Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Overgangsrecht wijziging Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

In het kader van de evaluatie van de Natuurschoonwet 1928 (NSW) is op 11 september 2020 het besluit tot wijziging van het Rangschikkingsbesluit NSW gepubliceerd. Het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2021 omvat onder meer een voorstel tot wijziging van de NSW. Deze wijziging ziet op de situatie dat niet meer wordt voldaan aan de instandhoudingseis als gevolg van de gewijzigde rangschikkingscriteria.

Kolk, Chantal
22 september 2020

Artikelen

Artikelen

Aanpassing Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

Het Rangschikkingsbesluit NSW bevat de voorwaarden waaraan landgoederen moeten voldoen om te kunnen worden aangemerkt als NSW-landgoed. Per 1 januari 2021 wordt het Rangschikkingsbesluit aangepast. Doel van de aanpassing is dat het natuurschoon op landgoederen meer robuust en gewaarborgd is. Het nieuwe rangschikkingsbesluit kent zowel verruimingen als aanscherpingen ten aanzien van de huidige regeling.

Overgangsrecht

In het besluit van 11 september 2020 tot wijziging van het Rangschikkingsbesluit NSW is overgangsrecht opgenomen ten aanzien van onroerende zaken die aan de op 31 december 2020 geldende voorwaarden voldoen om als landgoed te worden aangemerkt, maar niet aan de per 1 januari 2021 in het Rangschikkingsbesluit NSW opgenomen voorwaarden. Voor deze onroerende zaken blijven nog maximaal 10 jaar de huidige voorwaarden gelden.

Het overgangsrecht is echter niet van toepassing indien het landgoed een andere eigenaar krijgt, behalve als het wordt verkregen door vererving of een verdeling van een gemeenschap of nalatenschap. Daarnaast vervalt het overgangsrecht vanaf het moment dat een perceel aan het landgoed wordt toegevoegd. Tot slot vervalt het overgangsrecht wanneer het landgoed niet meer voldoet aan de voorwaarden van het Rangschikkingsbesluit die gelden tot en met 31 december 2020.

Landgoedeigenaren die in het verleden een beroep hebben gedaan op de fiscale faciliteiten van de NSW met daaraan verbonden een instandhoudingseis (overdrachts-, schenk- en/of erfbelasting) kunnen hierdoor met een naheffing worden geconfronteerd.

In het voorstel tot wijziging van de NSW is overgangsrecht opgenomen voor de situaties waarin niet meer aan de instandhoudingseis wordt voldaan doordat de onroerende zaken als gevolg van de wijziging van het Rangschikkingsbesluit NSW niet meer voldoen aan de voorwaarden om als landgoed te worden aangemerkt door het verstrijken van de overgangstermijn in het Rangschikkingsbesluit of doordat de onroerende zaak -anders dan door vererving of ten gevolge van de verdeling van een gemeenschap of nalatenschap- een andere eigenaar krijgt.

De fiscale gevolgen van het niet langer voldoen aan de instandhoudingseis worden voor die situaties buiten werking gesteld voor het deel van de onroerende zaak dat niet meer voldoet aan de nieuwe voorwaarden om als landgoed te worden aangemerkt. Een eventuele bezitseis (verbonden aan een genoten vrijstelling van schenk- en/of erfbelasting) blijft echter wel van toepassing. Dit geldt ook voor het deel waarvoor de instandhoudingseis op grond van het overgangsrecht is vervallen.

Artikel delen

Reacties

Geef een reactie