Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Verbetering luchtkwaliteit zet door

In vrijwel heel Nederland lagen in 2019 de berekende concentraties stikstofdioxide (NO2 Stikstofdioxide ) en fijnstof (PM10 fijnstof ) onder de Europese grenswaarden. Plaatselijk wordt de grenswaarde voor stikstofdioxide nog overschreden. Dit komt voornamelijk door druk verkeer in de binnenstad. Wel waren er minder overschrijdingen dan in 2018. Op enkele locaties in gebieden met intensieve veehouderijen worden de grenswaarden van fijnstof ook nog overschreden. Dit blijkt uit de rapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ).

RIVM 22 december 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De gemiddelde concentratie stikstofdioxide door verkeer is in Nederland in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. In het grootste deel van het land worden de grenswaarden gehaald, op een enkele straat in Amsterdam en Arnhem na. De daling komt vooral door schonere auto’s en maatregelen als milieuzones en autoluwe gebieden in de stad.

Op enkele locaties in gebieden met intensieve veehouderijen worden de grenswaarden van fijnstof nog overschreden. Dit zijn er wel minder dan in 2018, hoewel er meer veehouderijen in de berekeningen zijn meegeteld. De daling komt vooral omdat de achtergrondconcentraties zijn afgenomen.

De komende jaren zet deze daling naar verwachting door, zowel voor stikstofdioxide als voor fijnstof. Vermoedelijk wordt de bevolking gemiddeld minder blootgesteld aan deze stoffen. Mogelijk heeft de coronapandemie effecten op de concentraties stikstofdioxide en fijnstof en leidt deze tot iets lagere concentraties. Deze effecten zijn niet meegenomen in deze rapportage.

Luchtkwaliteit en gezondheid

Ook onder de grenswaarden is luchtverontreiniging nog schadelijk. Daarom is er beleid om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Schone lucht is belangrijk voor de volksgezondheid. Om dat te bereiken heeft de overheid in 2020 het Schone Lucht Akkoord (SLA) opgesteld. Hierin spreken de rijksoverheid, provincies en gemeenten met elkaar af de luchtkwaliteit in Nederland tot 2030 verder te verbeteren. Naar verwachting zal de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht dan ook de komende jaren verder dalen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de lucht en daarmee de gezondheid van de Nederlandse bevolking de komende jaren.

Download: Monitoringsrapportage NSL 2020. Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Rapport 2020-0164 Bijlage onderbouwing verkeer veehouderijen

Rapport 2020-0164 Bijlage bevolkingsgewogen gemiddelden per gemeente

Samenvatting

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken de overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd. Uit de monitoringsrapportage 2020 blijkt dat de luchtkwaliteit iets verder is verbeterd. In vrijwel heel Nederland liggen de concentraties stikstofdioxide en fijnstof in 2019 onder de Europese grenswaarden. Ook onder deze grenswaarden is luchtverontreiniging nog schadelijk. Daarom is er beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Uit de rapportage blijkt ook dat in een enkele straat in de binnenstad van Amsterdam en Arnhem de grenswaarde voor stikstofdioxide nog wordt overschreden. Er waren minder overschrijdingen dan in 2018.

De gemiddelde concentratie fijnstof in Nederland is in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. In het grootste deel van het land zijn de grenswaarden voor wegverkeer niet overschreden.

Op enkele locaties in gebieden met intensieve veehouderijen worden de grenswaarden van fijnstof ook nog overschreden. Dit zijn er wel minder dan in 2018, hoewel er meer veehouderijen in de berekeningen zijn meegeteld. De daling komt vooral doordat de gemeenten de gegevens over de veehouderij hebben verbeterd.

De komende jaren zet deze daling naar verwachting door, zowel voor stikstofdioxide als voor fijnstof. Naar verwachting wordt de bevolking gemiddeld minder blootgesteld aan deze stoffen. Het is moeilijk aan te geven in welk tempo dat zal gaan. Minder uitstoot door verkeer en veehouderijen helpen daarbij. Effecten van de coronamaatregelen zullen er ook zijn, maar daar is nog nu geen zicht op.

De kwaliteit van gegevens die overheden over wegverkeer en veehouderijen aanleveren, verbetert de laatste jaren sterk. Aandacht van alle overheden voor de kwaliteit van de data blijft nodig om een betrouwbaar beeld te kunnen geven van de luchtkwaliteit.

Schone lucht is belangrijk voor de volksgezondheid. Daarvoor zijn lagere concentraties luchtvervuilende stoffen nodig dan de Europese grenswaarden stellen. Om dat te bereiken heeft de overheid in 2020 het Schone Lucht Akkoord (SLA) opgesteld. Hierin spreken de rijksoverheid, provincies en gemeenten met elkaar af de luchtkwaliteit in Nederland tot 2030 verder te verbeteren.

Kamerbrief bij 11e monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2020

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.