Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Resultaten IBAT-testen december 2021 en januari 2022 beschikbaar

In opdracht van de koepels van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk heeft het Interbestuurlijk Acceptatieteam (IBAT) in december 2021 en januari 2022 testen uitgevoerd in en met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De resultaten van deze testen zijn nu gepubliceerd.

Aan de Slag met de Omgevingswet 8 april 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Interbestuurlijke acceptatietesten

Gedurende het jaar toetst het Interbestuurlijke acceptatie team (IBAT) periodiek de ontwikkeling van het DSO-LV. Elke 6 à 7 weken test het team de opgeleverde functionaliteiten. Dit zijn zogenoemde end-to-endprocestesten waarbij getest wordt op de processen van de verschillende overheden.

Het IBAT toetst de functionaliteit van het DSO-LV aan de eisen in het Globaal Programma van Eisen (GPvE) die minimaal nodig zijn om het DSO-LV in werking te laten treden. Overheden in het land voeren, onder regie van de koepelorganisaties, de testen uit.

Op het moment dat het basisniveau en het inwerkingtredingsniveau (IWT-niveau) van de functionaliteit van het DSO-LV is bereikt, brengt het IBAT een advies uit over de bestuurlijke acceptatie van het DSO-LV aan de koepels van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Omdat het IWT-niveau nog niet is bereikt, brengt het IBAT nu nog geen advies uit over acceptatie.

Daarnaast rapporteert het IBAT bij de koepels over andere zaken die niet direct met het testen van de functionaliteit te maken hebben. Zo is in december de belastbaarheid van het DSO-LV getest. Een uur lang diende een aantal testers meer dan 150 verzoeken in via het DSO-LV. Met succes: het DSO-LV kon dit grote aantal verzoeken tegelijkertijd zonder problemen aan.

Testen december 2021 en januari 2022

Aan de testrondes van december en januari deden de volgende overheidspartijen mee:

  • provincies: Utrecht, Overijssel, Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Flevoland

  • gemeenten: Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Haarlemmermeer, Utrecht, Waalre

  • waterschappen: Vallei en Veluwe, Rivierenland, De Dommel, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Amstel, Gooi en Vecht (AGV) / Waternet, Rijnland, Aa en Maas

  • omgevingsdienst: RUD Utrecht

  • Rijk: Ministerie van Defensie (testen van de VTH-keten), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Een overzicht van alle bevindingen vindt u in:

Bevindingenverslag IBAT-testronde 6-10 december 2021

Bevindingenverslag IBAT-testronde 17-28 januari 2022

Bevindingen bij het testen

Ook in deze testronden bleek eens te meer dat het goed inzetten van het DSO voor de dienstverlening een leerproces is voor overheden. Testen en oefenen in de praktijk zijn nodig om te begrijpen hoe het DSO werkt. Omdat overheden nog weinig echt testen en oefenen, verloopt het testen vaak nog moeizaam. Overheden hebben bijvoorbeeld leertijd nodig om toepasbare regels zo te formuleren en te koppelen in het Omgevingsloket dat burgers en bedrijven de vragenbomen begrijpen. Pas als overheden de werking van het loket goed begrijpen, kunnen ze er in de dienstverlening optimaal gebruik van gaan maken.

In de januari-ronde zijn er veel kleine bevindingen gedaan. Bij zowel de landelijke voorziening van het DSO als de content (zoals vragenbomen en toepasbare regels) en lokale software. De vele kleine bevindingen tezamen hebben invloed op hoe de gebruiker het digitale stelsel ervaart.

Grotere constateringen zijn er ook in januari. Zo bleken plannen die al in het DSO zitten, niet meer gewijzigd te kunnen worden als het document niet meer valide was volgens een nieuwe (huidige) standaard.

In de testronde van december ondervond een aantal provincies en waterschappen problemen met het publiceren van omgevingsverordeningen. Dit heeft vooral te maken met het aanleveren en verwerken van plannen met heel veel geometrische bestanden in de landelijke voorziening van het DSO. Dit is een bekend probleem. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht Oplossingen voor uploaden van veel geo-bestanden in DSO.

Aanbevelingen van het IBAT

Het IBAT vraagt aandacht voor het delen van kennis over de werking van DSO, de verstoringen die optreden en hoe deze worden opgelost. Meer en betere kennisdeling kan zorgen voor een kortere leercurve bij leveranciers, overheden en operationeel beheerorganisaties (OBO’s).

Ook doet het IBAT de aanbeveling om de beheerprocessen te verbeteren en zo foutmeldingen te voorkomen.

Verder roept het IBAT de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen op om te investeren in kennis bij de betreffende overheden over de begrijpelijkheid van toepasbare regels.

Bekijk voor alle aanbevelingen het testrapport van december en van januari

Aanpak van fouten, verstoringen en wensen

Tijdens het testen melden de deelnemende overheden fouten, verstoringen of wensen via een formulier. Na een eerste analyse worden de meldingen doorgezet naar de ontwikkelpartij die verantwoordelijk is voor de software waar de melding over gaat. Soms lossen zij de meldingen direct op. Soms worden de meldingen geagendeerd voor het volgende programma increment (PI). En soms worden ze als wens op de backlog gezet. Het IBAT heeft hier verder geen inzicht in.

Volgende IBAT-testen

Tussen 14 maart en 25 maart 2022 heeft weer een IBAT-testperiode plaatsgevonden, de resultaten hiervan zijn nog niet beschikbaar.

Gemeenten, waterschappen, provincies en rijkspartijen worden uitgenodigd deel te nemen aan IBAT-ketentesten. Door deze testen wordt de hele keten beproefd en wordt veel ervaring opgedaan om te werken met het DSO.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.