Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Wijzigingen luchtregelgeving in Activiteitenregeling

Op 4 november 2022 is een wijziging van de Activiteitenregeling gepubliceerd in de Staatscourant nr 2022 25973. Hierin zitten 2 wijzigingen die relevant zijn voor emissies naar de lucht.

Kenniscentrum InfoMIl 11 november 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Credit beeld: Douglas McCarthy, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

  • Overgangsrecht zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

  • Erkende maatregel asfaltcentrales

De wijzigingen zijn op 5 november in werking getreden (zie rectificatie Staatscourant nr 2022 25973-n1).

Overgangsrecht ZZS bijlage 12B stofklassenlijst

Voor de stoffen en stofgroepen uit bijlage 12B van de Activiteitenregeling is het overgangsrecht aangepast van 1 januari 2025 naar 1 januari 2023. Dit zijn stoffen en stofgroepen die volgens de definitie van ZZS een Zeer Zorgwekkende Stof zijn, maar in de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) niet in een ZZS stofklasse waren ingedeeld. Met de inbouw van de NeR in het Activiteitenbesluit in 2016 zijn deze stoffen en stofgroepen in een ZZS stofklasse geplaatst. De overgangstermijn tot 2025 was bedoeld om bedrijven de gelegenheid te geven technische maatregelen te nemen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in een toezichtsignaal aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aandacht gevraagd voor deze ZZS. De ILT gaf aan dat bedrijven (nog) geen aanstalten maken om de emissies terug te dringen. Daarom heeft IenW besloten om het overgangsrecht in te korten. Dit is geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierover is gecommuniceerd in de Adviesgroep Industriële Emissies op 27 september 2018 en 28 maart 2019.

Door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het nodig om de inkorting van het overgangsrecht ook vast te leggen in de Activiteitenregeling. Dit is aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van 15 november 2021.

Erkende maatregel asfaltcentrales

Voor PAK emissie bij asfaltcentrales stond in de Activiteitenregeling een erkende maatregel: de BRL 9320. Hierin staan kwaliteitseisen voor asfalt en asfaltgranulaat. Het idee achter de erkende maatregel is dat het bedrijf hiermee voldoet aan de emissie-eis die in het Activiteitenbesluit staat. Toezicht vind dan plaats op of de asfaltcentrale voldoet aan de BRL 9320 en niet via monitoring van de emissie-eis van PAK.

Inmiddels is bekend dat met de BRL 9320 een asfaltcentrale niet kan voldoen aan de emissie-eis van PAK. De erkende maatregel vormde hierdoor een beperking voor het handhaven door het bevoegd gezag. Zo konden vergunningverleners bijvoorbeeld geen monitoringsverplichting opleggen voor PAK’s en kon evenmin worden gehandhaafd op overschrijdingen van de emissienorm. Om die reden is de erkende maatregel voor de PAK-emissies bij asfaltcentrales vervallen.

Publicaties

Staatscourant nr 2022 25973

Rectificatie Staatscourant nr 2022 25973-n1

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.