Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wijziging Bouwbesluit 2012

Met ingang van 1 januari 2018 is het Bouwbesluit 2012 op onderdelen gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

18 januari 2018

  • drijvende bouwwerken (waaronder woonboten)

  • duurzaam bouwen

  • concentratie van asbestvezels

Regelgeving drijvende bouwwerken (waaronder woonboten)

De inwerkingtreding van de op 21 januari 2017 door de Eerste Kamer aangenomen Wet verduidelijking voorschriften woonboten moest wachten op de wijziging van het Bouwbesluit 2012 (

https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/stand-van-zaken-regelgeving-woonboten-wijziging-bouwbesluit-in-consultatie

). Per 1 januari 2018 is het zover. De hiervoor bedoelde wijziging van het Bouwbesluit 2012 is op 20 december 2017 gepubliceerd in het

Staatsblad

. Anders dan op grond van de regels over termijnen tussen vaststelling/publicatie en inwerkingtreding zou worden verwacht, is de wijziging (en daarmee de Wet verduidelijking voorschriften woonboten) toch in werking getreden per 1 januari 2018. Blijkens de toelichting bij de wijziging is bij het bepalen van het moment van inwerkingtreding rekening gehouden met de vaste verandermomenten, maar niet met de minimale invoeringstermijn. Hiervoor is volgens de toelichting gekozen omdat zo spoedig mogelijke inwerkingtreding in het belang van het bouwbedrijfsleven is.

Omdat drijvende bouwwerken in de meeste gevallen niet aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit kunnen voldoen, worden door de wijziging minder of soepelere eisen gesteld op het gebied van veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. Er is aangesloten bij de versoepeling die ook al gold voor het bouwen van grondgebonden woningen in particulier opdrachtgeverschap. Verder is de verplichting tot aansluiting op het distributienet voor elektriciteit, gas en warmte doorgaans niet van toepassing. Ook gelden er aangepaste voorschriften over de maatvoering van vluchtroutes, de hellingbaan en bereikbaarheid van een toegankelijkheidssector. Verder wordt het begrip aansluitend terrein uitgelegd, is de mogelijkheid opgenomen om te kiezen voor de aanname dat de perceelsgrens op 2,5 meter afstand van het drijvende bouwwerk ligt (ongeacht de feitelijke omstandigheden) en is de mogelijkheid opgenomen om ten aanzien van de brandwerendheid uit te gaan van de fictie dat op 5 meter een identiek drijvend bouwwerk aanwezig is.

Van nieuw te bouwen drijvende bouwwerken moeten twee categorieën worden onderscheiden. Ten eerste de drijvende bouwwerken met woonfunctie die als gevolg van een functiewijziging van het schip zijn ontstaan en ten tweede de op 1 januari 2018 bestaande drijvende bouwwerken die hoofdzakelijk worden gebruikt voor het verblijf van personen.

Voor deze eerste categorie geldt dat (op grond van het vijfde lid van artikel 1.12b van het gewijzigde Bouwbesluit 2012) de voorschriften van de hoofdstukken 2 t/m 7 niet van toepassing zijn op een drijvend bouwwerk met een woonfunctie dat door functiewijziging van het schip is ontstaan. Op deze bouwwerken is wel de algemene zorgplicht van artikel 1a van de Woningwet van toepassing.

Voor de tweede categorie geldt dat de technische voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw, verbouw, de staat en het gebruik van bouwwerken niet van toepassing zijn op woonboten die op het moment van inwerkingtreding van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten hoofdzakelijk worden gebruikt voor het verblijf van personen. Ook hier geldt de algemene zorgplicht van artikel 1a van de Woningwet als vangnet. In de nota van toelichting bij de wijziging van het Bouwbesluit wordt daaraan toegevoegd dat het vangnet van artikel 1a Woningwet tevens van toepassing is op de verplaatsing van drijvende bouwwerken die voor de inwerkingtreding van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten reeds bestonden. Overigens worden op grond van de bepalingen in de wet verduidelijking voorschriften woonboten provinciale of gemeentelijke vergunningen of ontheffingen voor woonboten, voor zover aanwezig op 1 januari 2018, gelijk gesteld met een omgevingsvergunning.

Duurzaam bouwen

Per 1 januari 2018 is in het Bouwbesluit 2012 verder een grenswaarde voor de milieuprestatie geïntroduceerd voor woonfuncties (met uitzondering van woonwagens) en kantoorgebouwen. Er gold al een milieuprestatieberekening maar daaraan was geen grenswaarde gekoppeld. De uitkomst van de berekening van de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen van een bouwwerk moet beter of gelijk aan de gestelde grenswaarde zijn.

Concentratie van asbestvezels

Per 1 januari 2018 is in het Bouwbesluit 2012 de maximale concentratie asbestvezels in een binnenruimte aangepast. Aangesloten is bij de grenswaarden in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Artikel delen