Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Planning (TAM-IMRO), omzetting naar STOPTPOD en monitoring

Belangrijke informatie voor het bepalen van je strategie voor ontwikkelingen op korte termijn:

8 november 2023

Blog

Blog

Artikel 11.1, tweede lid van het Besluit elektronische publicaties (Bep) biedt de mogelijkheid om voor omgevingsplannen gebruik te maken van de techniek zoals we die voor bestemmingsplannen kennen.

Deze regeling is bedoeld om een bestuursorgaan dat nog niet beschikt over software voor de elektronische vormgeving en inrichting van een besluit op grond van de Omgevingswet en voor de aanlevering van het besluit voor publicatie overeenkomstig vorenbedoelde standaarden, nog enige tijd gebruik kan maken van de software die onder de Wet ruimtelijke ordening wordt gebruikt voor vormgeving overeenkomstig de zogenoemde IMRO-standaarden.

Inmiddels is bekend hoe lang van deze tijdelijke alternatieve maatregel gebruik kan worden gemaakt.

In het Bep is voorzien dat TAM-IMRO tot maximaal een jaar na inwerkingtreding van de Ow te laten gelden. Het bericht op IPLO van19 oktober 2023 geeft aan dat voor het uitfaseren van TAM's en dus ook voor TAM-IMRO een planning is vastgesteld.

TAM-IMRO voor omgevingsplannen kan tot maximaal 1 jaar na inwerkingtreding – dus maximaal tot en met 31 december 2024 – worden gebruikt.

Lopende procedures kunnen worden afgerond onder de voorwaarde dat het ontwerp uiterlijk 31 december 2024 ter inzage is gelegd.

Uiterlijk vóór 2032 moeten omgevingsplannen worden omgezet naar STOP/TPOD. Dit vloeit voort uit de wetgeving ten aanzien van de overgangstermijnen. Het uiteindelijk omzetten is noodzakelijk om tot één digitale geconsolideerde regeling te komen.

En wat nu als de uitvoeringspraktijk nog niet klaar is voor STOP/TPOD na 31 december 2024?

Minister De Jonge (BZK) heeft een aantal toezeggingen gedaan aan de Eerste Kamer met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet in de brief van 30 oktober 2023 (Kenmerk 2023-0000656374).

De Jonge benadrukt in deze brief dat het “van groot belang is dat we het proces tot aan inwerkingtreding, maar zeker ook daarna, nauwgezet en samen met de bevoegde gezagen en het bedrijfsleven volgen, en waar nodig bijsturen dan wel extra ondersteuning bieden.” In de voortgangsbrieven van het 2e en 4e kwartaal van 2024 zal De Jonge ingaan op het gebruik van TAM’s door bevoegd gezagen en in overleg met de bestuurlijke partners bezien wat het juiste moment is om de TAM’s uit te faseren. De Jonge hecht eraan te herhalen dat “Het langer dan nu voorzien in de lucht houden van deze TAM’s een negatief effect heeft op de te realiseren maatschappelijke baten en ook op de werklast voor de bevoegde gezagen.”

Wie weet wordt de planning zoals die sinds 19 oktober op de site van IPLO staat nog gewijzigd.

bronnen:

Planning uitfaseren tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM)

Brief met toezeggingen n.a.v. het mondeling overleg Omgevingswet 24 oktober 2023

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.