Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Provincie Drenthe vraagt € 445 miljoen om te kunnen starten met het Nationaal Programma Landelijk Gebied

Het college van Gedeputeerde Staten heeft maatregelpakketten voor water, natuur en landbouw ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De eerste versie maatregelpakketten is in juli 2023 ingeleverd. Na een reactie en advies van het ministerie zijn de vier maatregelpakketten herschreven naar twee maatregelpakketten: een gebiedsgerichte (water, natuur en grond) en een generiek maatregelpakket (landbouw). Met het inleveren van de maatregelpakketten vraagt de provincie € 445 miljoen aan het Rijk voor het werken aan de doelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Provincie Drenthe 26 maart 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Een gebiedsgerichte en een generiek maatregelpakket

Het gebiedsgerichte maatregelpakket omvat maatregelen voor natuur, water en grond per deelgebied. Dit zijn grotendeels maatregelen die aansluiten op bestaande projecten voor water en natuur. Projecten van waterbedrijven en waterschappen zijn hieraan toegevoegd. Voor het gebiedsgerichte pakket wordt een bedrag van € 112 miljoen aan het Rijk gevraagd.

Het generieke maatregelpakket Landbouw bevat onder andere maatregelen voor de doorontwikkeling van een Kritische Prestatie Indicator (KPI) voor boeren. Hiermee wordt gestimuleerd dat boeren (nog meer) gaan bijdragen aan duurzame landbouw. Boeren kunnen van deze regeling gebruikmaken en ontvangen dan een stimuleringsvergoeding als ze duurzame oplossingen toepassen in hun bedrijf. Ook vragen we geld aan voor ondersteuning van investeringen en managementmaatregelen, coaching en bijvoorbeeld de agro-agenda. Het generieke pakket omvat een aanvraag voor € 333 miljoen euro. In totaal vraagt de provincie hiermee € 445 miljoen aan.

Voorlopige beoordeling maatregelpakketten

De afgelopen maanden heeft het ministerie van LNV een beoordeling gegeven op de eerste versie maatregelpakketten die de provincie in juli 2023 heeft ingeleverd. Hieruit volgde een positieve beoordeling voor Drenthe van € 131 miljoen. Van dit bedrag is circa € 119 miljoen bestemd voor de maatregelen duurzame landbouw (generiek) en circa € 12 miljoen voor natuur, grond en water (gebiedsgericht). Het is nog onzeker of de provincie Drenthe deze middelen (deels of geheel) daadwerkelijk ontvangt. De definitieve beoordeling en toekenning van gelden vindt nog plaats op basis van de verbeterde maatregelpakketten. Het Rijk neemt hier waarschijnlijk voor de zomer een voorlopig besluit over.

Stapsgewijs starten

Er is nog geen vastgesteld Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), geen landbouwakkoord en ook nog geen Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG). Het Rijk stelt daarom geld beschikbaar voor maatregelpakketten om in deze periode van onduidelijkheid en onzekerheid toch stappen te zetten en voortgang te bewaren. Gedeputeerde Jisse Otter: ‘We kiezen ervoor om, ondanks de onzekerheden, door te gaan en aanspraak te doen op geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. De maatregelen in de pakketten zijn relatief snel uitvoerbaar (binnen drie jaar), dit is een voorwaarde die is gesteld aan de maatregelpakketten. We starten daarom stapsgewijs met mogelijkheden die we op korte termijn kunnen uitvoeren en op basis van wat we nu weten en kunnen overzien.’

Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG)

De provincie wil een toekomstbestendig en gezond Drents landelijk gebied voor haar inwoners. Hierin zijn landbouw, natuur en schoon en voldoende water van groot belang. De provincie gelooft in mogelijkheden om dit in samenhang te ontwikkelen. De aanpak voor het behalen van de wettelijke doelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied wordt in het Drents Programma Landelijk Gebied uitgewerkt. In juli 2023 is een concept DPLG naar het ministerie van LNV gestuurd. De adviezen die hierop van het ministerie zijn ontvangen, worden meegenomen in de verdere uitwerking. De komende periode gaat de provincie samen met partners het DPLG verder uitwerken. Naar verwachting is de definitieve versie van het DPLG gereed in het voorjaar van 2025. De gebiedsprocessen waarmee we uitvoering kunnen geven aan het Drents Programma Landelijk Gebied zullen starten na de vaststelling van het DPLG vanaf 2025. Het een en ander is wel onder voorbehoud en afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de kabinetsformatie en eventuele toegekende financieringen door het Rijk.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER

Teensma, Mischa