zaken spelen, die niet over de PAS gaan en waarin nog [...]

  → lees meer
 • 26-09-2019

  Pas-uitspraak leidt tot stroom vernietigingsuitspraken van bestemmingsplannen

  Op 11 september jl. gingen weer zeven bestemmingsplannen geheel of gedeeltelijk over de kop als gevolg van het feit dat bij de vaststelling was teruggevallen op de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het Programma Aanpak Stikstof.

  → lees meer
 • 28-08-2019

  Rechtszekerheid in een omgevingsplan

  [...] gemeenteraad van het Brabantse Boekel stelde in 2018 als eerste gemeente een “omgevingsplan” vast voor het buitengebied. Het ging om een zogenoemd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als [...]

  → lees meer
 • 20-08-2019

  Gewijzigde rechterlijke inzichten over de vergunningplicht van een mestplaat

  [...] kom je een uitspraak tegen die in eerste instantie helemaal niet zo bijzonder lijkt, maar bij een tweede lezing toch het vermelden waard is. Dat geldt zeker voor de uitspraak van de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 07-08-2019

  Toekomstige overtredingen; herhaling voorkomen of preventief handhaven

  Ons bestuursrecht kent twee instrumenten waarmee handhavend kan worden opgetreden tegen overtredingen die nog moeten plaatsvinden: een last ter voorkoming van herhaling van een overtreding en een preventieve last. Men is er altijd vanuit gegaan dat tussen beide instrumenten geen vrije keuze bestaat. Maar heeft de wetgever wel bedoeld twee instrumenten in het leven te roepen die beide op de toekomst zijn gericht? Altena stelt deze vraag in zijn bijdrage ‘Preventieve handhaving: de preventieve herstelsanctie en de herstelsanctie tot het voorkomen van herhaling’ (Gst. 2018/121). Naar aanleiding van deze bijdrage heeft Tweede Kamerlid Groothuizen (D66) Kamervragen gesteld. De verschillen heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming recent in een brief aan de Tweede Kamer nog eens uiteengezet.

  → lees meer
 • 19-07-2019

  Woningbouw in een krimpgebied. Of toch niet?

  [...] in een krimpgebied – of niet. Dat was de vraag waar het om draaide in een Afdelingsuitspraak van 3 juli jl. ( ECLI:NL:RVS:2019:2214). De zaak betrof de vaststelling van een [...]

  → lees meer
 • 15-07-2019

  Het nieuwe stappenplan toegepast: slaagt het beroep op het vertrouwensbeginsel?

  [...] een uitspraak van 5 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1838, past de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) het stappenplan uit haar uitspraak van 29 mei 2019 toe om te bepalen of [...]

  → lees meer
 • 18-06-2019

  Endotoxinen, zoönose, gezondheid en de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport

  [...] vrees voor gezondheidsschade door fijn stof, endotoxinen en/of zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) speelt steeds vaker een rol bij het verlenen van omgevingsvergunningen in met name [...]

  → lees meer
 • 10-05-2019

  Een aanvaardbaar niveau van hinder

  [...] open voorschrift in een milieuvergunning, dat de exploitant verplicht om hinder te beperken tot een ”aanvaardbaar niveau”, is geen vrijbrief om daarin alsnog strenge normen ter voorkoming van die [...]

  → lees meer
 • 15-04-2019

  Onteigening anno 2021

  Als het aan het kabinet ligt, gaat de onteigeningsprocedure op de schop in het kader van de invoering van de Omgevingswet. De huidige Onteigeningswet, waarvoor de basis nog door Thorbecke is gelegd in 1851, verdwijnt dan na meer dan anderhalve eeuw definitief uit beeld.

  → lees meer
 • 29-03-2019

  Doorstart van de Wet open overheid

  Op 5 juli 2012 dienden de Tweede Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66) een initiatiefwetsvoorstel voor de Wet open overheid (de Woo) in. Overheden en semi-overheden worden in dit voorstel transparanter gemaakt om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. Het voorstel gaat ervan uit dat de Wet openbaarheid van bestuur (de Wob) wordt ingetrokken.

  → lees meer
 • 25-03-2019

  Wanneer moet een raadslid zich wegens een persoonlijk belang onthouden van stemming?

  [...] discussie laait met enige regelmaat op: een raadslid heeft een persoonlijk belang bij de vaststelling (of juist het niet tot stand komen) van een bestemmingsplan en een eventueel bijbehorend [...]

  → lees meer
 • 25-03-2019

  Gemeente aansprakelijk voor failliet gaan scheepswerf als gevolg van voorbereidende handelingen bestemmingsplan

  [...] de binnenstad van Grave is al sinds 1957 een scheepswerf gevestigd die zich bezighoudt met de bouw en reparatie van binnenvaartschepen. Schepen worden steeds groter; waar voorheen schepen van 110 [...]

  → lees meer
 • 29-01-2019

  Een concreet initiatief in een zienswijze tegen bestemmingsplan

  [...] gemeente Zandvoort wilde het bestemmingsplan “Centrum-Zandvoort” actualiseren, waarbij grotendeels de bestaande bestemmingen zouden worden overgenomen. Tegen de vaststelling van het [...]

  → lees meer
 • 18-01-2019

  Parkeren en ruimtelijke ordening; een lastige combinatie

  [...] en een goede ruimtelijke ordening: een combinatie die tot veel reuring, vragen en dus ook jurisprudentie leidt. In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van [...]

  → lees meer
 • 18-01-2019

  De overheid als contractpartner bij ruimtelijke ontwikkelingen – verzwakt veel beloven het vertrouwen?

  In de praktijk komt het regelmatig voor dat de gemeenteraad planologische medewerking onthoudt aan een ruimtelijke ontwikkeling, nadat de ontwikkelaar daarover maanden – soms jaren – overleg heeft gevoerd met de gemeente. De ontwikkelaar ontleende aan dat overleg het vertrouwen dat de gemeenteraad zijn planologische medewerking wel zou verlenen. Soms is dat vertrouwen zelfs gebaseerd op een (anterieure) overeenkomst. In de rechtspraktijk blijkt echter dat de ontwikkelaar moeilijk kan afdwingen dat de gemeente het aldus opgewekte vertrouwen honoreert en de benodigde planologische medewerking verleent. Daarom onderzoeken wij in deze bijdrage de vraag of gemeenten niet (te) onbetrouwbaar zijn als contractspartners bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wij analyseren de problematiek, doen vijf verbetervoorstellen en wegen die voorstellen tegen elkaar af.

  → lees meer
 • 17-12-2018

  Staatssteun en grondverwerving: een wespennest

  [...] het onderste uit de kan wil, krijgt het lid op de neus. Dit gezegde dringt zich op na lezing van het arrest van het hof Arnhem Leeuwarden d. d. 6 november 2018 in een zaak tussen de gemeente [...]

  → lees meer
 • 23-10-2018

  Houtkachel: genot of gruwel?

  [...] zijn een bron van luchtverontreiniging en geurhinder en houtrook vormt een gezondheidsrisico. Zo viel het afgelopen jaar veelvuldig te lezen in rapportages en berichten van onder meer [...]

  → lees meer
 • 05-10-2018

  De wet VET in het bestemmingsplan

  [...] VET Met de inwerkingtreding van de Wet voortgang energietransitie (wet VET) per 1 juli jl. zijn ontwikkelaars en overheden voor nieuwe vragen komen te staan. De Wet regelt dat de aansluitplicht [...]

  → lees meer
 • 26-09-2018

  Uitvoerbaarheid bestemmingsplan: hoewel nog niet aangetoond, al wel voldoende onderbouwd?

  [...] plan voor de bouw van een fietsbrug in Tilburg heeft de Afdeling bestuursrechtspraak op 12 september jl. gebracht tot een opmerkelijke uitspraak (ECLI:NL:RVS:2018:2951). De brug moet een [...]

  → lees meer
 • 10-08-2018

  Het namens een groep instellen van bezwaar of beroep; geen respijt op identiteit!

  [...] moet de identiteit van instellers van beroep bekend zijn? We weten het al een hele poos: al in 2005 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat, indien beroep wordt [...]

  → lees meer
 • 31-07-2018

  De procedure van een gebiedsaanwijzing voor uitzondering op gasloos bouwen

  De wijziging van de Gaswet is bijzonder snel gegaan. In april werd medegedeeld dat per 1 juli 2018 de aansluitplicht op het gastransportnet vervalt voor nieuwbouw. Zo geschiedde, want nu zijn netbeheerders niet meer verplicht om woningen, waarvan de omgevingsvergunning na 1 juli 2018 is aangevraagd, op het gastransportnet aan te sluiten. Netbeheerders mogen dat zelfs niet meer doen, omdat zij alleen wettelijke taken mogen uitvoeren en deze aansluitplicht dus vervalt. De wijziging heeft natuurlijk een grote impact op de bouwsector. Omgevingsvergunningen worden doorgaans niet aan het begin van het bouwproces aangevraagd, maar juist als de plannen al in een vergevorderd stadium zijn of de woningen zijn verkocht. Aanpassing van de bouwplannen naar een gasloos alternatief is dan soms haast onmogelijk of erg kostbaar.

  → lees meer
 • 18-07-2018

  Een formeel probleem? Een praktische oplossing!

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak laat zich in een uitspraak van 4 juli jl, ECLI:NL:RVS:2018:2225, van haar praktische kant zien en redt daarmee een besluit, waarmee de realisatie van 21 windturbines [...]

  → lees meer
 • 20-06-2018

  Mededinging bij bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen?

  [...] 6 juni 2018 verscheen de conclusie van advocaat-generaal Widdershoven (A-G) over de vraag of ruimtelijke besluiten kunnen worden aangemerkt als besluiten waarbij schaarse rechten worden [...]

  → lees meer
 • 12-06-2018

  Wijkt de Wob voor de geheimhoudingsplicht van de advocaat?

  De Wet openbaarheid van bestuur (de Wob) is steeds vaker in het nieuws, ook in het kader van het strafrecht. Verschillende media zetten dit middel inmiddels veelvuldig in op jacht naar informatie met nieuwswaarde. Een Wob-verzoek is daarbij interessant, aangezien daarmee openbaarmaking kan worden verzocht van tot dan toe niet-openbare informatie. Quote heeft bijvoorbeeld alle informatie opgevraagd over de onderhandelingen over de schikking tussen het OM en SBM Offshore. Daarmee verkreeg Quote onder andere vele tientallen e-mails tussen het OM en de advocaten van SBM Offshore. Ondanks dat de verkregen documenten kennelijk op onderdelen geredigeerd en gelakt zijn, weet Quote toch een aardige reconstructie te maken van de schikkingsonderhandelingen. Een ander Wob-verzoek betrof een verzoek om openbaarmaking van RTL Nieuws van documenten die betrekking hebben op het inhuren van advocaten voor politieverdachten en politiegetuigen in de zaak Mitch Henriquez. Voorts is bij het Ministerie van Justitie een uitgebreid Wob-verzoek gedaan ten aanzien van het onderwerp ‘hoge en bijzondere transacties’.

  → lees meer
 • 04-06-2018

  Van Bungehuis naar Soho House

  [...] internationale concept Soho House faciliteert haar leden, die allemaal werkzaam zijn in de creatieve industrie, om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen, te werken, te sporten en te [...]

  → lees meer
 • 24-05-2018

  Passieve risicoaanvaarding bij planschade: hoe zat het ook alweer?

  [...] 9 mei 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) in een kwestie over planschade geoordeeld dat geleden planschade voor rekening van appellant diende te blijven [...]

  → lees meer
 • 09-05-2018

  Wie draagt de last van archeologisch bodemonderzoek?

  [...] een eigenaar van een stuk grond die dat wil bebouwen of bewerken aantonen dat daardoor geen archeologische waarden in het gedrang komen? Kortom: betaalt de mogelijke verstoorder van die waarden [...]

  → lees meer
 • 10-04-2018

  Combinatie onderdelen kruimelgevallen? Volgorde geen vrije keuze!

  [...] de verschillende onderdelen van artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) gecombineerd kunnen worden toegepast in één omgevingsvergunning, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak [...]

  → lees meer
 • 10-04-2018

  Bijzondere omstandigheden bij invordering van dwangsommen en kostenverhaal: Conclusie van Staatsraad Advocaat-Generaal Wattel

  [...] voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vraagt sinds een paar jaar met enige regelmaat om een conclusie van een Staatsraad Advocaat-Generaal (A-G) over een prangende bestuursrechtelijke [...]

  → lees meer
 • 20-03-2018

  Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen: op basis van taxatie of werkelijke kosten?

  [...] 16 maart 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak in de kwestie ‘exploitatieplan Harselaar-Driehoek 1e herziening’ tussen de gemeenteraad van de gemeente Barneveld en een tweetal [...]

  → lees meer
 • 13-03-2018

  Gevolgen van enige betekenis ten opzichte van het oude bestemmingsplan?

  [...] grond van de Algemene wet bestuursrecht zijn alleen degenen die een rechtstreeks belang hebben bij een besluit ontvankelijk in de procedure tegen dat besluit. We weten ook dat bij ruimtelijke [...]

  → lees meer
 • 23-02-2018

  De architect, het belang en het monument

  [...] architect is het niet eens met een voorgenomen verbouwing van een gebouw, dat gerealiseerd is volgens zijn ontwerp. Heeft hij een belang, dat hem in staat stelt op te komen tegen de voor die [...]

  → lees meer
 • 25-01-2018

  Wijzigingsplan nog niet op het droge

  [...] 17 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:134, deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) uitspraak over een wijzigingsplan dat was vastgesteld door het college van [...]

  → lees meer
 • 18-01-2018

  Wijziging Bouwbesluit 2012

  Met ingang van 1 januari 2018 is het Bouwbesluit 2012 op onderdelen gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  → lees meer
 • 18-01-2018

  Conclusie van de staatsraad AG over exceptieve toetsing

  [...] 22 december 2017 werd de conclusie van staatsraad advocaat-generaal (AG) Widdershoven over de exceptieve toetsing gepubliceerd (ECLI:NL:RVS:2017:3557). Deze conclusie was gevraagd door de [...]

  → lees meer
 • 03-01-2018

  De uitstoot van ammoniak regelen in het bestemmingplan

  [...] de uitspraak van 13 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3433) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) komen twee aspecten aan bod die spelen bij de vaststelling van [...]

  → lees meer
 • 20-11-2017

  De Hoge Raad oordeelt over de reikwijdte van de legessanctie (art. 3.1 lid 4 Wro)

  [...] vrijdag 17 november wees de Hoge Raad een voor gemeenten belangrijk arrest over de legessanctie van artikel 3.1 lid 4 Wro (ECLI:NL:HR:2017:2877). Actualiseringsplicht en de legessanctie [...]

  → lees meer
 • 14-11-2017

  Naschrift bij uitspraak ABRvS over reikwijdte Dienstenrichtlijn 2006 en de Dienstenwet

  [...] aflevering 7462 (november 2017) van het tijdschrift De Gemeentestem heeft Marieke Dankbaar een naschrift geschreven bij een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van [...]

  → lees meer
 • 31-10-2017

  Explosieve situatie: spoedeisende bestuursdwang

  [...] 18 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2830, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) uitspraak gedaan in een geschil over spoedeisende bestuursdwang. Wat was er aan [...]

  → lees meer
 • 16-10-2017

  Schaarse vergunningen: je hebt er eerder mee te maken dan je denkt

  [...] 27 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2611, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) uitspraak gedaan in een geschil over de verdeling van schaarse vergunningen. Het [...]

  → lees meer
 • 14-09-2017

  Van bomen en buren en een eigengereide gemeente

  [...] bestuursrecht wordt regelmatig “belast” met moeizame burengeschillen: over de rug van de gemeente wordt het handhavingsinstrumentarium van de gemeente beproefd om de buurman te dwingen op te [...]

  → lees meer
 • 06-09-2017

  Eerder strijdig gebruik telt niet mee bij termijn voor tijdelijke afwijkingsvergunning

  [...] kruimelgevallenregeling in het Besluit omgevingsrecht geeft de mogelijkheid om een omgevingsvergunning te verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan voor een termijn van ten hoogste tien [...]

  → lees meer
 • 06-09-2017

  Criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ voor belanghebbende nader ingevuld

  [...] antwoord op de vraag of iemand als belanghebbende bij een besluit kan worden aangemerkt is vaak onderwerp van geschil. Het antwoord op die vraag bepaalt immers of iemand op kan komen tegen een [...]

  → lees meer
 • 05-09-2017

  Q-Park behaalt overwinning in strijd tegen oneerlijke concurrentie door gemeenten

  [...] gemeenten bieden hun parkeerdiensten verlieslatend aan, waarna het verlies wordt afgewenteld op de belastingbetaler. Dit is private parkeerondernemers een doorn in het oog omdat zij een [...]

  → lees meer
 • 31-08-2017

  AP legt gemeente Arnhem toch nog last onder dwangsom op wegens afvalpas

  [...] geruime tijd wordt er met enige regelmaat aandacht besteed in de media over de wijze waarop in de gemeente Arnhem huishoudelijk afval wordt ingezameld. De ondergrondse afvalcontainers waarin het [...]

  → lees meer
 • 07-08-2017

  Geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) stelt strenge eisen aan een beroep op het vertrouwensbeginsel. Daarvan kan slechts sprake zijn als er aan het bestuursorgaan toe [...]

  → lees meer
 • 24-07-2017

  Reactieve aanwijzing – wanneer toegestaan?

  [...] de invoering van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 is beoogd het provinciaal toezicht op het gebruik van de bestemmingsplanbevoegdheid door gemeenteraden te beperken. De gedachte, die onder de [...]

  → lees meer
 • 06-07-2017

  Transformatie en beperkingen rondom Vliegbasis Soesterberg bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

  [...] Crisis- en herstelwet geeft aan gemeenteraden de mogelijkheid om een gebied aan te laten wijzen als ontwikkelingsgebied en er een bestemmingsplan plus met verbrede reikwijdte voor vast te [...]

  → lees meer
 • 04-07-2017

  Kroniek Bestuursprocesrecht 2017

  In de Kronieken die in juni 2017 in het Advocatenblad zijn verschenen is de Kroniek Bestuursprocesrecht gepubliceerd, geschreven door Jan Coen Binnerts, Marieke Dankbaar en Rachel Hoeneveld. Voor deze kroniek vormden de tussen 1 juli 2016 en 1 april 2017 in AB Rechtspraak Bestuursrecht (‘AB’) of Jurisprudentie Bestuursrecht (‘JB’) gepubliceerde uitspraken het uitgangspunt.

  → lees meer
 • 27-06-2017

  Amsterdam gaat ‘het schip in’ met beleid (grote) rondvaartboten

  [...] de uitspraak van woensdag 7 juni jl. (ECLI:NL:RVS:2017:1520) haalt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een streep door de tijdelijke exploitatievergunningen die [...]

  → lees meer
 • 22-05-2017

  Doorwerking van overgangsrecht uit eerdere bestemmingsplannen

  [...] als een bestemmingsplan een bestemming bestendigt, die er al 25 jaar ligt krachtens drie voorgaande bestemmingsplannen, kunnen nog overgangsrechtelijke vragen opduiken. De zaak die leidde tot de [...]

  → lees meer
 • 09-05-2017

  APV-gebiedsverbod van in één keer 6 maanden niet per se strijdig met Gemeentewet. Klopt dat?

  [...] 5 april 2017 heeft de Afdeling geoordeeld dat een gebiedsverbod voor de duur van 6 maanden (op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 van Amsterdam) niet zonder meer onevenredig is [...]

  → lees meer
 • 04-05-2017

  Kruimelgevallen en het Besluit mer

  [...] mag je voor tijdelijke situaties en voor gebruikswijzigingen de kruimelgevallenregeling uit bijlage II van het Bor toepassen? En wanneer mag dat niet, omdat artikel 5 onderdeel 6 van bijlage [...]

  → lees meer
 • 10-04-2017

  Stand van zaken regelgeving woonboten: Wijziging Bouwbesluit in consultatie

  Op 22 maart jl. is een wijziging van het Bouwbesluit in consultatie gegaan die onder andere betrekking heeft op ‘drijvende bouwwerken’. Deze voorgenomen wijziging is een goede aanleiding om de stand van zaken rondom regelgeving met betrekking tot woonboten op een rij te zetten. Sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 16 april 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:1331) is er veel gebeurd.

  → lees meer
 • 23-03-2017

  Verjaring invordering dwangsommen kan door herhaalde aanmaningen worden gestuit

  [...] verjaringstermijn van de bevoegdheid tot invordering van verbeurde bestuurlijke dwangsommen is kort, namelijk een jaar. De verjaring kan onder andere worden gestuit door een aanmaning als bedoeld [...]

  → lees meer
 • 13-03-2017

  Afwijking bestemmingsplan niet automatisch nieuwe stedelijke ontwikkeling

  [...] stedelijke ontwikkelingen in de zin van artikel 1.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) worden zoals bekend getoetst aan de ladder voor duurzame ontwikkeling. Kort gezegd: is er wel behoefte [...]

  → lees meer
 • 09-03-2017

  Wet aanpak woonoverlast treedt op 1 juli 2017 in werking

  Het werd ook wel de “aso-wet” genoemd; het initiatief wetsvoorstel dat ervoor moest zorgen dat de burgemeester een bevoegdheid krijgt om ernstige woonoverlast effectief tegen te gaan.

  → lees meer
 • 23-02-2017

  Van short stay, woningonttrekking en woonruimte in een oud verpleeghuis

  [...] stay blijft in Amsterdam de gemoederen bezig houden. Men wil enerzijds wel faciliteren, maar overlast, en met name woningonttrekking moet wel worden tegengegaan. Juist deze aspecten speelden [...]

  → lees meer
 • 12-01-2017

  Invoeringswet Omgevingswet verandert de bestaande regelgeving omtrent nadeelcompensatie

  Van 5 januari tot 3 februari 2017 ligt de Invoeringswet voor de Omgevingswet ter consultatie. Met de Invoeringswet wordt het overgangsrecht voor de Omgevingswet geregeld. Ook wordt de Omgevingswet op enkele onderdelen aangevuld. Een belangrijke wijziging ten opzichte van het huidige recht is de regeling voor nadeelcompensatie in afdeling 15 van de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 17-11-2016

  Schaarse vergunning te verdelen? Gelijke kansen en transparantie geboden!

  [...] november 2016 deed de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak (ECLI:NL:RVS:2016:2927) over de verdeling van schaarse vergunningen. In [...]

  → lees meer
 • 14-11-2016

  Kroniek Bestuursprocesrecht 2016

  In de Kronieken die deze maand in het Advocatenblad zijn verschenen is de Kroniek Bestuursprocesrecht gepubliceerd, geschreven door Jan Coen Binnerts en Marieke Dankbaar. Voor deze kroniek vormden de tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2016 in AB Rechtspraak Bestuursrecht (‘AB’) of Jurisprudentie Bestuursrecht (‘JB’) gepubliceerde uitspraken het uitgangspunt.

  → lees meer
 • 21-10-2016

  Over een faillissement en een herzien exploitatieplan

  [...] over herziene exploitatieplannen zijn niet heel dik gezaaid en procedures over exploitatieplannen waarin een gefailleerde ontwikkelaar, een hypotheekhouder (een bank) en een curator een [...]

  → lees meer
 • 15-09-2016

  Verjaring bestuurlijke dwangsommen kan worden gestuit door deurwaardersexploot

  [...] in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgenomen regeling voor de verjaring en stuiting van bestuursrechtelijke geldschulden stelt de praktijk nogal eens voor lastige vragen. Dit geldt met name [...]

  → lees meer
 • 08-09-2016

  Tarieventabel legesheffing Rotterdam onverbindend

  [...] het heffen van leges voor omgevingsvergunningen voor bouwprojecten is in het verleden al veelvuldig geprocedeerd. Veelal ging het om de wijze waarop de hoogte van de leges werd berekend en [...]

  → lees meer
 • 22-08-2016

  Tips van de Afdeling voor het maken van een bestemmingsplan

  [...] tussenuitspraak van de Afdeling van 3 augustus 2016, 201508416/1/R1, bevat twee praktische tips voor makers van bestemmingsplannen. Aanleiding was een wat bijzonder bestemmingsplan voor de [...]

  → lees meer
 • 29-07-2016

  Een reactieve aanwijzing over bedrijventerrein De Grift en bestuurlijke kift

  [...] komt bij voorkeur natuurlijk niet te vaak voor: gemeentebestuur en provinciebestuur die grimmig tegenover elkaar staan in de rechtszaal: “butting heads” over een bestemmingsplan dat een [...]

  → lees meer
 • 20-06-2016

  Flexibele verwijzing in planvoorschrift; een riskante zaak

  [...] 18 mei 2016 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan, waarin het draaide om de vraag hoe flexibel een bestemmingsplan eigenlijk mag zijn (201505332/1/R1) Het betrof een nieuw te vestigen [...]

  → lees meer
 • 10-05-2016

  Handhaving ter voorkoming van een “ramp”?

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft op 20 april 2016 drie uitspraken gedaan met betrekking tot een terrein in Heel in beheer van Edelchemie Panheel en Phoenica [...]

  → lees meer
 • 28-04-2016

  Verklaring van geen bedenkingen vereist? Naar de gemeenteraad!

  [...] het college van burgemeester en wethouders (het college) een aanvraag om omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan afwijzen zonder de vereiste verklaring van geen bedenkingen [...]

  → lees meer
 • 07-04-2016

  Art. 2.21 Wabo: Meerdere activiteiten en onlosmakelijke samenhang

  [...] Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) biedt in artikel 2.21 de mogelijkheid om een omgevingsvergunning, die op basis van de weigeringsgronden van artikel 2.10 tot en met 20a Wabo [...]

  → lees meer
 • 14-03-2016

  Onbenutte planologische mogelijkheden en de Ladder voor stedelijke ontwikkeling

  [...] toetsing aan de “Ladder voor stedelijke ontwikkeling” is al menig bestemmingsplan of projectvrijstellingsbesluit gesneefd. Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moeten [...]

  → lees meer
 • 01-02-2016

  Aandachtspunten verlening omgevingsvergunning tijdelijke huisvesting asielzoekers

  [...] laatste tijd worden regelmatig omgevingsvergunningen verleend om (tijdelijke) huisvesting van asielzoekers te kunnen realiseren. Niet zelden stuiten deze plannen op verzet uit de omgeving van de [...]

  → lees meer
 • 01-12-2015

  Een nieuwe supermarkt? De ladder voor duurzame verstedelijking en verboden staatssteun

  [...] er in een bestaand winkelcentrum een nieuwe supermarkt mogelijk wordt gemaakt, dan kun je er van op aan dat de concurrentie zich roert. Zo ook in de gemeente IJsselstein, waar het college [...]

  → lees meer
 • 16-11-2015

  Een knisperend haardvuur en een knetterende burenruzie

  [...] begint buiten weer (langzaam) winter te worden, zodat het haardvuur weer aangestoken kan worden. Gezellig, maar zijn de buren er ook altijd even blij mee? Het gebeurt – met name in de stedelijke [...]

  → lees meer
 • 05-10-2015

  Bouwen is één ding, onderhouden een tweede

  [...] aan een omgevingsvergunning om te bouwen in afwijking van het bestemmingsplan een voorschrift worden verbonden dat betrekking heeft op het onderhoud van het bouwwerk? Deze vraag stond centraal [...]

  → lees meer
 • 08-09-2015

  Kan ik het niet bewijzen? Bewijst u het dan maar!

  [...] Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) kent geen formeel bewijsrecht. Dat wil dus zeggen dat er in de Awb geen regels zijn opgenomen die bepalen welke partij, welke feiten moet bewijzen. Uit de [...]

  → lees meer
 • 20-08-2015

  Relativiteit en natuurbescherming

  [...] deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een paar uitspraken over het relativiteitsbeginsel van 8:69a Awb, en aangevoerde strijd met de Habitatrichtlijn c.q. het recht op [...]

  → lees meer
 • 16-07-2015

  Bestuurs- en overheidsrecht: Aanvechten nieuw besluitonderdeel in strijd met goede procesorde

  [...] 3 juni 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van het uitbreiden van de omvang van het geding in procedures tegen besluiten [...]

  → lees meer
 • 16-06-2015

  Politieke partijen en fracties zijn geen Awb-belanghebbenden bij gaswinningsbesluit

  [...] maanden geleden verscheen de inmiddels bekend geworden gaswinningsuitspraak. Een uitspraak die om meerdere redenen belangrijk en interessant is. Afgezien van het ingrijpende onderwerp, [...]

  → lees meer
 • 01-06-2015

  De ladder voor duurzame verstedelijking en concurrentie

  [...] ruimtelijk ordeningsrecht wordt soms gebruikt om concurrenten in de wielen te rijden, maar in een recente uitspraak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak daar paal en perken aan gesteld. Indien [...]

  → lees meer
 • 01-06-2015

  Gaan relativiteit en voorlopige voorziening hangende bezwaar samen?

  [...] 1 januari 2013 kent het algemene bestuursrecht het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a Awb). Nog steeds verschijnen met enige regelmaat interessante en bij tijd en wijle opzienbarende [...]

  → lees meer
 • 18-05-2015

  De Scheiding van wonen en zorg in het bestemmingsplan

  [...] gevolg van de extramuralisatie is een scheiding aangebracht tussen de bekostiging van de zorg en de bekostiging van het wonen. Alleen de bekostiging van zorg vindt nog plaats uit publieke [...]

  → lees meer
 • 09-04-2015

  Relativiteit in (voorlopige voorziening hangende) bezwaar?

  [...] artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgt dat het relativiteitsvereiste niet van toepassing is in de bezwaarfase. Na een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank [...]

  → lees meer
 • 23-03-2015

  Geluidsruimte op een industrieterrein, hoe verdeel je de taart?

  [...] met zwaardere bedrijven zijn als regel gezoneerd op basis van de Wet geluidhinder (Wgh). Enerzijds geeft dat duidelijkheid naar de omgeving: er wordt een lijn – de zonegrens – [...]

  → lees meer
 • 19-02-2015

  Eigenaar woonboot valt tussen wal en schip

  [...] juridische positie van een woonboot(-eigenaar) staat weer volop in de belangstelling. Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak (AbRvS 14 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:32) [...]

  → lees meer
 • 09-02-2015

  Een bestemmingsplan op herhaling; de “ladder” en flora- en faunaonderzoeken

  [...] gebeurt regelmatig dat de Afdeling bestuursrechtspraak een vaststellingsbesluit voor een bestemmingsplan deels of geheel vernietigt. Afhankelijk van de reden van vernietiging, de opdracht die de [...]

  → lees meer
 • 27-11-2014

  Bestuurs- en overheidsrecht: Misbruik van recht? Beroep beslissing Wob-verzoek niet-ontvankelijk

  Door overheden wordt al geruime tijd gezocht naar een manier om zich te wapenen tegen het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in combinatie met de Wet dwangsom. Gedoeld wordt op de situatie waarin bestuursorganen worden geconfronteerd met veel en soms ‘verstopte’ Wob-verzoeken met het kennelijke doel om dwangsommen en proceskostenvergoedingen van de overheid te incasseren.

  → lees meer
 • 20-08-2014

  Verwaarlozing rijksmonument – last(ig) motiveren?

  [...] 20 augustus 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over een dwangsombesluit wegens verwaarlozing van een rijksmonument. Het pand in kwestie was [...]

  → lees meer
 • 13-08-2014

  Bestuurs- en overheidsrecht: Roomservice? Het is hier geen hotel!

  [...] hotelgebouw in Noordwijk werd gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het gemeentebestuur trad op basis van het bestemmingsplan daartegen handhavend op. Vaststond dat het gebruik in [...]

  → lees meer
 • 16-07-2014

  Bestuurs- en overheidsrecht: Belangenafweging en de aanwijzing van kerkgebouwen als gemeentelijk monument

  [...] wordt al jaren veelvuldig geprocedeerd over aanwijzingen van in onbruik geraakte kerkgebouwen als (gemeentelijk) monument. Kerkbesturen worden geacht zo’n als monument aangewezen kerkgebouw in [...]

  → lees meer
 • 02-07-2014

  Bestuurs- en overheidsrecht: Langdurige bewoning van recreatiewoningen rechtvaardigt niet een lange begunstigingstermijn

  [...] een recente uitspraak van de Afdeling (AbRvS 2 juli 2014, 201311513/1/A1) stond de langdurige bewoning van recreatiewoningen (opnieuw) centraal. Op het recreatiepark “Parc Patersven” te Zundert [...]

  → lees meer
 • 11-06-2014

  Coördinatieverplichting uit IPPC-richtlijn heeft rechtstreekse werking

  [...] 11 juni 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat een burger zich rechtstreeks voor de nationale rechter kan beroepen op artikel 7 van de IPPC-richtlijn [...]

  → lees meer
 • 23-04-2014

  Langdurige bewoning van recreatiewoningen door buitenlandse werknemers

  [...] Nederland is het een veelvoorkomend constructie: een uitzendbureau of werkgever huurt recreatiewoningen voor buitenlandse werknemers. Voor het gebruik van de recreatiewoning houdt de werkgever [...]

  → lees meer
 • 26-03-2014

  Bestuurs- en overheidsrecht: Vaststelling bestemmingsplan in afwijking samenwerkingsovereenkomst

  [...] heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak gedaan die meer duidelijkheid schept over de wijze waarop de raad bij het vaststellen van een bestemmingsplan kan afwijken van een door de [...]

  → lees meer
 • 26-03-2014

  Bestuurs- en overheidsrecht: Dreigende winkelleegstand blokkeert bestemmingsplan

  [...] tijden van recessie ligt het voor de hand dat tegenstanders van nieuwe planologische ontwikkelingen zich bedienen van het “behoefte-argument”: waarom dat weidegebied voor woningbouw of kantoren [...]

  → lees meer
 • 26-02-2014

  Is incidenteel beroep, incidenteel beroep, als er incidenteel beroep boven staat?

  [...] 26 februari 2014 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak over de vraag wanneer een incidenteel hoger beroepschrift daadwerkelijk als zodanig kan [...]

  → lees meer
 • 24-12-2013

  Relatief eenvoudig om een beroep op MER-plicht te doen?

  [...] hoeverre staat het relativiteitsvereiste eraan in de weg dat een belanghebbende een ruimtelijke ontwikkeling kan tegenhouden of vertragen door te stellen dat ten onrechte geen MER is uitgevoerd [...]

  → lees meer
 • 07-06-2012

  Gemeente mag in beginsel uitgaan van juistheid onderzoekgegevens van aanvrager omgevingsvergunning

  [...] en overheidsrecht: Geen duur onderzoek nodig door het bestuur Indien een aanvraag voor een vergunning wordt gedaan, kan de vraag gesteld worden in welke mate het bestuur van de [...]

  → lees meer
Auteurs
Pot Jonker Advocaten N.V. is een van de grote kantoren in Haarlem. De geschiedenis van ons kantoor begint al in de jaren dertig van de vorige eeuw, als Hendrik Jan Pot zich vestigt als advocaat in Haarlem. De gedreven Pot verwerft groot aanzien binnen de Haarlemse balie en neemt in 1950 een van de eerste vrouwelijke advocaten in dienst. In 1986 fuseert het kantoor van Pot met het eveneens gerenommeerde kantoor Jonker c.s. We zijn trots op onze wortels en houden onze goede naam hoog. We weten wat er speelt, kennen de juiste mensen en kanalen. Zo kunnen we op een zeer efficiënte manier naar de beste oplossing voor uw zaak zoeken. Wij houden van korte lijnen, snel schakelen, zijn makkelijk bereikbaar en hebben een hoge kwaliteit voor concurrerende tarieven. Dat is waar we ons in onderscheiden. Pot Jonker Advocaten is aangesloten bij Netlaw, een landelijk samenwerkingsverband van zeventien geselecteerde advocatenkantoren.

Neem contact op