Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Reacties andere organisaties en politieke partijen op Rijksbegroting 2024

Hoe reageren andere partijen op de kabinetsplannen voor 2024? Aedes maakte een overzicht.

Aedes 19 september 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Woonbond: Verhoging huurtoeslag enige lichtpuntje

Het kabinet had met meer plannen moeten komen dan alleen het verhogen van de huurtoeslag. Om de wooncrisis aan te pakken is meer nodig. Ondanks dat er verkiezingen aankomen en het kabinet vertrekkend is, had het met meer plannen moeten komen. De wooncrisis is een aanslag op de bestaanszekerheid van mensen. De oorzaak kan aangepakt worden door met woningcorporaties aanvullende prestatieafspraken te maken die leiden tot lagere huren, nieuwe betaalbare woningen en het versnellen van de verduurzaming.

Bouwend Nederland: Opnieuw mooie woorden, maar het blijft wachten op resultaten!

De intenties die de regering uitspreekt zijn, net als in vorige jaren, prachtig. Maar helaas bieden ze onvoldoende oplossingen voor de problemen van ons land. Te veel mensen hebben geen passende woning, duurzaam opgewekte energie kan niet op het net en bereikbaarheid staat onder druk. Als we de goede en betaalbare huizen willen bouwen, als we ons elektriciteitsnet willen versterken om zo de klimaatdoelen te halen, en als we de infrastructuur veilig willen houden dan moet het kabinet vooral overgaan tot uitvoering. Dus minder praten en meer doen.

Energie-Nederland: Snelheid en concrete plannen nodig om doelen te halen

De energiesector wil voortgang maken maar mist de focus op haalbare uitvoeringsplannen die snel veel CO2 uitstoot reduceren. De klimaatdoelen van 2030 staan voor de deur, snelheid is hard nodig. Dus versnel vergunningprocedures, verzwaar infrastructuren, benut de bestaande elektriciteitsnetten slim, schaf de salderingsregeling af, versnel de gaswinning op de Noordzee en stel een concreet doel vast voor elektrificatie in de industrie. Zorg dat wetten worden geschreven én vastgesteld zodat infrastructuur snel wordt aangelegd.

VNO-NCW: Onzekere economische situatie vraagt politieke zelfbeheersing

De economische situatie is uiterst onzeker. Als één van de weinige EU-landen krimpt in Nederland de economie en zien we stilvallende investeringen en hardnekkige inflatie. Ondernemers zien de kosten opstapelen waardoor de winstgevendheid onder druk staat. Daarom is het goed dat het demissionaire kabinet, anders dan voorgaande jaren, de lasten voor ondernemers nu niet zwaar verhoogt. Ook is het goed dat investeringsregelingen worden verruimd om (groene) investeringen te stimuleren.

NVM: (Woon)crises vragen om integrale aanpak

De wooncrisis raakt ons allemaal. Er komen nauwelijks nieuwe huizen bij. Het stikstofprobleem is hardnekkig. In het commercieel onroerend goed stapelen de maatregelen zich op. De NVM wil voorkomen dat de crisis zich verder verdiept. Niemand wil dat straks een miljoen mensen zoeken naar een geschikte woning. Zonder ingrijpen blijven we van (woon)crisis naar (woon)crisis gaan. Een integrale en langjarige aanpak is nodig. De NVM vindt een nieuw ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) daarom een goed idee.

ANBO: Zelfredzaamheid, geschikte woningen en digitale innovatie

Het woningtekort is afgelopen jaar opgelopen tot 4,8%. De vraag naar woningen blijft stijgen. Daarom zijn er veel extra woningen nodig: Het kabinet trekt in 2024 € 345 miljoen uit voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO). Dit geld gaat onder andere naar nieuwe woningen voor ouderen en een subsidie om jongeren en ouderen samen te laten wonen in geclusterde woonvormen.

Neprom: Woningbouw lijdt onder ‘beleidsarme’ begroting.

We zijn teleurgesteld dat doortastend beleid op het vergroten van de woningproductie uitblijft en voorzien ontslagen in de bouw en een verder oplopend woningtekort als gevolg. Volgens de ontwikkelaars stevent de woningmarkt op een ramp af, met omvangrijke ontslagen in de bouw en een verder oplopend woningtekort, met alle nadelige gevolgen van dien voor de woningzoekenden.

Unie van Waterschappen: Kansen voor versnelling natuurherstel

Voor de transitie van het landelijk gebied en het oplossen van de stikstofproblematiek lijkt te weinig geld beschikbaar. De Unie van Waterschappen ziet desondanks mogelijkheden om op de korte termijn natuur te herstellen en de landbouw toekomstperspectief te geven met waterbeheermaatregelen.

Vereniging Eigen Huis: Verlaag energiebelasting om lasten betaalbaar te houden

Verlaag de energiebelasting. Daarnaast moet er een noodplan komen voor het geval de energieprijzen weer stijgen. Voortzetting van het Tijdelijk Noodfonds Energie voor lagere inkomens is goed, maar het ontbreekt aan een noodplan voor middeninkomens als de energieprijzen weer flink gaan stijgen. Daarom wil de vereniging dat de grens van het noodfonds wordt verruimd en de energiebelasting in de eerste schijf wordt verlaagd.

IPO: Houd de vaart erin, aan de slag!

De provincies zijn blij dat dit demissionaire kabinet onverminderd ambitieus is ten aanzien van het bouwen van nieuwe woningen, de energietransitie en de inrichting van het landelijk gebied met aandacht voor natuur, landbouw en stikstof. De provincies staan klaar om vanuit hun verantwoordelijkheid bij te dragen aan deze belangrijke opgaven. In partnerschap lossen we de grote uitdagingen op. De urgentie is hoog. De provincies willen doorpakken met de uitvoering van hun plannen ook in een periode waarin het kabinet demissionair is.

VNG: Structurele oplossing voor alleenverdienende huishoudens

Gisteren werd bekend welke structurele oplossing er is voor alleenverdienende huishoudens. VNG heeft gepleit voor een structurele oplossing voor deze groep. Het is positief dat het demissionaire kabinet deze oplossing voor de Eenverdienersproblematiek uitwerkt. Gemeenten pakken ook hun verantwoordelijkheid.

Politieke partijen

Christen Unie - We weten dat mensen zich zorgen maken. Of ze rustig kunnen bestaan, of ze goed kunnen zorgen voor geliefden. Juist daarom is het tijd voor verandering. De samenleving is nu aan zet. De markt is niet de oplossing voor tal van problemen. En van de weeromstuit alles van de overheid verwachten is veel te maakbaar. Ik vind dat de overheid de samenleving op waarde moet schatten. Bouwen met elkaar én voor elkaar. We staan aan de vooravond van een omslag.

SP - Het is onacceptabel dat kabinet armoede laat toenemen. Het aantal mensen in armoede stijgt volgend jaar opnieuw. Wij willen structurele oplossingen, zodat mensen beter rond kunnen komen. Een minimumloon van € 16, afschaffen van het eigen risico, goedkopere boodschappen en openbaar vervoer en een lagere energierekening. Dit betalen we door de winsten van grote bedrijven eerlijk te belasten, net als de superrijken.

SGP - Geef middeninkomens en eenverdieners meer koopkracht. Door eigen toedoen moet Rutte IV de hand op de knip houden en dat is pijnlijk voor middeninkomens en eenverdieners. Noodgedwongen door eerdere hoge uitgaven, moet het kabinet nu matigen. Middeninkomens krijgen maar amper een plusje in de koopkracht. Daarnaast groeit opnieuw de kloof tussen één- en tweeverdieners. Pijnlijk en onterecht.

PVV - Zijn zeer teleurgesteld over de Miljoenennota 2024. Het kabinet besteedt volgend jaar ruim €7 miljard aan asiel en immigratie en slechts 2 miljard aan de koopkracht voor Nederlanders. Steeds meer mensen, werkenden en niet-werkenden, van minima tot modaal, hebben de grootste moeite om rond te komen. In plaats van miljarden te besteden aan klimaat en stikstof, investeert de PVV in de bestaanszekerheid en koopkracht.

PvdD - Van achterhoedegevecht naar radicale veran­de­ring. We staan op een kantelpunt naar grote veranderingen op het terrein van dieren, klimaat, natuur en milieu. Jarenlang hebben conservatieve krachten zoals de agrolobby, gevestigde belangenpartijen en politici zich daartegen verzet. Zij bagatelliseerden de grote problemen zoals de klimaat- en natuurcrisis.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.