Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Uitkomst recente debatten met de Tweede Kamer over de Omgevingswet

Op 15 maart 2022 heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) een commissiedebat met de Tweede Kamer gevoerd over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarin is de minister in gesprek gegaan over het belang van de Omgevingswet en welke stappen betrokken partijen zetten richting inwerkingtreding.

Aan de Slag met de Omgevingswet 15 april 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Daarnaast is ook kort vooruitgekeken naar het vervolg na inwerkingtreding. Vervolgens heeft op dinsdag 5 april 2022 het zogeheten plenaire tweeminutendebat plaatsgevonden. En is tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer op dinsdag 12 april 2022 gestemd over de moties die zijn ingediend bij het tweeminutendebat. De uitslag is hier terug te vinden.

Parlementair proces

Na het starten van een zogenoemde ’voorhangprocedure’ bepalen de Kamers zelf of en hoe zij het voorgehangen besluit willen behandelen. In dit geval gaat het om het Koninklijk Besluit met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. Een van de moties die werd aangenomen was het instemmen met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023.

De Eerste Kamer heeft afgelopen week de inbreng geleverd voor het stellen van vragen via een schriftelijk overleg. Na de beantwoording hiervan bepaalt de Eerste Kamer opnieuw welk proces zij verder wil volgen. Dat kan bijvoorbeeld het voeren van een debat zijn met de minister van VRO.

Via voortgangsbrieven, monitoringsrapportages en de beantwoording van schriftelijke vragen worden de Eerste en Tweede Kamer doorlopend geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet en algemene ontwikkelingen. Onderdeel hiervan is de stand van zaken van de gedane toezeggingen en aangenomen moties.

Belangrijk startmoment

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een belangrijk startmoment. Vanaf dan wordt de wet in de praktijk toegepast. Ook na 1 januari 2023 is er nog veel werk aan de winkel en blijven we met alle betrokken partijen gezamenlijk werken aan verbeteringen. Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht en het DSO-stelsel worden na inwerkingtreding gemonitord om de doelen van de wet te halen en de beoogde veranderingen door te voeren.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.