Cees Advocaten N.V.

Artikelen

 • 11-01-2019

  Informatieplicht voor energiebesparende maatregelen met ingang van 1 juli 2019

  Het zat er aan te komen: een informatieplicht voor in de inrichting getroffen energiebesparende maatregelen. Op 3 oktober 2018 heeft de Minister van EZK het besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen naar de Tweede Kamer gezonden.

  → lees meer
 • 16-07-2018

  Van gas los

  Het wetsvoorstel Versnelling Energie Transitie (VET) heeft geleid tot aanpassingen in de Elektriciteitswet en de Gaswet, waaronder het vervallen van de gasaansluitplicht in de Gaswet. De wijziging heeft betrekking op artikel 10, zesde en zevende lid, van de Gaswet, zoals die geldend is vanaf 1 juli 2018.

  → lees meer
 • 19-06-2018

  De binnenplanse afwijkingsvergunning: buigen of barsten?

  [...] bevatten vaak flexibiliteitsbepalingen. Door middel van deze bepalingen kan van een bestemmingsplan worden afgeweken zonder dat het bestemmingsplan zelf hoeft te worden gewijzigd. [...]

  → lees meer
 • 07-05-2018

  Een gewaarschuwd mens telt voor twee (en juridisch mee)

  [...] de bestuursrechtelijke praktijk worden regelmatig waarschuwingen gegeven voordat het met handhaving belaste bestuursorgaan overgaat tot het opleggen van een handhavingsbesluit of een bestuurlijke [...]

  → lees meer
 • 17-04-2018

  Overgangsrecht als souvenir

  [...] wordt sinds jaar en dag overspoeld door toeristen en elke toerist neemt van zijn bezoek aan de stad wel een of meerdere souvenirs mee. Een groot deel van deze toeristen weet – op zoek naar [...]

  → lees meer
 • 15-03-2018

  Recreatiewoningen naast een glastuinbouwbedrijf: hoe gevoelig ligt dat?

  [...] toetsingskader bestemmingsplan Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de gemeenteraad bestemmingen aanwijzen en regels geven. Deze moeten uit een oogpunt van een goede [...]

  → lees meer
 • 07-02-2018

  403-verklaring, shel(l)ter from the storm

  Even wat feiten en kapstokjes op een rijtje. Minister Wiebes wil de gaswinning in Groningen “zo spoedig mogelijk” terugbrengen van thans 21,6 miljard kubieke meter per jaar naar 12 miljard kuub per jaar, circa de helft van de hoeveelheid, die in 2017 werd gewonnen. Volgens de toezichthouder, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is dat – naar verwachting – het veiligheidsniveau, waarmee de kans op zware bevingen flink wordt gereduceerd. Enkele jaren geleden werd nog jaarlijks 54 miljard kuub uit de grond gehaald.

  → lees meer
 • 03-11-2017

  De omgevingsvergunning van rechtswege: feit of fictie?

  [...] het omgevingsrecht geldt in sommige gevallen de lex silencio positivo. Dat betekent dat als het bestuursorgaan niet binnen de wettelijke beslistermijn op een ingediende aanvraag beslist, een [...]

  → lees meer
 • 30-05-2017

  Bestuurder in privé aansprakelijk voor huurachterstand

  De rechtbank Rotterdam heeft recent geoordeeld dat de bestuurder van een B.V. persoonlijk aansprakelijk is voor de huurachterstand die de B.V. als huurder heeft laten ontstaan. De Rechtbank oordeelde dat de bestuurder persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kon worden gemaakt, nu niet is gebleken van gebreken die het opschorten van de gehele huurbetaling rechtvaardigen.

  → lees meer
 • 12-05-2017

  Nieuw ROZ-model woonruimte

  Recent is het nieuwe ROZ-model woonruimte uitgekomen. Het vorige model woonruimte dateerde uit 2003 en diende opnieuw te worden aangepast aan de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt. De wijzigingen en toevoegingen in het nieuwe ROZ-model spelen dan ook met name in op de veranderingen die de markt de afgelopen jaren hebben gekenmerkt. Daarnaast sluit het nieuwe model beter aan bij de Wet doorstroming huurmarkt die per 1 juli 2016 is ingevoerd.

  → lees meer
 • 24-04-2017

  Een kijkje in de keuken van een onevenredige handhavingspraktijk

  [...] of bedrijven die in strijd met de regels van een bestemmingsplan handelen lopen een reëel risico dat hiertegen handhavend wordt opgetreden door het daartoe bevoegde gezag. Vaak is dat [...]

  → lees meer
 • 19-04-2017

  Het belang van de nota van zienswijzen bij de uitleg van een bestemmingsplan

  [...] juridisch bindende deel van een bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding (plankaart) en de regels. Als de regels van een bestemmingsplan onduidelijk zijn, is het van belang om de toelichting [...]

  → lees meer
 • 19-04-2017

  Een paalmatras is geen bouwwerk

  [...] belangrijk voorwerp van discussie in het omgevingsrecht is de vraag wanneer sprake is van een bouwwerk. Het begrip bouwwerk is in de wet (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) [...]

  → lees meer
 • 14-04-2017

  Toeristische visioenen en de Wabo

  [...] ontstaan van de Nieuwe Kerk aan de Markt in Delft voert terug tot een wonderlijk verhaal uit het jaar 1351. De zonderlinge bedelaar Symon zat op zijn gebruikelijke plekje op de Markt, en kreeg [...]

  → lees meer
 • 13-04-2017

  Het toenoemende normaal maatschappelijk risico bij (indirecte) planschade

  [...] gedeelte van de indirecte planschade, die door een eigenaar van een onroerende zaak wordt geleden, blijft voor rekening van de eigenaar zelf. Op 2 maart 2016 heeft de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 12-04-2017

  Het vertrouwenbeginsel in relatie tot een principebesluit

  [...] de praktijk wordt regelmatig door een partij naar voren gebracht dat een bestuursorgaan op grond van het zogenaamde “vertrouwensbeginsel” verplicht is om een bepaald, voor die partij gunstig, [...]

  → lees meer
 • 08-02-2017

  De huurovereenkomst van minder dan twee jaar als 'proefperiode'

  De onzekerheden bij (ver)huur Stel je voor: Je bezit een pand dat bestemd is voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, een horecabedrijf, winkelruimte of een andere voor het publiek toegankelijke bedrijfsruimte en wenst dit pand aan een derde te verhuren. In dat geval is het voor u als verhuurder van groot belang om een betrouwbare huurder te vinden die zijn/haar verplichtingen uit de huurovereenkomst netjes nakomt. De grote vraag daarbij is natuurlijk; hoe kan je je hiervan verzekeren voordat de huurovereenkomst een feit is en je direct jaren aan de huurder vast zit? Dat is lastig. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om de huurovereenkomst te ontbinden, indien de huurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt. Echter, je bent dan wel verplicht een gerechtelijke procedure te starten en hiervoor kosten te maken

  → lees meer
 • 08-03-2016

  Gemeenten ook bevoegd gezag voor grotere windparken (5-100 MW)

  Artikel 9e lid 1 van de Elektriciteitswet 1998 bepaalt dat Provinciale Staten bevoegd zijn voor de aanleg van productie-installaties voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie met een capaciteit van tenminste 5, maar niet meer dan 100 MW.

  → lees meer
 • 28-09-2015

  Vergunningvoorschriften, een schone zaak!

  [...] bestuursorgaan dat bevoegd is tot de verlening van een omgevingsvergunning moet aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden als de belangen, die op grond van de bij de beslissing op de [...]

  → lees meer
 • 17-09-2015

  Windmolens en tegenwind

  [...] windmolens in het algemeen gebaat zijn bij natuurlijke krachten, kunnen natuur- en milieuverenigingen soms voor flink wat tegenwind zorgen. Deze tegenwind kan soms tot gevolg hebben dat de [...]

  → lees meer
 • 09-09-2015

  Hypermarkten en het gevaar van woordenboeken

  [...] gebruik van een in een woordenboek opgenomen definitie voor de uitleg van een bestemmingsplan is niet altijd zonder gevaren, zo bleek uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de [...]

  → lees meer
 • 02-09-2015

  Kan een vergunning voor een opzettelijk nutteloos bouwwerk worden ingetrokken?

  [...] een omgevingsvergunning is verleend en deze vergunning in rechte onaantastbaar is worden, betekent dat niet automatisch dat de vergunning onder alle omstandigheden altijd in stand zal blijven. [...]

  → lees meer
 • 12-08-2015

  Nieuwe gebruiksfuncties na toepassing calamiteitenregeling

  [...] bevatten verplichte overgangsrechtelijke regels voor calamiteiten. Van een calamiteit is volgens de jurisprudentie sprake bij “een onvermijdelijk, eenmalig, buiten de schuld van [...]

  → lees meer
 • 05-08-2015

  Grenzen aan de begunstigingstermijn

  [...] sprake is van overtreding van een wettelijk voorschrift is het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of dwangsom op te treden, in de regel verplicht om van die [...]

  → lees meer
 • 04-08-2015

  Tegelen-jurisprudentie en de omgevingsvergunning

  [...] 8 april 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak gedaan (nr. 201408929/1/A1, [...]

  → lees meer
 • 06-02-2015

  Leegstand: welke kansen biedt de wet?

  Het komt vandaag de dag helaas nog steeds vaak voor dat een eigenaar langdurig met een leegstaand pand zit opgescheept, dat hij maar niet kan verhuren. Tot voor kort had die eigenaar niet bepaald een effectieve manier om zijn pand te verhuren als die eigenaar een tijdelijke huurder voor zijn pand had gevonden, maar het beoogde gebruik door de huurder niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan paste.

  → lees meer
 • 04-02-2015

  Winkeltijdenwet III

  [...] is alweer enige tijd geleden dat ik een blog heb gewijd aan de Winkeltijdenwet. De reden daarvoor ligt in omstandigheid de Winkeltijdenwet op 1 juli 2013 ingrijpend is gewijzigd. De meest [...]

  → lees meer
 • 22-10-2014

  Wanneer is sprake van een oorspronkelijk hoofdgebouw in de zin van het Bor?

  [...] een recente uitspraak van 22 oktober 2014 (procedurenummer: 201400194/1/A1) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State antwoord gegeven op onder andere de vraag wanneer sprake is [...]

  → lees meer
 • 08-10-2014

  Handhavend optreden is bijna nooit onevenredig

  [...] en wethouders zijn in beginsel verplicht om handhavend op te treden tegen illegale situaties. Dat is al jaren vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van [...]

  → lees meer
 • 01-10-2014

  Voorzienbaarheid staat niet altijd aan de vergoeding van planschade in de weg

  [...] bestuursrechtelijke zaken is het niet alleen belangrijk om te beschikken over een lange adem, maar ook om een ingenomen stelling deugdelijk te onderbouwen (of te bestrijden). Dat werd ervaren [...]

  → lees meer
 • 23-07-2014

  Een eenmaal verbeurde dwangsom moet bijna altijd worden betaald

  [...] bestuursorgaan, zoals een college van burgemeester en wethouders, is in beginsel verplicht om handhavend op te treden tegen een illegale situatie. Dat kan het gemeentebestuur doen door [...]

  → lees meer
 • 16-07-2014

  Optelling van hobbymatige activiteiten kan leiden tot handhavingsrisico

  [...] komt vaak voor dat op percelen met een (gedeeltelijke) woonbestemming, vaak gelegen in het buitengebied, activiteiten worden ontplooid, waarvan het de vraag is voor deze nog tot het toegestane [...]

  → lees meer
 • 30-04-2014

  Wie draagt de onderzoekskosten van een bestemmingsplan?

  [...] de praktijk komt de vraag regelmatig voor wie in het kader van de wijziging van een bestemmingsplan, dat op verzoek van een particuliere initiatiefnemer wordt vastgesteld, voor de aan een [...]

  → lees meer
 • 09-07-2012

  Is een landgoed dat alleen via het water te bereiken is nog openbaar toegankelijk?

  [...] de eigenaar van een landgoed kan het van groot financieel belang zijn om door de staatssecretaris van Economische Zaken en Innovatie te laten vaststellen dat zijn landgoed “voor het publiek is [...]

  → lees meer
Auteurs
Cees Advocaten is een topkantoor in Haaglanden en actief op het gebied van ondernemingsrecht en vastgoed. Cees is de grootste insolventiespecialist van Zuid-Holland en toonaangevend op het gebied van arbeidsrecht, tuinbouw en energie. Cees levert juridisch vakwerk van het hoogste niveau en schuwt een stevige confrontatie niet. Cees gaat tot het uiterste om uw zorgen weg te nemen en het beste resultaat voor u te bereiken. Cees staat dag en nacht voor u klaar en staat altijd paraat voor het geval dat dit nodig is. Just in case.

Neem contact op