Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Omgevingsverordeningen Noord-Holland maken ruimte voor duurzame energie

Gedeputeerde Staten hebben 2 omgevingsverordeningen vastgesteld: de aangepaste Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 en de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Holland 2022.

Provincie Noord-Holland 12 januari 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Grootste verandering is dat de afspraken uit de Regionale Energie Strategieën (RES’en) bepalend zijn als het gaat om de mogelijkheden voor windturbines op land. Noord-Holland maakt daarmee ruimte voor de energietransitie. Beide verordeningen zijn opgesteld ter voorbereiding op de inwerkingtreding van Omgevingswet.

Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, Cees Loggen: “Noord-Holland heeft afgelopen tijd hard gewerkt aan het zich klaarmaken voor de landelijke Omgevingswet. Door deze wet moeten alle regels in Nederland eenvoudiger en zo toegankelijker worden voor een ieder. Dat hebben wij gedaan met onze Omgevingsverordeningen. Waar vroeger initiatiefnemers van een project 21 provinciale regels moesten vergelijken, is het nu teruggebracht naar 1. Dat hebben we niet alleen gedaan: vele inwoners, organisaties en gemeenten hebben daar een bijdrage aan geleverd. Van onze gezamenlijke inspanningen plukken alle Noord-Hollanders de vruchten. Daar ben ik trots op!”

Omgevingswet uitgesteld

Oorspronkelijk zou de landelijke Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treden. Tegelijkertijd zou de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (OV NH2022) gaan gelden. Daarmee worden de provinciale regels in lijn gebracht met de Omgevingswet. Maar omdat de Omgevingswet van Rijkswege werd uitgesteld, is automatisch ook de inwerkingtreding van de OV NH2022 uitgesteld.

Om toch duidelijkheid te scheppen voor gemeenten, initiatiefnemers en bewoners over de randvoorwaarden voor het opwekken van windenergie op land, werd de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (OV NH2020) gedeeltelijk aangepast. Naar aanleiding van de reacties op beide ontwerpverordeningen zijn enkele kleine aanpassingen gedaan. Daarnaast is de toelichting op de regels voor wind op land verhelderd.

Afspraken in RES’en leidend in verordeningen 2020 en 2022

Zowel in de OV NH2022 als in de 1e partiële herziening van de OV NH2020, is opgenomen dat de afspraken gemaakt in de RES’en leidend zijn voor het onderdeel wind op land. Dat betekent dat de nu geldende bovenwettelijke maatregelen voor wind op land komen te vervallen. De belangrijkste regels die vervallen zijn de 600 meter afstandseis tot gevoelige bestemmingen, de drie op een lijn-eis en de maximale ashoogte van 120 meter. Het verbod op windturbines in Noord-Holland Noord en het verbod ‘tenzij vergunning’ voor Noord-Holland Zuid vervallen ook.

Daarvoor in de plaats komt een ‘instructieregel’ voor gemeenten. Buiten de RES-zoekgebieden zijn kleine windturbines (tot 15 meter) op agrarische bouwpercelen toegestaan en mogen bestaande windparken worden vervangen of vernieuwd. Ook wordt onder voorwaarden toegestaan om zon en wind te realiseren in erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, zoals de Stelling van Amsterdam. Bij nieuwe ontwikkelingen moet altijd gekeken worden naar alle bestaande regels in het gebied; dat kan namelijk variëren van één tot meerdere.

Milieu- en natuurtaken in de OV NH2022

In de nieuwe OV NH2022 verandert ook het een en ander als het gaat om milieu en natuur. Zo zijn gemeenten met de inwerkingtreding van de Omgevingswet bevoegd gezag voor het merendeel van de bodemtaken, zoals saneringen. Voor taken die vallen onder het overgangsrecht - denk aan locaties waarvan op dit moment bekend is dat er onaanvaardbare risico’s zijn - blijft de provincie het bevoegd gezag.

Werkingsgebieden gewijzigd in de OV NH2020

In de OV NH2020 zijn gebieden benoemd waar uitgebreid omschreven staat welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke condities. Op de digitale kaart van de provincie is per locatie zichtbaar welke regels gelden in het gebied. In enkele van deze zogeheten werkingsgebieden hebben Gedeputeerde Staten bij de grenzen correcties aangebracht. De gewijzigde werkingsgebieden treden in werking per 1 februari 2022.

Meer informatie

Van 26 april tot en met 18 juni 2021 heeft het ontwerp OV NH2022 ter inzage gelegen. Van 27 september tot en met 8 november 2021 heeft de 1e partiële herziening van de OV NH2020 ter inzage gelegen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt een reactie door middel van de Nota van Beantwoording. Een groot deel van de reacties had betrekking op het proces van de Regionale Energiestrategieën. Deze reacties worden gedeeld met het RES Programmabureau voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid.

Gedeputeerde Staten leggen de Omgevingsverordeningen, inclusief de Nota van beantwoording en onderliggende stukken, ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten (PS). Ter voorbereiding op de Provinciale Staten vergadering behandelt de Commissie Ruimte, Wonen en Klimaat in februari 2022 het onderwerp. Na vaststelling door PS kan de gewijzigde OV NH2020 in het voorjaar in werking treden en de OV NH2022 tegelijk met de Omgevingswet.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.