Overwater

Artikelen

 • 08-02-2019

  Nadeelcompensatie als gevolg van tijdelijke werkzaamheden – hoe is dat geregeld in gemeenten?

  Er bestaat nog geen overkoepelende regeling voor tijdelijke schade die een plaatselijke ondernemer lijdt als gevolg van uitvoering van werkzaamheden binnen een gemeente (bij rechtmatige overheidsdaden zoals verkeersbesluiten, herinrichting openbaar gebied en dergelijke). Een aantal gemeenten hebben een nadeelcompensatie regeling, maar niet allemaal. Waar de regelingen die er wel zijn in verschillen is, onder andere, de toepassing van de aftrek normaal maatschappelijk risico. Hieronder wordt dit aspect, zoals in enkele regelingen opgenomen, nader belicht. Daarna volgt een doorkijkje naar de Omgevingswet en nadeelcompensatieregeling in de Algemene wet bestuursrecht en de conclusie.

  → lees meer
 • 20-12-2018

  Een ondergrondse leiding in mijn land: mag ik nog bouwen of verbouwen?

  Nederland heeft circa 20.000 kilometer ondergrondse leiding voor gevaarlijke stoffen 1) . Er bestaat een gerede kans dat ook door uw grond een buisleiding loopt of dat er een buisleiding in de grond van uw buren ligt. Voorbeelden van buisleidingen zijn hogedruk aardgasleidingen, buisleidingen met brandbare vloeistoffen en buisleidingen met andere gevaarlijke (chemische) stoffen. In deze blog ga ik in op de vraag of deze leidingen extra beperkingen met zich mee brengen en wat is daarin de betekenis van de Zakelijk Recht Overeenkomst?

  → lees meer
 • 18-12-2018

  Erfpacht als betrouwbare basis voor de verduurzaming van particuliere woningen

  In 2015 hebben 195 landen het 'Akkoord van Parijs' ondertekend. Het Akkoord van Parijs stelt klimaatdoelen om de opwarming van de aarde te beperken. Op het moment van het schrijven van dit blog zijn de deelnemende landen in Katowice (Polen) in overleg om de gestelde klimaatdoelen concreter te maken. Eén van de doelstellingen is om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met bijna de helft terug te dringen ten opzichte van 1990.

  → lees meer
 • 13-11-2018

  Natuurinclusieve landbouw: een nieuw begrip?

  Het toepassen van natuurinclusieve landbouw is niet nieuw, maar de afgelopen tijd wel steeds meer in het nieuws. Sinds de overheid de term in 2014 introduceerde in de ‘Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk verder’, wordt er steeds meer over het onderwerp geschreven, zijn er verschillende initiatieven in het leven geroepen en worden er uiteenlopende evenementen georganiseerd rondom dit thema. Zo bezocht ik dit voorjaar de interessante ‘Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland’. Hoog tijd om dit begrip eens nader te bekijken.

  → lees meer
 • 12-11-2018

  Erfpacht en marktconforme canonherziening

  Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft eens anders onroerende zaak te houden en te gebruiken. Voor zover in de akte van vestiging niet anders is bepaald, heeft de erfpachter hetzelfde genot van de zaak als een eigenaar. Meestal wordt grond in erfpacht uitgegeven en krijgt de erfpachter de bevoegdheid daarop een opstal te realiseren of wordt, in geval sprake is van een al bestaande opstal, deze door de erfpachter gekocht. Een erfpachtrecht wordt gevestigd door inschrijving van een notariële akte in de openbare registers van het kadaster en is normaliter overdraagbaar aan derden. Aan het erfpachtrecht worden voorwaarden verbonden. Zo zal de erfpachter voor het mogen gebruiken van de grond aan de erfpachter op regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom, de canon, moeten betalen. Verder zal onder andere de duur van het recht, de bestemming waarvoor de grond is uitgegeven, de wijze waarop de canon bij een herziening moet worden getaxeerd worden vastgelegd.

  → lees meer
 • 01-11-2018

  Uit de praktijk: Eigentijds gebruik van het gemeentelijk voorkeursrecht

  In onze praktijk merken wij dat de vraag naar de mogelijkheden tot vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht het laatste jaar sterk is toegenomen. De aantrekkende economie en het woningtekort zijn hier mede de oorzaak van. Om het woningtekort te verhelpen heeft onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kasja Ollongren, aangegeven dat de bouwproductie moet groeien naar gemiddeld 75.000 woningen per jaar tot 2025. Of dit realistisch is, moet nog blijken. In een onlangs verschenen artikel vreest het Economisch Bureau van ABN AMRO voor grondspeculatie door bouwbedrijven en een lagere woningproductie als gemeenten niet meer bouwgrond aankopen. Om grondspeculatie tegen te gaan, biedt de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht uitkomst.

  → lees meer
 • 12-09-2018

  Wat betekent een aanwijzing als archeologisch (rijks)monument?

  Bij het begrip 'monument' wordt al snel gedacht aan oude statige gebouwen. Deze kunnen door toekenning van een speciale monumentenstatus worden beschermd. Dit betreft zogenaamde gebouwde monumenten. Naast gebouwde monumenten wordt in Nederland verder onderscheid gemaakt in natuurmonumenten, landschapsmonumenten en aardkundige monumenten.

  → lees meer
 • 16-08-2018

  Actualisatie onteigeningsdocumenten Rijkswaterstaat Corporate Dienst

  Voor het opstellen van de concept documenten voor de start van de administratieve onteigeningsprocedure trof ik recent een actualisatie aan van de onteigeningsdocumenten op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  → lees meer
 • 12-07-2018

  Aansturen op duurzaam bodembeheer door politiek, agrarische sector en grondeigenaren

  Vorig jaar schreef ik een blog over duurzaam bodembeheer. Aanleiding van die blog was de constatering dat in de (agrarische) media in toenemende mate wordt geschreven over de achteruitgang van de kwaliteit van de Nederlandse landbouwgronden. Inmiddels constateren wij steeds vaker dat het niet bij nieuwsartikelen blijft; zowel vanuit de agrarische sector als de politiek worden steeds concretere stappen genomen om duurzaam gebruik van de Nederlandse landbouwbodem daadwerkelijk te stimuleren.

  → lees meer
 • 12-07-2018

  10 jaar Wro, 10 jaar anterieure overeenkomsten

  Op 1 juli jl. was het 10 jaar geleden dat de Afdeling grondexploitatie als onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking trad. De regeling gaat uit van een duaal stelsel, dat wil zeggen de gemeenteraad stelt een exploitatieplan vast, tenzij de grondexploitatie anderszins verzekerd is. Dat anderszins verzekerd zijn kan bijvoorbeeld door een anterieure overeenkomst over grondexploitatie te sluiten, danwel doordat de gemeente over alle benodigde gronden kan beschikken.

  → lees meer
 • 12-07-2018

  Aanpassing pachtprijzen 2018

  Mevrouw drs. C.J. Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de pachtnormen bekend gemaakt die gelden vanaf 1 juli 2018. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2012-2016. De pachtnormen 2018 dalen in bijna alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2017. Alleen in het pachtprijsgebied IJsselmeerpolders stijgen de pachtprijzen met 7%. In de akkerbouw waren de resultaten over 2016 niet sterk afwijkend van de resultaten in 2011, dit is de verklaring voor de uitzondering van IJsselmeerpolders. Voor de melkveehouderij dalen de pachtnormen doordat het jaar 2016 wordt toegevoegd, een jaar met veel lagere bedrijfsresultaten dan het jaar 2010 dat uit de berekening valt.

  → lees meer
 • 14-06-2018

  Sturend Grondbeleid weer volledig actueel

  In 2002 schreef mijn collega Peter Overwater het boek "Sturend Grondbeleid: wie de grond heeft, die bouwt". De publicatie gaat over de vraag hoe het bestaande grondbeleidsinstrumentarium zo goed mogelijk kan worden ingezet voor het realiseren van nieuwe bouwlocaties. De belangrijkste stelling van Peter daarbij was dat het onderscheid tussen actief en passief (ook wel: faciliterend) grondbeleid achterhaald is, dat er geen locatie is waar niet wordt samengewerkt door gemeente en ontwikkelaars en dat het (sturend) grondbeleid moet worden toegespitst op de specifieke omstandigheden van een bepaalde locatie.

  → lees meer
 • 25-05-2018

  Onvoorziene omstandigheden bij gebiedsontwikkeling: partijen gebonden aan 'oude' afspraken?

  [...] grond van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening ('afdeling grondexploitatie') is een gemeenteraad verplicht om kostenverhaal van bouwplannen vooraf te verzekeren, indien de bouwplannen op [...]

  → lees meer
 • 24-05-2018

  Woning in magneetveldzone 380 kV (II)

  In augustus 2017 heb ik naar aanleiding van de bekendmaking door minister Kamp van Economische Zaken van het voorkeursalternatief voor de hoogspanningsverbinding Zuidwest tussen Rilland en Tilburg, een blog 1) geschreven over de impact die een dergelijke bekendmaking heeft op de eigenaren van de woningen in het beoogde tracé. Ik heb TenneT in die blog uitgedaagd om mee te denken over de mogelijkheden van anticiperende aankopen.

  → lees meer
 • 28-03-2018

  Wat doet een rentmeester?

  "Wat leuk! Maar… wat ga je dan precies doen als rentmeester?" Ik heb het veel gehoord toen ik mijn voormalige collega’s vertelde dat ik bij Overwater Rentmeesterskantoor zou gaan werken. Het viel me op dat mensen vaak geen idee hadden wat een rentmeester doet, of de rentmeester associeerden met de klassieke rentmeester (tweed jasje, jachtgeweer in de hoek en modder aan de schoenen) die bij een landgoed hoort of met het 'rentmeesterschap' als begrip dat in de politiek wel voorbij komt.

  → lees meer
 • 12-02-2018

  Toename aantal gemeentelijke voorkeursrechten in 2017

  De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) biedt de mogelijkheid aan gemeenten om eigenaren te verplichten bij een voorgenomen verkoop de eigendom eerst aan de gemeente aan te bieden, waarmee de gemeente een betere uitgangspositie krijgt bij de realisering van de door haar gewenste plannen op haar grondgebied.

  → lees meer
 • 04-12-2017

  Noopt uitstel en dus mogelijk afstel Omgevingswet tot nu aanpassen Onteigeningswet?

  De gedachte die heeft geleid tot bovenstaande vraag is de navolgende. Bij het maken van de Omgevingswet is gekozen voor een apart spoor voor het regelen van de wettelijke instrumenten voor grondeigendom. Dat aparte spoor is de Aanvullingswet grondeigendom, waarvan het de bedoeling is deze te zijner tijd op te laten gaan in de Omgevingswet. Onderdeel van de Aanvullingswet is een regeling voor onteigening.

  → lees meer
 • 09-11-2017

  Gemeenten onder hoogspanning

  Op 1 januari 2017 is de Uitkoopregeling (Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding) in werking getreden. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de maatschappelijke wens om bewoners de mogelijkheid te geven niet langer onder een te handhaven hoogspanningslijn te wonen. In totaal gaat het in Nederland om circa 385 woningen die direct onder een hoogspanningsverbinding liggen en 25 direct daaraan verbonden woningen (bijvoorbeeld twee-onder-een-kapwoning). De uitkoopregeling is gericht op het 'ontlasten' van de zorg van eigenaren dat hun woning onverkoopbaar is geworden en niet op het verlagen van mogelijke gezondheidsrisico’s.

  → lees meer
 • 09-11-2017

  Afwijzing planschade aanvraag wegens voorzienbaarheid met succes aangevochten

  [...] is een van de criteria waaraan een aanvraag tegemoetkoming planschade getoetst wordt. Om voorzienbaarheid te kunnen aannemen is bepalend of er ten tijde van de aankoopbeslissing een [...]

  → lees meer
 • 15-09-2017

  Systeem kostenverhaal (dit jaar nog) fors vereenvoudigd

  Het systeem van het kostenverhaal zoals wordt opgenomen in de Omgevingswet zal zeer waarschijnlijk dit jaar al grotendeels toegepast kunnen worden, hetgeen een forse vereenvoudiging van de toepassing van het (dwingendrechtelijk) kostenverhaal met zich mee kan brengen. In dit artikel/blog leest u hoe het zit.

  → lees meer
 • 15-09-2017

  Planschade vanwege onbestemde angst kopers: een onbegaanbare weg?

  [...] de beoordeling van planschade wordt een vergelijking gemaakt tussen het oude en het nieuwe planologische regime. Daarbij gaat het niet om vergelijking van de feitelijke situatie, maar om wat [...]

  → lees meer
 • 10-08-2017

  Woning in magneetveldzone 380 kV

  Begin juli 2017 heeft minister Kamp van Economische Zaken het voorkeursalternatief bekend gemaakt voor de hoogspanningsverbinding Zuidwest tussen Rilland en Tilburg. De minister heeft daarbij het door de gezamenlijke gemeentes voorgedragen tracé gekozen. Bij de afwegingen die de minister gemaakt heeft, spelen onder andere het aantal geraakte objecten, de impact op de natuur en de totale kosten een rol.

  → lees meer
 • 18-07-2017

  Verbeteren instrument minnelijke verwerving in de Omgevingswet

  Als uitgangspunt voor mijn blog wordt genomen dat de Omgevingswet er komt en dat de Onteigeningswet uit 1851 erin op zal gaan. Ook is duidelijk dat de inhoudelijk belangrijkste discussie met betrekking tot onteigening - het voornemen om onteigening mogelijk te maken zonder gerechtelijke tussenkomst - wat mij betreft ten goede is gekeerd door de brief van de minister d.d. 20 januari 2017 waarin zij dat voornemen laat varen. De eerste tekenen van het invullen daarvan in de wet zijn positief.

  → lees meer
 • 06-07-2017

  Berekening Pachtnormen

  Recent zijn de pachtnormen 2017 bekend gemaakt. De pachtnormen worden berekend volgens de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het Pachtprijzenbesluit 2007. In dit artikel geef ik een samenvatting van de wijze waarop de pachtnormen van losland worden berekend.

  → lees meer
 • 29-06-2017

  Rol van de rechter bij haar uitspraak over bevrijdende verjaring

  [...] 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over het leerstuk van de bevrijdende verjaring ex artikel 3:105 juncto 3:306 BW. In het kort bepalen deze artikelen dat een [...]

  → lees meer
 • 31-05-2017

  Rol van de rechter bij haar uitspraak over bevrijdende verjaring

  [...] 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over het leerstuk van de bevrijdende verjaring ex artikel 3:105 juncto 3:306 BW. In het kort bepalen deze artikelen dat een [...]

  → lees meer
 • 16-03-2017

  Stedelijke erfpacht: traditioneel instrument in een modern jasje?

  Stedelijke erfpacht is op dit moment een 'hot item'. Het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Amsterdam heeft een erfpachtplan voorgesteld: een overstapregeling die aan erfpachters de mogelijkheid biedt over te stappen van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht.

  → lees meer
 • 16-03-2017

  Regeling plankosten exploitatieplan

  Wanneer voor bepaalde bouwprojecten een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, zal de gemeente op basis van het exploitatieplan, dat gelijktijdig met het bestemmingsplan wordt vastgesteld, een bijdrage in rekening brengen voor de door haar gemaakte plankosten.

  → lees meer
 • 26-01-2017

  Gemeentelijke voorkeursrechten in 2016

  Op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten kan de gemeente eigenaren verplichten bij een voorgenomen verkoop de gronden eerst aan de gemeente aan te bieden. Dit vanuit de visie dat als de gemeente de gronden kan kopen zij een betere uitgangspositie heeft bij de realisering van de door haar gewenste plannen.

  → lees meer
 • 26-01-2017

  Kenbaarheid van overwegingen bij onteigening onder de Omgevingswet

  Overheden kunnen - onder strikte voorwaarden - gronden onteigenen ter realisering van plannen in het algemeen belang, wanneer de verwerving daarvan niet slaagt. Daartoe kan het algemeen bestuur van de betreffende overheid een verzoekbesluit tot onteigening indienen bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst. Rijkswaterstaat voert vervolgens de zogenaamde administratieve onteigeningsprocedure, resulterend in een Koninklijk Besluit tot onteigening ('KB'). Op basis daarvan kan de betreffende overheid voor de rechtbank de (gerechtelijke) onteigeningsprocedure voeren.

  → lees meer
 • 21-11-2016

  Oneigenlijk gebruik van het begrip staatssteun bij onderhandelingen ter voorkoming van onteigening

  Een belangrijk deel van onze praktijk bestaat uit het begeleiden van onteigeningstrajecten. Wij staan bij deze trajecten enerzijds de onteigende, anderzijds op andere locaties de overheid bij tijdens de onderhandelingen ter voorkoming van onteigening en een eventuele rechtsgang.

  → lees meer
 • 01-01-2016

  Afwaardering WOZ – planschade: nu verfijning van de jurisprudentie

  [...] 16 december 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak[1] gedaan die belangrijk is voor de planschadepraktijk. Het gaat over de relatie tussen de afwaardering [...]

  → lees meer
Auteurs
Overwater Grondbeleid Adviesbureau is in heel Nederland actief en werkt zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied. Onze grondzakendeskundigen en juristen taxeren, geven strategische adviezen over grondbeleid, en maken deel uit van schade- en deskundigencommissies van rechtbanken en gerechtshoven. Zij zijn tevens betrokken bij arbitrages en bindende adviezen.

Neem contact op