Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Reactie Prinsjesdag 2021

Vanwege de demissionaire status van het kabinet, was vooraf al duidelijk dat we op deze Prinsjesdag geen grote nieuwe plannen hoefden te verwachten. Maar ondanks de opnieuw sobere viering van Prinsjesdag, maakten juist die demissionaire status en de vastgelopen formatie, in relatie tot de grote opgaven die er zowel landelijk als regionaal zijn, de Troonrede niet minder belangrijk.

Provincie Drenthe 22 september 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Koning Willem-Alexander begon met een opsomming van de grote binnenlandse opgaven, met voorop uiteraard de coronacrisis. Ook de toegankelijkheid van de woningmarkt, de stikstofuitstoot, de sociale zekerheid en de klimaatverandering kwamen aan bod.

Natuurlijk past het een demissionair kabinet om terughoudend te zijn met het voorstellen van oplossingen. Maar juist het ontbreken van concrete voorstellen hoe de problemen aan te pakken, maakt het moeilijk om in te schatten wat de plannen voor Drenthe betekenen.

Woningnood

De overspannen woningmarkt, is hét item van dit moment – hoe zorgen we met elkaar voor betaalbare woningen voor iedereen, met in het bijzonder aandacht voor starters. De urgentie die we voelen op het thema, zien we niet expliciet onderschreven in de plannen van het demissionaire kabinet. Het miljard dat is toegezegd voor extra nieuwbouw, is een druppel op de gloeiende plaat. Investeren is noodzakelijk, waarbij het aanpassen van spelregels minstens zo belangrijk is zodat ook projecten in Drenthe in aanmerking komen voor een impuls. In de afgelopen periode hebben we in Drenthe laten zien dat door samen te werken, onze schaalgrootte juist een succesfactor is. We zijn dan ook erg benieuwd naar de nadere uitwerking van het kabinet op een vervolg van de woningbouwimpuls.

Stikstofcrisis

‘De vermindering van de stikstofuitstoot is en blijft één van de grote binnenlandse thema’s.’ Deze stevige opening zien we niet vertaald in de extra stappen die het demissionair kabinet gaat zetten.

Het belang van de natuur, biodiversiteit en de verminderen van stikstof is benadrukt. Waarbij een goed toekomstperspectief voor onze boeren en een vitaal platteland geboden moet worden. De in de troonrede genoemde maatregelen zoals de opkoopregeling bieden hierbij in onze ogen niet alleen de oplossing. Daarom zet Drenthe juist ook in op innovatie, zoals het programma Duurzame Melkveehouderij.

Naast het toekomstperspectief voor boeren, werd benadrukt dat infrastructurele projecten, woningbouw en economische ontwikkeling mogelijk moeten blijven. Dit onderstreept de integraliteit van de aanpak van stikstof. In de Drentse stikstofaanpak staat gezamenlijkheid dan ook voorop, zo zijn wij aan de bestuurlijke stikstoftafel in gesprek met de verschillende sectoren.

Er ontbreken extra en noodzakelijke stappen die het demissionaire kabinet in de stikstofopgave wil zetten en de daarbij aanvullende middelen om met elkaar weer vooruit te kunnen. Stilstand betekent in deze opgave letterlijk achteruitgang.

Druk op de ruimte

De grote maatschappelijke opgaven voor Drenthe moeten een plek krijgen in ons landschap: ruimte voor zonneparken en windmolens, nieuwe woningen, de natuuropgave, aanpassing aan klimaatverandering en voor de verduurzaming van de landbouw. Onze inzet is dat deze veranderingen met ruimtelijke kwaliteit plaatsvinden, zodat ons landschap aantrekkelijk en herkenbaar blijft.

In Drenthe heeft iedere vierkante meter een bestemming. De grondprijzen zijn hier relatief laag. De aangekondigde extra subsidie voor duurzame energie kan helpen om de afspraken die zijn gemaakt in de Regionale Energiestrategie (RES) Drenthe tijdig te realiseren. Deze extra subsidie, in combinatie met relatief goedkope grond, maakt onze provincie in potentie aantrekkelijk voor ontwikkelaars van zonneparken. Wij houden echter strikt vast aan de ambitie vastgelegd in de RES.

Deze opgaven vragen een gedegen afweging als het gaat om het gebruik van onze ruimte. Ruimte, landbouw en natuur vormen het DNA van onze provincie en dat willen we graag zo houden.

Mobiliteit

Waar in vorige jaren bereikbaarheid en het verbeteren van infrastructuur vaak hoog op de agenda stonden, is het demissionaire kabinet op dat gebied uitermate terughoudend. De Koning benoemde in één adem dat het nodig is om te werken aan perspectief voor infrastructuur en woningbouw, maar het is onduidelijk of dat hetzelfde perspectief is als wat we als noordelijke overheden hebben geschetst in de Bouwstenen voor het Noordelijk Deltaplan.

Klimaat

Het was misschien voor het kabinet een onvermijdelijk besluit na de uitspraak in de Urgenda-zaak, maar we zijn blij met de erkenning dat we extra moeten investeren in klimaat en duurzame energie. Een aantal miljarden trekt het kabinet uit, dat is een noodzakelijk begin. Daarmee gaan we er van uit dat er eindelijk een SDE-subsidieregeling voor waterstofproductie komt. Daar zitten we in Noord-Nederland al geruime tijd op te wachten. Ook zijn er middelen voor gemeenten om de nieuwe fase van de regionale energiestrategie (RES) vorm te geven. Die transitie moet vooral in de regio uitgevoerd worden en het is bovendien bij uitstek mensenwerk. Dat kost een hoop extra inzet bij gemeenten. Eén van de grootste problemen bij de energietransitie op dit moment is de netcapaciteit. Dat vraagt om grote investeringen. Het kabinet trekt € 1,4 miljard euro uit voor energie-infrastructuur. Daarmee zal hopelijk de uitbreiding van de netcapaciteit, maar ook de waterstofleiding door Nederland een stap dichterbij komen.

Wat achterblijft is geld voor klimaatadaptatie. Ook de gevolgen van klimaatverandering vragen soms om een ingrijpend andere inrichting van onze leefomgeving en meer ruimte voor water. Die rekening komt vroeg of laat op ons bordje.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.