Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Wat is een gefaseerde omgevingsvergunning Bopa?

Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren initiatieven faciliteren. Een van die manieren is het verlenen van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa); een activiteit die in strijd met de (beoordeling)regels van het (tijdelijk) omgevingsplan.

3 februari 2024

Blog

Blog

De Omgevingswet biedt op basis van artikel 12.27a Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) de mogelijkheid om de Bopa voor bijv. bouw- en/of gebiedsontwikkelingen te faseren.

Wij noemen deze fasering de ‘drie dubbel knip’ en leggen hier uit in welke fasen een ‘bouwactiviteit’ kan worden geknipt.

𝐖𝐚𝐭 𝐳𝐞𝐠𝐭 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐤𝐞𝐥 12.27𝐚 𝐁𝐤𝐥?

Op basis van dit beoordelingsregel kan gedurende de transitiefase (tot 1 januari 2032) een Bopa, gefaseerd, met afzonderlijke aanvragen voor andere (bouw)activiteiten, aan te vragen.

De gefaseerde aanvraag maakt het mogelijk om eerst een 'planologisch basisbesluit’ te nemen in de vorm van een Bopa. Op grond van artikel 8.0a lid 2 van het Bkl wordt de omgevingsvergunning in dat geval alleen verleend met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

In een verleende Bopa voor een bouwplan kan eerst toestemming worden gegeven aan de precieze locatie van de ontwikkeling, door bouwwerken (bijvoorbeeld woningen) concreet aan te wijzen, evenals de differentiatie van de woningen vast te leggen. Via de Bopa kan ook worden aangegeven welke maximale maatvoering (bijvoorbeeld de plaatsing in een bouwblok, de bouwhoogte en het bouwvolume) de bouwwerken hebben. Ook zijn er mogelijkheden om al dan niet bij voorschriften toestemming te geven voor bouwrijp maken, kappen van bomen, grondverzet, het aanbrengen van verhardingen en het tot stand brengen van landschappelijke inpassing van het plan.

Om vervolgens op een later moment – bij het concretiseren van het bouwplan – bij een tweede vergunningaanvraag alleen de beoordeling plaats te laten vinden op dié onderdelen van het bouwplan waarin de eerdere vergunning niet voorziet, zoals de beoordeling van de stedenbouwkundige-architectonische detaillering en de toets aan redelijke eisen van welstand.

Tot slot, kan daarna – of gelijktijdig met – de technische uitwerking van het bouwplan volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) worden uitgewerkt. Of hiervoor een omgevingsvergunning (technisch) bouwactiviteit of melding bouwactiviteit vereist is, is afhankelijk van het feit of de bouwplannen voorzien in al dan niet gevolgklasse 1 bouwwerken (Wkb).

Op het jaarcongres Vereniging BWT Nederland gaf Henry een workshop over dit onderwerp. De presentatie kunt u hier downloaden.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.