Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Per 1 juli: budget voor regio-samenwerking warmtetransitie

Regio’s kunnen vanaf 1 juli financiële ondersteuning aanvragen om regionale samenwerking bij de uitvoering van de warmtetransitie te organiseren. Als het aanvraagformulier beschikbaar is, informeren we u hierover via het VNG-forum Klimaat.

VNG 2 juni 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Inkoop kennis en capaciteit 

Met de Regeling specifieke uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie kan de regio onder meer (specialistische) kennis en capaciteit inkopen die bij meerdere gemeenten kan worden ingezet. Volgens de VNG vergroot dit de kansen voor gemeenten om op de huidige krappe arbeidsmarkt de benodigde expertise te vinden en zorgt het ervoor dat de middelen efficiënt en doelmatig worden ingezet.

Regionale afstemming en uitwisseling

De specifieke uitkering is bedoeld voor alle activiteiten die de regionale samenwerking binnen de warmtetransitie, de transitievisie warmte en uitvoeringsplannen ondersteunen. De uitkering kan bijvoorbeeld ook worden ingezet om regionale afstemming en uitwisseling te faciliteren tussen gemeenten onderling en met stakeholders, zoals netbeheerders en grote vastgoedbezitters die regionaal werken. 

1 aanvraag per jaar

De regeling gaat open op 1 juli 2023. Vanaf die datum kunnen regio’s tot en met 2025 1 keer per jaar een aanvraag indienen. Het uitgangspunt is dat gemeenten samenwerken in het regioverband van de RES, dat zij gezamenlijk een budgethouder aanwijzen, een regiocoördinator aanstellen en een regionaal afstemmingsoverleg organiseren. 

Verdeling budget per regio

Naast een basisbedrag is de hoogte van het budget vastgesteld op basis van het aantal gemeenten en het aantal inwoners binnen een regio. De verdeling per regio is opgenomen in de regeling. De werkzaamheden moeten uiterlijk op 1 januari 2027 zijn afgerond.

Bijlage

 Regeling specifieke uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.