Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Voortgang implementatie Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Met deze nieuwe wet is een belangrijke stap gezet naar een opener overheid. De Woo vergroot voor iedereen de toegang tot overheidsinformatie, bevordert de actieve openbaarmaking en actualiseert de regels voor openheid en openbaarheid. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeert de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Woo.

Rijksoverheid 8 juli 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De minister schrijft onder meer dat het kabinet aanvullende maatregelen neemt om de afhandeling van informatieverzoeken (Woo-verzoeken) te verbeteren. Het kabinet investeert al fors in het rijksbreed verbeteren van de informatiehuishouding met het generiek actieplan Open op Orde. Daarnaast moeten aanvullende maatregelen de afhandelingstermijn van Woo-verzoeken korter maken. Zo krijgen departementen extra hulp om ingewikkelde Woo-verzoeken af te kunnen handelen en wordt nieuwe ICT-tooling ingezet om zeer grote hoeveelheden informatie te kunnen doorzoeken, ontdubbelen en anonimiseren. Ook zijn er verschillende maatregelen in gang gezet om informatie aan de voorkant beter te kunnen bewaren, zodat het vinden van informatie aan de achterkant makkelijk wordt gemaakt. Tot slot zetten de departementen in op (verdere) uitbreiding van de capaciteit ten behoeve van de afhandeling van Woo-verzoeken. De minister benadrukt hierbij echter wel dat het om een complex probleem met verschillende oorzaken gaat en daarom niet van vandaag op morgen is opgelost.

Meer dan duizend overheidsorganen zullen hun informatie aan gaan bieden door middel van het gezamenlijke platform open.overheid.nl. Daarom is samen met departementen, uitvoeringsorganisaties en koepels van decentrale overheden (VNG, UvW, IPO) een implementatiestrategie uitgewerkt. Gefaseerd en stapsgewijs wordt met dit platform vanaf begin 2023 de komende jaren steeds meer informatie toegankelijk gemaakt. Per 1 mei 2022 maakt de Raad van State haar adviezen al openbaar via Adviezen - Raad van State. Het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding onder voorzitterschap van Ineke van Gent zal adviseren over de uitvoering van de Woo. De eerste twee leden van het Adviescollege zijn inmiddels bekend: Amma Asante (openbaar bestuur) en Martin Berendse (ICT en archiefwetenschap).

Tot slot informeert de minister beide Kamers over de uitvoering van verschillende toezeggingen die zijn gedaan. Zo geeft de minister aan dat vanaf 2023 in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) gerapporteerd zal worden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Medio september verwacht het kabinet de resultaten van een internationaal rechtsvergelijkend onderzoek te ontvangen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.