Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit.

4 januari 2021

Artikelen

Artikelen

Besluit elektronisch procederen

Het Besluit elektronisch procederen (Stb. 2020, 410) geeft een regelgevend kader voor vrijwillig en verplicht elektronisch procederen in het civiele recht en het bestuursrecht. Het besluit bepaalt onder meer aan welke eisen een digitaal systeem voor gegevensverwerking moet voldoen dat door een rechterlijke instantie wordt gebruikt voor elektronisch procederen. Het besluit vervangt het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht, welke regels bevatte voor het verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken.

De Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven hebben in een nieuwsbericht (zie hier en hier) laten weten welke gevolgen het Besluit elektronisch procederen heeft voor het elektronisch indienen van beroepschriften en andere berichten. Deze regels zullen worden opgenomen in de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014.

Wet toeristische verhuur van woonruimten

De Wet toeristische verhuur van woonruimten (Stb. 2020, 460) wijzigt de Huisvestingswet 2014 in verband met de regulering van de toeristische verhuur van woonruimte. De wet geeft gemeenten de mogelijkheid meer maatregelen te nemen als er schaarste is aan woonruimte of als de leefbaarheid van een wijk onder druk staat. Op die manier kan vakantieverhuur worden beperkt. De wet voorziet daartoe in de mogelijkheid voor een registratie-, meld- en/of vergunningplicht.

Wijzigingen Tabaks- en Rookwarenbesluit

Rookwaren mogen in de winkel of op een webshop niet meer te zien zijn. Dit zogenoemde uitstalverbod (ook wel displayverbod genoemd) is ingegaan op 1 januari 2021 (Stb. 2019, 308). Voor supermarkten was het uitstalverbod al ingegaan op 1 juli 2020. Het uitstalverbod geldt voor tabaksproducten en producten die daar op lijken (e-sigaret en voor roken bestemde kruidenproducten). Het uitstalverbod geldt onder voorwaarden niet voor bepaalde tabaksspeciaalzaken.

Daarnaast is het Tabaks- en rookwarenbesluit gewijzigd in verband met rookvrije schoolterreinen (Stb. 2020, 218). Deze wijziging houdt in dat op terreinen behorende bij gebouwen en inrichtingen die worden gebruikt voor onderwijs, net als in de gebouwen en inrichtingen zelf, een rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd.

Drones

Vanaf 31 december 2020 gelden er Europese regels voor het vliegen met een drone. De nieuwe regelgeving is bedoeld om het luchtruim veilig te houden en meer ruimte te creëren voor innovatieve toepassingen met drones (bijvoorbeeld toepassingen in de landbouw). Personen die met een drone vliegen die zwaarder is dan 250 gram of een lichtere drone met een camera moeten zich vanaf 31 december verplicht registreren bij de RDW. Is de drone zwaarder dan 250 gram dan moet er ook een vliegbewijs worden gehaald. Deze regels geldt ook voor personen die een drone alleen recreatief gebruiken.

CO2-heffing industrie

De Wet CO2-heffing industrie wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer. Bepaalde bedrijven in de industrie met een hoge CO2-uitstoot moeten een nationale CO2-heffing betalen indien zij meer dan de vrijgestelde hoeveelheid aan broeikasgassen uitstoten. De CO2-heffing is deel van een breed pakket maatregelen, afkomstig uit het Klimaatakkoord. De CO2-heffing gaat gelden voor:

  • Grote industriële bedrijven die ook onder het Europese emissiehandelssysteem, het EU ETS vallen

  • Afvalverbrandingsinstallaties en bedrijven die grote hoeveelheden lachgas uitstoten.

In een eerder Stibbeblog is ingegaan op belangrijke wijzigingen per 1 januari 2021 van de vierde handelsperiode van het Europees emissiehandelssysteem (ETS-IV)

Wijziging Bouwbesluit 2012 in verband met  BENG-eisen

Vanaf 1 januari 2021 moeten vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) (Stb. 2020, 529). Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan de opwek van hernieuwbare energie van gebouwen. De BENG-eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen

Tot slot

Naast de hiervoor genoemde wijzigingen, zijn er nog meer wetten gewijzigd. Meer informatie over alle wijzigingen in wet- en regelgeving per 1 juli 2020 kunt u vinden op OndernemerspleinOverheid.nl en Rijksoverheid.nl.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.