Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Nieuwe contracten voor agrarisch natuurbeheer

Agrariërs krijgen de mogelijkheid om in de periode 2023-2028 opnieuw gebruik te maken van agrarisch natuurbeheer op hun percelen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Provincie Noord-Holland 24 januari 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Deze periode geldt als een overbrugging, zodat uiterlijk in 2028 het Natuurnetwerk is afgerond. De komende jaren wil de provincie Noord-Holland met de agrariërs tot afspraken komen over het omvormen van de percelen naar natuur. Agrarisch natuurbeheer binnen het NNN is dan niet meer mogelijk.

De subsidie Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (ANLb) vergoedt boeren voor de extra inzet die zij doen om de natuur en biodiversiteit te versterken. Dat kan gaan om het verbeteren van leefomstandigheden voor bijvoorbeeld weidevogels. Boeren vernatten tijdelijk 1 van hun percelen of ze zaaien meer gevarieerd gras voor voldoende voedsel voor weidevogels. De subsidie vergoedt een deel van de gederfde inkomsten. In Noord-Holland gaat het om 2.000 hectare grond binnen het Natuurnetwerk Nederland.

In 2022 gaat de provincie het gesprek aan met deze agrariërs. Dat gaat over hun bedrijfsvoering in de toekomst, hoe de komende periode de volledige overstap gemaakt moet worden naar natuurbeheer op de percelen in het Natuurnetwerk en welke (financiële) mogelijkheden de provincie hierbij biedt. Nadat een perceel is omgevormd tot natuur, is het voor de grondeigenaar of pachter mogelijk subsidie aan te vragen voor het natuurbeheer.

Afsluiten van agrarisch natuurbeheercontracten wordt gedaan door de agrarische collectieven Water, Land en Dijken, ANV Hollands Noorden, Agrarisch Collectief Noord-Holland-Zuid en ANLV De Lieuw Texel. Dat doen zij elk jaar zoals is afgesproken met de provincie. Ook het komende jaar bezoeken zij de betrokken agrariërs.

De provincie wil het Natuurnetwerk zo snel mogelijk afronden en zal daarom met de agrarische collectieven afspraken maken om te voorkomen dat beheercontracten onnodig worden afgesloten of doorlopen tot 2028 terwijl al eerder omschakeling naar NNN mogelijk is. De provincie houdt nauw contact met de collectieven om te zorgen voor eenduidige communicatie naar de agrariërs met agrarisch natuurbeheer in het NNN en om eventuele vragen die er leven snel op te pakken.

Pilots

In 3 deelgebieden (Eilandspolder-West, polder Mijzen en Wormer- en Jisperveld) startte eind 2019 een proef voor nieuwe vormen van natuurbeheer op agrarische gronden. Dat deed de provincie in samenwerking met de agrarische sector en natuurorganisaties. Deze proef is inmiddels – mede vanwege vertraging als gevolg van de Covid-19 uitbraak – ingehaald door de gebiedsprocessen die het afgelopen jaar zijn gestart. Het afronden van het NNN en de vermindering van de stikstofuitstoot zijn daarin de grootste opgaven.

De provincie wil een zorgvuldig traject doorlopen, tijdig het natuurnetwerk afronden èn hierbij oplossingen vinden voor de agrariërs die hierdoor (mogelijk) in de knel dreigen te komen. Uit de pilot blijkt dat een aantal lastige knelpunten opgelost moeten worden. Die gaan onder andere over bemesting van weidevogelgebieden en de begrazing van weidevogelgraslanden door schapen. Over deze onderwerpen zijn studies uitgevoerd, waarvan de uitkomsten gebruikt gaan worden in de gebiedsprocessen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.