Loyens & Loeff

Artikelen

 • 12-01-2019

  10 miljard euro beschikbaar voor productie van hernieuwbare energie in 2019

  2019 zal het laatste jaar zijn dat de SDE+ zin in de huidige vorm zal worden opengesteld. Vanaf 2020 zal de SDE+-subsidie namelijk worden vervangen door de SDE++-subsidie. De SDE++ is, ten opzichte van de huidige SDE+ regeling, een verbreding van stimuleren van duurzame energieproductie naar vermijding van CO2 uitstoot. 2019 zal het laatste jaar zijn dat de SDE+ zin in de huidige vorm zal worden opengesteld. Vanaf 2020 zal de SDE+-subsidie namelijk worden vervangen door de SDE++-subsidie. De SDE++ is, ten opzichte van de huidige SDE+ regeling, een verbreding van stimuleren van duurzame energieproductie naar vermijding van CO2 uitstoot.

  → lees meer
 • 07-11-2018

  Gaat de Huisvestingswet 2014 met de Wet maatregelen middenhuur op in de Crisis- en herstelwet?

  Sinds 1 januari 2015 is de Huisvestingswet 2014 (Hvw 2014) van kracht. Op grond daarvan kan de gemeenteraad bij huisvestingsverordening regels stellen over de te verdelen woonruimte en/of over de samenstelling daarvan, mits sprake is van “schaarste aan goedkope woonruimte”. Is dat laatste het geval dan kunnen met betrekking tot huurwoningen (en koopwoningen op de Waddeneilanden) toelatingseisen worden gesteld (bijvoorbeeld een huisvestingsvergunningplicht voor aangewezen categorieën goedkope woningen) en/of regels omtrent wijziging in de bestaande huur- en koopwoningvoorraad (denk aan een vergunningplicht bij onttrekken of samenvoegen van woningen).

  → lees meer
 • 18-10-2018

  Publicatie evaluatierapport: amicus curiae en de bestuursrechter, ‘vrienden voor het leven’?

  Vorig jaar is in het bestuursrecht voor het eerst geëxperimenteerd met het ‘instrument’ van de amicus curiae (‘vriend van de rechtbank’). In drie zaken kregen ‘meedenkers’ van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) de kans om op te treden als informanten.

  → lees meer
 • 31-05-2018

  Minister schetst mogelijke uitzonderingen op gasloos bouwen

  Op 26 april jl. is het Wetsvoorstel Voortgang energietransitie (Wet VET) in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2018, nr. 109), waarmee per 1 juli 2018 als hoofdregel geldt dat nieuw op te richten gebouwen niet meer op het gasnet worden aangesloten.

  → lees meer
 • 23-04-2018

  Handhaving Wet Markt & Overheid, ACM en rechter willen wel – nu de wetgever nog

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de afgelopen periode meerdere overheidsinstanties op de vingers getikt wegens het schenden van de Wet Markt & Overheid (Wet M&O). Zo heeft de ACM vastgesteld dat gemeente Veenendaal ten onrechte niet alle kosten doorberekent in de parkeertarieven van haar parkeergarages en parkeerterreinen.

  → lees meer
 • 20-10-2017

  Welke invloed heeft de Omgevingswet op de aanleg van kabels en leidingen?

  Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gaan geregeld gepaard met een verandering van de ondergrondse infrastructuur. Indien een gemeente bijvoorbeeld een bepaald project wil (laten) realiseren, dan dient de ondergrond veelal eerst bouwrijp te worden gemaakt, waarbij soms ondergrondse kabels en leidingen moeten worden verwijderd.

  → lees meer
 • 01-07-2017

  Per 1 juli 2017 uitbreiding erkende maatregelen energiebesparing

  Op grond van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer dient degene die een inrichting drijft alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze bepaling leidt veelal tot verplichtingen voor vastgoedeigenaren, waarbij een belangrijke complicerende factor is dat lang niet altijd duidelijk is welke maatregelen er nu precies moeten worden genomen om aan de nogal ruim geformuleerde verplichting van artikel 2.15 te voldoen. Dit leidt in de praktijk regelmatig tot discussie tussen vastgoedeigenaren en het bevoegde gezag, maar ook tussen eigenaren en huurders voor wie niet altijd even duidelijk is wat zij van elkaar aan energiebesparende maatregelen mogen en kunnen verwachten.

  → lees meer
 • 24-04-2017

  Bewijsrecht: het puntje van een scherpe pen is 't felste wapen dat ik ken

  Over de conclusie van A-G Keus met betrekking tot bewijsvergaring in bestuurlijke boetezaken.In november 2016 verzocht de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) staatsraad advocaat-generaal Keus (A-G Keus) een conclusie te nemen in twee boetezaken.

  → lees meer
 • 09-02-2017

  Als de wal het schip keert…

  [...] Uit de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 1 februari van dit jaar (201602047/ECLI:NL:RVS:2017:227) blijkt dat, ook indien het [...]

  → lees meer
 • 10-01-2017

  Met bestemmingsplan strijdig gebruik van gehuurde

  Verhuurders en huurders worden in de praktijk nogal eens geconfronteerd met problemen als gevolg van een botsing tussen de contractuele bestemming en de publiekrechtelijke bestemming van het gehuurde. Recentelijk heeft zowel het Hof Den Bosch als het Hof Den Haag een arrest gewezen in het kader van deze problematiek. Beide arresten geven eens te meer aan dat alertheid van de verhuurder is geboden bij het aangaan van een huurovereenkomst (en tevens daarna). In deze blog zal ik kort ingaan op beide uitspraken, waarbij ik enkele aandachtspunten voor de verhuurder signaleer.

  → lees meer
 • 20-09-2016

  Wijzigingsvoorstel Warmtewet

  Naar aanleiding van een evaluatie van de Warmtewet die begin dit jaar is uitgevoerd, heeft de Minister van Economische Zaken (Minister) op 7 juli 2016 een wijzigingsvoorstel ter consultatie voorgelegd (Wijzigingsvoorstel). Het Wijzigingsvoorstel moet leiden tot een beter functionerende bescherming van de gebonden consumenten die te maken hebben met een monopolist als warmteleverancier en beoogt een aantal knelpunten op te lossen. In het hiernavolgende wordt in vogelvlucht stilgestaan bij de wijzigingen die op dit punt zijn voorgesteld.

  → lees meer
 • 07-09-2016

  Reikwijdte formele rechtskracht

  [...] rechter gebonden aan oordeel bestuursrechter over geldigheid besluit, maar niet aan feitenvaststellingen bestuursrechter In het arrest van de Hoge Raad van 20 maart 2015 (Minister van [...]

  → lees meer
 • 01-09-2016

  Wijzigingsvoorstel Warmtewet

  Naar aanleiding van een evaluatie van de Warmtewet die begin dit jaar is uitgevoerd, heeft de Minister van Economische Zaken (Minister) op 7 juli 2016 een wijzigingsvoorstel ter consultatie voorgelegd (Wijzigingsvoorstel). Het Wijzigingsvoorstel moet leiden tot een beter functionerende bescherming van de gebonden consumenten die te maken hebben met een monopolist als warmteleverancier en beoogt een aantal knelpunten op te lossen. In het hiernavolgende wordt in vogelvlucht stilgestaan bij de wijzigingen die op dit punt zijn voorgesteld.

  → lees meer
 • 09-08-2016

  Hoe ver gaat de BBT-toets bij een veranderingsvergunning?

  [...] Op 20 juli jl. oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) over de vraag of bij de beoordeling van een aanvraag voor een veranderingsvergunning de onderdelen [...]

  → lees meer
 • 13-06-2016

  Gerechtshof Den Haag: legessanctie Wro treft gehele aanslag

  [...] 30 maart 2016 heeft het Gerechtshof Den Haag zich uitgelaten over de reikwijdte van artikel 3.1 vierde lid Wro. Dit artikel vormt een stok achter de deur voor bestuursorganen die niet tijdig een [...]

  → lees meer
Auteurs
Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanneer u in of via Nederland, België, Luxemburg of Zwitserland zaken doet. Met onze vestigingen in de Benelux en Zwitserland en kantoren in de belangrijke financiële centra kunt u wereldwijd rekenen op een persoonlijk advies van een van onze 900 adviseurs. Dankzij onze full-service praktijk, specifieke sectorbenadering en diepgaande kennis van de markt, begrijpen onze adviseurs precies waaraan u behoefte heeft.

Neem contact op