Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Nieuwe pachtwetgeving in aantocht: Minister schetst contouren

In een brief van 22 maart 2019 aan de Tweede Kamer 1) heeft Minister Schouten op hoofdlijnen beschreven op welke wijze zij de pachtwetgeving zou willen herzien. De Minister geeft oplossingsrichtingen voor een drietal problemen van het huidige pachtstelsel. Deze oplossingsrichtingen vormen de basis voor een later dit jaar in consultatie te brengen conceptwetsvoorstel.

Roos, Jessica de
26 maart 2019

Nieuws & Achtergrond

1)

https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/kamerbrief-hoofdlijnenbrief-herziening-pachtbeleid

. De stimulans ontbreekt om langdurige contracten aan te gaan

De huidige pachtregelgeving stimuleert dat vrijwel uitsluitend kortdurende contracten worden gesloten, omdat reguliere pacht haast oneindig lang duurt. Daarbij is ook van belang het verschil tussen de relatief lage wettelijke maximumpachtprijzen bij de reguliere pacht en de veelal hogere marktprijzen voor de liberale pacht. Voor de continuïteit van het landbouwbedrijf is het juist van belang dat de landbouwer bedrijfseconomisch verantwoord langetermijninvesteringen kan plegen, zo benadrukt de Minister.

2. Er is nauwelijks prijsbescherming bij kortdurende contracten

De huidige kortlopende liberale pacht kent vrije prijsvorming. Voortduring van volledig vrije prijsvorming bij kortlopende liberale pacht kan het verdienmodel van landbouwers die pachtafhankelijk zijn steeds meer onder druk zetten

3. Huidige pachtregelgeving leidt niet tot goed bodemgebruik

De kortlopende pacht is niet bevorderlijk voor investeringen van de boer in het beheer van de bodem en voor de wijze waarop boeren de grond gebruiken. Verpachters nemen evenmin deze investeringen op zich. Dit versterkt het risico op achteruitgang van de bodemkwaliteit.

Oplossingsrichtingen

De belangrijkste wens van de Minister is om de maximale termijn van kortdurende liberale pacht te schrappen. Bij deze nieuwe vorm van langlopende pacht wil zij dat pachters en verpachters vrij(er) zijn om de prijzen onderling overeen te komen. Dan wordt het voor verpachters aantrekkelijker om langlopende overeenkomsten te sluiten. Kortlopende pacht moet ontmoedigd worden. Op welke manier moet nog in kaart worden gebracht.

Daarnaast zal worden gezocht naar meer mogelijkheden voor verpachters om eisen te stellen aan goed bodembeleid. Gedacht wordt aan het stellen van eisen aan de bodemtoestand met behulp van een meetinstrumentarium dat objectief kan vaststellen wat de kwaliteit van de bodem is en hoe die zich heeft ontwikkeld.

De Minister zal de gelegenheid ook aangrijpen om enkele uitvoeringsaspecten te verbeteren en enkele technische wijzigingen door te voeren.

Nog dit jaar conceptwetsvoorstel in consultatie

De Minister schrijft tot slot dat zij de komende maanden wil benutten om over de nadere invulling in gesprek te gaan met de Tweede Kamer en met belanghebbenden. Op basis van die gesprekken wil zij nog in 2019 een conceptwetsvoorstel in consultatie brengen.

Artikel delen